N/F Råmosens Generalforsamling 2020

Torsdag 17 september 2020 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

1)       

  • Fremmødte 82 medlemmer
  • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
  • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt, trods forvirring om forsamlingsforbuddet grundet regeringens nye Corona tiltag.
  • Valg af referent: Morten Movang
  • Valg af stemmeudvalg: Helle D14, Lis E30 Annemari B5, Bente B20.

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning

Årsberetning:

Endnu et år er gået, og vi kan nu begynde at registrere at der sker klimaændringer. Det har været en sommer/sæson hvor vi har haft sol og regn i rigelige mængder. Specielt den sidste del af sæsonen var ualmindelig våd og der har faktisk ikke været tørt hele vinterperioden så det kar knebet med at fliset og lavet veje, da det kræver at det er tørt. Så vi håber på en længere periode med tørt vejr og solskin så vi kan få gjort klar til foråret, og en ny spændende sæson.

I den forløbne sæson har vi igen lavet mange fællesarbejder hvor vi må konstatere at det er ’Tordenskjolds soldater’ der stiller op hver gang, og det er fint men nye ansigter er også velkomne.

Bestyrelsen kiggede fra forårets start på hvilke aktiviteter der skulle ske i løbet af sommeren og prøvede at aflyse Sankt Hans, da den faldt på en søndag, hvilket affødte nogle kommentarer, også nogle der ikke var så pæne, men det var så det. Det må være op til den til enhver tid siddende bestyrelse at beslutte hvilke aktiviteter der skal bruges arbejdskraft og penge på at gennemføre.

Vi skiftede traktor forrige år, og kunne konstatere at det er svært at undvære en traktor med skovl, så i den forløbne sæson har vi købt en mini traktor med skovl (fabriksny) og den blev leveret en af årets sidste dage, så den skal i brug når vi skal lave vores veje. Derudover er den med græsklipper så den kan bruges på stier og yderkanterne af vores arealer. Så det er der nogle der er glade for.

Der er i årets løb blevet etableret en bigård hvor der p.t. står 5 stader, og vi håber det vil være til glæde for lejere, bierne er med til at sikre at vores planter bliver bestøvet, og giver en bedre avl på længere sigt. Vi har aftalt i bestyrelsen af vi etablerer flere miljøzoner i stil med dem kommunen laver i vores midterrabatter og langs vores veje, så vi kan sikre at bierne får den nektar der er nødvendig for at producere honning. Disse miljøzoner bliver bredsåede blomsterbede, og alle er velkomne til at plukke buketter her. Det er en del af vores fælles aktiviteter at så og vedligeholde disse, og der burde være blomster nok til alle. Det vil så køre som en ny aktivitet, også må den siddende bestyrelse afgøre om det er en aktivitet der skal forsætte.

Vi har haft nogle bogholderimæssige udfordringer, og vi må indtrængende opfordre til at man meddeler adresseændringer og nye telefon/mail adresser til bestyrelsen, da det er en forudsætningen for at vi kan informere om hvad der sker, og sidst men ikke mindst ’husk have nr.’

Der har i forbindelse med en del indbrud i vinterhalvåret været en del besvær med at informere de lejere der har haft indbrud, da flere af disse har skiftet telefon nr. eller nedlagt fastnet og ikke informeret om at der nu var et mobilnummer det må være i lejerens interesse at vi kan få fat på dem, såfremt der er brug for at de tilser deres havelodder. Vi må derfor indskærpe at der meddeles adresseændringer og kommunikationsændringer til foreningen når der sker ændringer. Det er forudsætningen for at vi kan få tingene til at fungere.

Vi har desværre også i den forløbne sæson måtte skrive tillejere der ikke passer deres haver, og dem er der for mange af, så også i år må det konstateres at man bare forlader haverne og ikke betalerkontingent. Det medfører dels at andre må betale for vedligehold og oprydning, gener for naboer osv. Og hvis man ikke ønsker at have haven mere, kunne man så ikke rette henvendelse til bestyrelsen, fremfor bare at undlade at betale og så bare forlade foreningen. Det vil næsten altid være muligt at hente hjælp i foreningen såfremt der sker nogle begivenheder der i perioder kan medføre manglede pasning og indsats i haven.

Vi ønsker at foreningen forsat vil være et godt sted at være, og tror på at der forsat vil være mennesker der aktivt ønsker en have i et flot og velpasset område af vore dejlige kommune.

Irene C40 Er det ikke muligt at sende ud på mail i stedet for post. Formand Jens, der foreligger et forslag der går på samme spørgsmål.  Beretning blev godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

Kasserer Lene, der er ikke nogle udsving, vandregning er meget stor, som skyldes at sommeren 2019 var mere våd end sommeren 2018, men en del af det, får vi tilbage da det er betalt aconto.  Regnskab blev godkendt

 

4)      Fremlæggelse af driftsbudget for 2020 til godkendelse.

