Tapeten d.17.03.15

N/F Råmosens Generalforsamling 2022

Torsdag 17 marts 2022 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 

Fremmødte 57 medlemmer Start kl. 19.11

 

1)      Valg af dirigent: Jane Hyldnes, bor til daglig i afd. 10 og har ikke have i Råmosen.

 

 • Jane erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg:  Bente B20, Lis E30, Mie G25

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning / Ingen bemærkninger Godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse / ingen bemærkninger Godkendt

 

Fremlæggelse af driftsbudget for 2022 til godkendelse / Peter, Haveleje og kontingent er steget ca. 10 kr. til sammen, pligtgebyr er steget til kr. 750,00 / Ingen bemærkninger Godkendt

 

4)      Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

Ændring til ordensregler.  Godkendt

 

 • § 6.3 Hvis en lejer vil overdrage eller sælge bebyggelsen på et havelod, skal lejer mindst 14 dage før give bestyrelsen besked således, at haveloddet kan blive besigtiget. En ny lejer/køber skal, godkendes af bestyrelsen og forevise en ny bopælsattest fra kommunen samt ID. Der vil ikke blive skrevet kontrakt, på en ny lejer før ovenstående er op fyldt. Handles der alligevel vil haveloddet blive inddraget.

 

5)      Valg af bestyrelse for 2 år

a) Formand                      Peter Jørgensen                     Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem  Morten Movang                    Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem  Per Jacobsen                           Modtager genvalg (Genvalgt)

b) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe                           Modtager genvalg (Genvalgt)

c) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

Suppleant Berit Nadine Ryberg           Modtager genvalg Genvalgt

Suppleant?  Ingen I forsamlingen ønskede den post.

 

6)      Valg af bilagskontrollanter for 2 år

 

a)      Berit Pedersen (Ikke på valg)

b)      Tonni Sjøberg (ikke på valg)

 

7)      Valg af bilagskontrollant suppleant for 2 år

a) Rabab D3

b)

Kl. 19.26 pause til 19,35

8)      Evt.

Rabab D3 hvad indebærer det at være bilagssuppleant, Peter; det er en reserve i tilfælde af bilagskontrollanter skulle blive syge eller ad anden grund melde fra, det kræver ikke nogen Regnskabs egenskaber det er gennemgang af bilag der er bogført i regnskabet. Rabab D3 vil herefter gerne melde sig til den post. Bestyrelsen accepterede.

Bente B20 pilen er høstet og der bliver kursus i pilefletning den 3 april, det kræver tilmelding.

Betalt kursus i august hvis nok tilmelder sig.

Vivian C42 er der kommet afgørelse på vores affalds sortering, Peter; vi har haft møde ved kommunen, og det er ikke helt på plads, vi regner med 2 affaldsøer 1 ved foreningshuset og i afd. B samt vi skal sortere efter metal, plast, glas og pap.  

Gitte D64 vil ikke længere bage boller til GF. Dog gerne til afslutning.

Mie G25 2 spørgsmål; hvis man oplever der er dyrehold under dårlige forhold, kan man så henvende sig til bestyrelsen? er det muligt ved et genvalg at have bier i haverne? Peter; vi kan ikke have bihold i haverne, og det tror jeg aldrig vi kan få, der er oppe i E bistaderne der vil det være muligt få honning i denne sæson.. vil dog først til mølle.

Peter; opkrævninger sendes ud ved post da vi ikke pt. Kan håndtere det via mail…

Tak for i aften.

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d.  30. september 2021 kl. 19.00

Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

 

Formanden bød velkommen

 

 

 1. 1.    Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Jane Hyldnæs, der blev valgt som dirigent

 

Jane takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt

 

Der er 72 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

Valg af referent: Morten Movang

 

Valg af stemmeudvalg:

 

E 65 Keld

B 24 Kaja

B 20 Bente

 

 1. 2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens årsberetning er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Bestyrelsens beretning, år 2020.

