N/F Råmosens Generalforsamling 2019

Torsdag 21 marts 2019 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 • Fremmødte 101 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Dorte A71, Keld E65 og Freddy E41
 • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning: Godkendt ved afstemning

 

 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Niels D34-35 undrer sig over stigning i hensættelser, samt renovation.  Kasserer Lene hensættelser er foretaget over 2 år, vandregningen blev en betydelig omkostning grundet en varm sommer. Aconto afregning af vand for den kommende sommer, udregnes efter forbruget i 2018. Renovation (tømning af de 8 septiktanke ved toiletter) betaler vi nu selv for, hvor det tidligere var Ballerup kommune der stod for det. Tømning af septiktanke tømmes af novafos, og det er en udgift vi selv skal betale. Poul D56, Dorte A71 Hvad betyder stigningen for os have lejere. Kasserer Lene vi stiger mellem 320 -370 kr.  Dorte E62 hvad er tilgodehavende. Kasserer Lene det er nye lejekontrakter der ikke har betalt deres haveleje, samt manglende betalinger.  Regnskabet blev herefter vedtaget.

 • Fremlæggelse af driftsbudget for 2019 til godkendelse

 Dorte E62, Fest arrangementer på 10 000? Kasserer Lene, dækker blandt andet for Sæson   kaffe mm

Ligeledes sæsonafslutning, Pileflet kursus er også medregnet i denne post.

Niels D 34-35 Der er højere indtægt kontra udgift på vand i år? Formand Jens. Det skyldes at vi udbygger vores vandrør i den nye udstykning, samt vedligeholdelser på rør og vandstandere. Budgettet for 2019 er godkendt.

En sidste bemærkning Ole A31 er der nogen regler for haver der fylder store bassiner?  Der må kun fyldes 400 liter vand i bassiner, bestyrelsen holder øje med brud på reglerne.

 

 • Indkomne forslag til behandling

Forslag nr. 1 Hold af Bier

 Helle F14 vil gerne have mulighed for af holde bier da bestanden er gået meget ned, Vivian C42 hvor mange stader? skal man have det i sin have?  Formand Jens, Bestyrelsen er tilhængere af bier i vores haveforening, evt. i vores læbælter. G41 Freddy, vi har tidligere haft bier ved Lemminghøj. Niels D 34 35, en havelejer i skovlunde har bier i sin have og det er ikke hensigtsmæssig. Hold af bier er et fremragende forslag, men ude i læbælter. Formand Jens, Kommunen skal ansøges, der er pt ikke søgt om tilladelse. Freddy G41 Nogen af os er allergiker, Gitte D72, Hvem skal passe staderne, når en lejer f.eks. holder ferie. Vivian C42 et bi laug skal stå for bierne. Niels, D 34-35 Hvor mange skal der i så fald være. Helle F41 jeg har tænkt over det med allergi, man skal have kurser i biavl, og man skal godkendes. Dorte A71 vil bare spørge hvor er lemminghøj? (Ligger i skellet mellem golf og NF) Lis E30 er ikke helt vild med ideen, da de har have tæt på læbæltet Charlotte B 31 32 vil også gerne have mulighed for bier i afd. A-B Aksel B12, Er det din mening at det er foreningen der skal stå for stader mv. hvis der er tale om privat bi hold. Helle F41 Lejere skal selv stå for udgifter. Dorte E62 Hvor skal bier evt. tillades i haver eller i læbælter? Susanne, Vi har et forslag, som lyder godt og som, kræver mere viden også for os i bestyrelsen. Afstemningen skal være med en placering i læbælter med et bi laug, samt kurser, tilladelse fra Ballerup Kommune

          Afstemning: For 57   Imod 33     hverken for eller imod 3 (99 kunne stemme)

 

Forslag 2 Henning Jensen

Forhøjelse af indskud, fordi vi ikke kan dække udgiften til at rømme misligholdte haver Vivian C42 hævelse af depositum, er det kun nye eller alle der skal betale det forhøjede depositum. Kasserer Lene, det gælder for alle, da det jo kommer tilbage til medlemmet hvis haven afleveres i henhold til gældende regler og bestemmelser.

Afstemning forslag :Godkendt.

Pause til 19.45

 • Valg af bestyrelse

a)      Kasserer                            Lene Nielsen                       Modtager genvalg

 

b)      Bestyrelsesmedlem          Per Jacobsen                       Modtager ikke genvalg

Alice Rasmussen                 Valgt

c)      Bestyrelsesmedlem          Flemming Møller                Modtager ikke genvalg

Kai Fehrend                         Valgt

Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år

Lars Rosleff F61

Tuncay Cetin B3

                                               

 

 • Valg af bilagskontrollanter for 2 år

a)      Berit Pedersen                                                                         Modtager genvalg

b)      Tonni Sjøberg                                                                           Modtager genvalg

 

 • Valg af Bilagssuppleanter for 2 år

a)      X

b)      X

 

 • Evt.

Susanne forslår om der er nogen der kunne være interesseret i et høstmarked

Hvor der kan deles af overskydende afgrøder.

Der bør sættes ind overfor lejere der ikke overholder vores regler om brug af vand, regler og vedtægter bliver ikke helt overholdt i foreningen. Jens Formand der er sendt over 70 breve ud om mislighold, en del har rette op på for holdne, bøder er ikke tilstrækkeligt der er også have lejere der er blevet ekskluderet. Gitte D72 Angående opslag, der er fejl i tidspunkter i forhold til hjemmesiden!  Susanne, Kaffen er klar fra kl. 9 lørdag den 30 marts. Aksel D12 hvornår åbnes der for vand?  Pligt hvorfor ligger det ikke i weekender? det bliver der også derudover køres der pligt i hverdage på hver 3 tirsdag i C-D-E-F-G og hver 3 onsdag i A-B  kl.10-14

Peter D72 i vores ordensregler skal alle have mulighed for at have pligt 2 gange pr. sæson.

opslag på hjemmeside og kasser bør strammes op. Formand Jens, Pligt holdt pause grundet en tør sommer.

Ditte D72 Affald hullede veje mv. kan godt udføres selv om vejret er ekstremt!

Leif E30 Hvornår åbnes veje i weekender så man kan komme til sin have i bil?

Åbning af veje bliver der åbnet fra 1 april mellem 9 og 16 og til maj åbnes der helt, vand bliver åbnet omkring den 1 april, når der er kommet målere på igen.

Der bliver ikke adgang på hverdage i april måned. Bestyrelsen kan kontaktes med henblik på åbning hvis der skal køres ind med materialer mv.

Info kompost kan afhentes på containerpladser fra i morgen.

Lene mener at veje skal åbnes allerede til påske.

Tak til Flemming Møller for 24 år i bestyrelsen ligeledes en tak til Per Jacobsen

Generalforsamling slut KL. 20.44

 

 

 
🙂
Referat fra tidligere generalforsamlinger ligger under fanebladet, år 18 - 08