Ingen bemærkninger til budget.  Budget blev Godkendt

 

5)      Indkomne forslag til behandling

Forslag 1. Forbud mod trampoliner Forslagsstiller Gitte Duun

Kaja B24, Gælder forbud også for trampoliner i mellem størrelse, der findes 3 størrelser? Gitte Duun Det gælder alle trampolin størrelser. Vivian C42 Et forbud er lige voldsomt nok, kan der ikke komme regel om at de skal stormsikres, ligeledes gener fra støj, vi valgte for nogle år siden at det skulle være fritids og nyttehaver, så de hører jo til. Søren B25 jeg har ikke selv en, men vi har naboer der har, det er en dårlig ide, da vi gerne vil have børnefamilier i vores forening. Kaja B24 vi er en del nye børnefamilier der gerne vil have børnene i vores have, kan man ikke lave retningslinjer omkring trampoliner. F 73 74 vores trampolin står fornuftig i forhold til vores naboer, er der dokumentation for at de flyver ind til naboer. Tine G8 Evt. Grave dem ned. Allan G10 Vi skal passe på ikke bare at forbyde, jeg synes de skal være sikret, og da vi ikke har lege pladser, må være lejerens eget problem om de mener de har plads til af have en trampolin stående, tag derfor hellere hensyn til naboer. Rikke A46, jeg mener ikke man skal forbyde evt. regler om placering. snak med naboen om placeringen. Peter D72 placering i enten zone A eller B som en middel størrelse, så der er min. 2 meter til naboer. Lene F84 en nabo der har en så er det nok ok, men vi har 3 lige omkring os, så er det altså ikke rart at være i sin have. Majbrit B39 har selv trampolin og børn og har ikke fået klager fra mine naboer, jeg kan godt forstå problemet men det er jo fritidshaver, jeg har naboer der larmer mere end mine børn gør, jeg klager jo ikke over dem, vi skal give plads til os alle. Kaja B24 hvis der 3 trampoliner, så er der selvfølgelig mere støj så man må heller tage dialogen, ansvaret ligger også på naboerne. Charlotte B25 naboer der generer må man jo tage snakken med, der skal være plads til os alle.

Susanne summerer op på debatten:

Peter D72 har et ændrings forslag om placering i byggezone A eller B dermed står den min 2 meter fra naboen, størrelsen skal præciseres, det skal ende med at komme i ordensreglerne, der skal stemmes om det første forslag, så hvis det nedstemmes så er der ikke grund til at stemme om det andet.  16 stemmer for forslaget. 45 stemmer imod. Forslaget blev hermed nedstemt. Søren B25 jeg er ny i foreningen og har måske ikke sat mig ordentligt ind i vedtægterne, men i forhold til andre bestyrelser jeg har siddet i kan man ikke stemme om forslag der ikke har været lagt op i tide inden generalforsamlingen. Peter D72 det har du ret i, det ændringsforslag skal den nye bestyrelse arbejde med, og kan først komme til afstemning på næste generalforsamling.

Forslag 2. Rene Schouv D42 beskæring af de høje træer

Jens F16 de høje træer i skellet omkring foreningen tilhører Ballerup kommune og dem må vi ikke beskære eller fælde, Rene D42 til den ene side en smal sti den anden side 4 til 5 meter græs og de høje træer. Susanne dirigent, det er læbæltet mellem D og C der henvises til. Peter D72 de høje træer som oprindeligt er plantet som amme træer trænger til beskæring/fældning men det kommunens træer. Allan G10 for mange år siden da jeg var formand, fældede vi mange poppel træer men problemet er stadig stort så det må bestyrelsen arbejde videre med. Per D46 der et problem som vi er i gang med vi har fældet træer dernede og i hele området trænger det til udtynding. Træernes skal fældes helt, det er ikke nok at top beskære. Peter D72 det skal gå igennem kommunen, hele området må gås igennem og tage dialogen med kommunen, og udføre det i vinter halvåret. Aksel B12 Det med træer skal tages nøje, træerne har det skidt popler er skøre og bør fældes især dem der er til fare i for eksempel i afd. A er der 3 store kirsebær træer der er udgået, men der skal kommunen så også ind over. Edel C 14 15 i kan godt være optimister vi fik fældet træer efter kort tid, det er godt nok 6-7 år siden men jeg tror kommunen er villige hvis vi præsenterer det godt.

Forslaget blev Enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 Niels D34-35 Indkaldelse via mail

Forslaget er forkastet da forslag stiller ikke var til stede. Rikke A46 var det ikke det forslag der blev lovet behandlet. Susanne Dirigent, jo men det er nok den vej det går alligevel der er fokus på porto udgifter osv. Som det er lige nu har vi ikke systemet til at håndtere mails og sms Peter D72 Bestyrelsen skal begynde at arbejde der hen, der er stadig folk uden computer. Peter D42 hvis man har mail og ønsker indkaldelsen der, så skal dem der ikke kan og vil, have den pr. post, desuden skal vores vedtægter ændres.  Helle D14 vil gerne modtage via mail men det system har vi ikke lige nu, der skal være et system der kan håndtere det, Charlotte D25 Skal diskuteres under evt. da forslaget ikke kan behandles.  

6)      Valg til bestyrelse for 2 år

A Formand Jens Peter Hervø (modtager ikke genvalg)

Edel C14-15 foreslår tidligere formand Peter Jørgensen D72 og Peter Jørgensen takker ja. Der er ikke andre der stiller op til formandsposten.