På grund af Corona situationen, har vi for andet år i træk ikke kunne afholde vores generalforsamling til tiden, som foreskrevet i N/F Råmosens vedtægter. Corona situationen er nu så meget under kontrol, at vi langt om længe kan afholde vores generalforsamling for år 2020. I det lille år der er gået siden sidste generalforsamling, har coronaen igen sat sit præg og begrænsninger i vores haveforening. Vi håber at næste generalforsamling kan afholdes til tiden, før 1 april 2022, uden alt for mange restriktioner. Desuden er håbet at der kan komme gang i de forskellige arrangementer igen, sæsonstart, Sankt Hans, afslutning

Selvom vi har kørt lidt på vågeblus, har der været afholdt Kontortider efter myndighedernes anbefaling. Pligtarbejdet har kørt i små hold. Vi kan ikke drive en forening som vores uden penge, derfor er opkrævning af kontingent/haveleje sendt ud før generalforsamlingen, og er på samme niveau, som i 2019.

Vi har igen i vinterhalvåret 2020- 21 igen prøvet at komme indbrud og hærværk i forkøbet, ved at spærre området af for kørsel med biler, der har heldigvis kun været et begrænset antal indbrud, måske også fordi der bl.a. på grund af coronaen har været mange i haverne.

Når vi forsøger at få fat i et medlem, af en eller anden grund, er det ofte lidt svært når Ca. 20 % af tlf. numrene ikke eksisterer mere. Sørg derfor for, at vi har jeres rigtige telefonnummer og for den sags skyld også de rigtige adresser. Vi får en hel del post retur, det er ikke alt sammen Postens skyld. Det er du som lejer ovenikøbet forpligtiget til. Det kunne jo være brand, pludselig opstået sygdom eller i værste fald et dødsfald, hvor vi skal have fat i de pårørende. Bestyrelsen giver ikke oplysninger om ovenstående til andre, uden der gives lov af medlemmet. Vi har i forvejen en del e-mailadresser, hvor man kan få, tilsendt en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt på hjemmesiden, fx ved indbrud. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, under fanebladet kontakt Råmosen, eller fanebladet vil du holdes ajour, og skriv at du vil modtage beskeder fra din haveforening, så modtager du en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt.

Der er forsat en del handler af huse og skure, langt de fleste er der ikke de store problemer med. Det kræver bare, at man kommer med en opsigelse fra sælger og får lavet en kontrakt på den nye lejer. Hvis du skal sælge dit hus/skur, henvender du dig til din bestyrelse først. Bestyrelsen skal se haveloddet og godkende den nye lejer, ifølge N/F Råmosens ordensregler. Der kan være ikke godkendt byggeri på haveloddet, manglende betaling m.m. som det nye medlem tror, er i orden. Bestyrelsen bruger alt for megen tid på det efterfølgende.   

Genbrugspladsen er kun åbnet for aflevering af affald på lørdage mellem kl. 10- 12:00. Genbrugspladsen er først og fremmest beregnet for dem der hverken har bil eller trailer.

I 2020 er der igen gået mange timer og penge til vedligehold og reparation af vores maskiner. Bestyrelsen undersøger løbende, hvad der er muligt at købe med vores budget, så der også er penge nok til andre formål i sæson 2020- 21 Vi gør hvad vi kan for at holde de gamle maskiner kørende, og få sparret penge sammen til noget nyt.

Knap så mange medlemmer, som ønskeligt, har deltaget i pligtarbejde, på grund af Coronaen. Onsdagsholdet i afd. A & B, er kommet i gang igen i 2020, med nogle friske havefolk i afd. A & B, som har fået lavet en masse i deres skønne afdeling. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, er startet op igen med ca. en tirsdag pr. måned. Lørdags pligtarbejde er også i gang igen. Bestyrelsen vil igen, opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller mere, det bestemmer I selv, alt efter hvad man kan holde til. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt, at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Efter mange problemer med vores PC/internet, vi kunne ikke få bredbånd i foreningshuset, har vi i efteråret 2020 købt en ny PC og fået mobilbredbåndsmodem installeret. Det kører igen tåleligt så vi kan komme i kontakt med omverden og omvendt. Vi prøver så vidt muligt at tage telefonen når den ringer, hvis ikke prøv igen senere. Lad være med at ringe på vagttelefonen, den er kun til, hvis der sker ulykker, akut sygdom, ledningsbrud mm. Tænk på at flere i bestyrelsen også har et arbejde at passe.  