Pause 20,05 til 20,20

Susanne dirigent, I anledning af at vi nu har valgt en ny formand så vil vi gerne sige tak til Jens Hervø for den tid du har taget som formand for NF-Råmosen.

Så har vi 3 bestyrelses poster på valg, og i indkaldelsen står der at jeg også modtager genvalg, det gør jeg ikke, så jeg skal høre om der er forslag, Kaja B24 forslår Søren B25 Peter D72 foreslår Per D46 Begge svarer ja, der er nu 4 opstillede til bestyrelses posterne, og der skal nu stemmes skrifteligt.

B) Bestyrelsesmedlem Susanne Ryberg (modtager ikke genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem Morten Movang (modtager genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe (modtager genvalg)

Charlotte B25 Jeg vil gerne vide hvad de opstillede vil arbejde for, da jeg ikke kender dem.

Morten Movang, B13 Da jeg er gartner er jeg ofte den der bliver spurgt om træfældninger mv. samt de almindelige bestyrelses opgaver.

Søren B25, vil arbejde for at få den digitale tidsalder på plads, stamdatabaser mv.

John Krogsøe E64, arbejder med maskiner

Per D46, har været i bestyrelsen før og vil forsætte sin tilgang som tidligere, blandt andet fældning af træer.

Der skal stemme på de 4 kandidater til de 3 bestyrelses poster og der kan max stemmes på 3 af de 4 kandidater.

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Morten 80 stemmer

Per 78 Stemmer

John 44 stemmer

Søren 40 stemmer

Dermed blev bestyrelses poster tildelt Morten, Per og John

 

C) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år,

Susanne dirigent, Der er 2 ledige poster, er der forslag til de 2 suppleant poster: Peter D72, foreslår lis Frank F46 som modtager valg og Susanne F43 Aksel B12 forslår Søren da han stillede op til bestyrelses posten søren B25 takker ja, Annemari B5 foreslår Tuncay B3 som takker ja.

Nu er der 4 opstillede til de 2 suppleantposter så vi skal igen stemme og der må kun stemmes på 2 af de 4 opstillede kandidater.

Povl D56 foreslår Søren som stillede op til bestyrelsen bør tilbydes den suppleant post som han ikke fik i valget til bestyrelsen.  Peter D72 ifølge vedtægterne skal de vælges ved afstemning.

 

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Søren Dalgaard 52 Stemmer

Lis Frank 42 stemmer

Susanne Ryberg 41 stemmer

Tuncay Cetin 17 stemmer

Hermed er det Søren og Lis der er suppleanter til bestyrelsen

 

Valg af bilagskontrollant suppleanter ikke skønnet nødvendigt da vores bilagskontrollanter Berit Pedersen og Tonni Sjøberg har været det i mange år.  

9)      Evt.

 

Vivian C42 Vi har mange nybyggere i C og D og vi har store problemer med parkering vi har visse gange ikke kunne komme ud med vores bil på sommer dage, Spørgsmål 2 om der er tænkt på toilet forholdene, de har været stoppede og de har set forfærdeligt ud, er der nogle planer om det? Lis G32 er det muligt at der bliver forbudt at der bliver røget på toiletter. Peter D72 svarer at der må naturligvis ikke ryges på toiletter, stoppet toiletter er nyt for mig, parkering er et problem vi vil forsøge at løse. Kaja B 24 kan der komme poser til kvindernes bind på toiletter. Charlotte B25 det lader til at det er i C og D opfordring til et have udvalg. Annemari B5 angående spand på dame toiletter, til bind har vi haft før og kan ikke anbefales da der kan opstå lugtgener på sommerdage, det anbefales at benytte de opstillede affalds stativer bag toiletterne.

Majbrit B 39 vi har haft problemer med affalds stativer og poser der ikke passer sammen en del affald havner ved siden af, Kan der ikke komme den rigtige størrelse poser på?

Helle F17 det os der kører affald hver søndag og det kan også skyldes at der fyldes alt for meget affald i

Annemari B5 posen svæver 20 cm. Over stativets bund. Peter D72 vi finder en løsning på problemet.

Irene B44 Bil står og er efterladt, Jens Hervø har kontaktet politiet flere gange, uden held, men de har ikke fjernet den, politiet er kontaktet omkring 10 gange vi har også fjernet 2 trailere der ikke hører til i området.

Vivian C 42, bor lige ved siden af den bil og har fået samme besked fra politiet.

 

Susanne Dirigent: Vi har nu haft en god og livlig debat så hvis der ikke er flere emner til eventuelt så vil jeg takke af for generalforsamlingen Klokken er 21,36 og jeg vil ønske jer god hjemtur og tak for denne gang jeg har været i bestyrelsen i 11 år, jeg vil ønske jer alt det bedste i de kommende år kom godt hjem, alle sammen.

Peter D72 takkede Susanne for den store indsats hun har ydet i bestyrelsen igennem de mange år.

 

 

🙂
Referat fra tidligere generalforsamlinger ligger under fanebladet, år 19 - 08