Bestyrelsen overvejer at nedlægge vores affaldsordning, der bliver smidt alt muligt i stativerne, sten, fliser, jord, græstørv og haveaffald tænk på at det er et par af dine have kollegaer der tømmer stativerne. Affaldsstativerne er kun til køkkenaffald. Når I kan slæbe nyindkøbte ting og sager med i haverne, kan I også tage pap, plastik, glas og emballage med hjem igen. Mange har også et affald stativ stående i haven, og når de er fyldte, proppes de i foreningens stativer. Det må absolut ikke smides ved toiletterne, eller andre steder, bare fordi det ikke kan proppes i stativerne. Det ser grimt ud og det tiltrækker rotter mm.

Vores vandforbrug skal ned, vandingsreglerne skal overholdes. Det er lidt tåbeligt at vande midt på dagen med højt solskin, alt for meget vand fordamper til ingen verdens nytte. Der spildes også meget vand ved manglende frakobling af haveslanger der springer når man er kørt hjem, det er ikke ualmindeligt at der spildes 8- 10.000 liter vand på en nat. Vi aflæser jævnligt vores vandmålere kl. 05 – 06.00 om morgenen, så ses det tydeligt om der er vandforbrug. Manglende slange frakobling belønnes med et gebyr på kr. 500,00. De store bade bassiner på flere tusind liter skal fjernes. Der er kun tilladt max 400 liter bassiner.

Hastigheden på vores veje skal også sættes ned, max 15 km i timen. Der er børn der leger og løber rundt på de tilstødende stier og derfra ud på vejen. Tænk også på dem der har haver langs vejene, det støver kolossalt når der køres så stærkt som der nogle der gør.

Der er igen i 2020 blevet sat et par toiletbygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage, nye vandhaner og toiletter, låse m.m. hvor det er mest tiltrængt.

Vi håber at vores pile mark, i afd. C, bliver høstet her først på året, så der kan, afholdes et par flettedage i foreningshuset, hvor der bl.a. bliver flettet kurve, blomster espalierer osv.

Igen i år skal der arbejdes videre med veje og p-pladser, de trænger til det. Vi skal forsætte oprydningen rundt på området, P-pladser i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, jord, sten og andet affald der er smidt rundt omkring på området skal fjernes, vi har alt for mange maskinskader på den konto. Vi forsætter med toiletrenoveringerne og maling af dem. Der skal plantes, beskæres og flises. Der skal forsat skiftes en masse stolper ved vand standerne i vores haver, gamle nedgravede haveslanger skal skiftes og der skal males, både ude og inde ved foreningshuset osv. osv.

Ved byggeri har bestyrelsen holdt sig til det der er godkendt af kommunalbestyrelsen gennem årene, med diverse dispensationer, som vi har tegninger og beskrivelser af. Indtil der kommer ”nye byggeregler”, skal der som hidtil, afleveres en plantegning, hvor man vil placere sit byggeri på haveloddet, samt en tegning/skitse af selve byggeriet. Ved henvendelse om byggeri får man udleveret en skitse, hvor der står om afstande, højder m.m.    

Job opslag: Kasserer søges, mange timer til lav løn. Igennem de sidste par år har vi efterlyst en ny kasserer, vi har nu langt om længe et emne. Lene vores kasserer gennem mange år, har vi dog fået overtalt til hænge på et år mere så hun kan nå at ”oplære” en ny kasserer til at passe på vores penge.                           

Opgaverne er som sædvanlig mange i 2021, men vi er gennem de seneste år nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil atter takke, alle vores havefolk der hjælper til i vores, alle sammes forening og bruger en masse af fritid på det. Uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2021

 

Der var ingen spørgsmål til driftsbudget

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 5.    Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

 

Fremsendt af

F 03, Annette Strandberg Jacobsen

 

Forslaget indeholdt 12 forslag der burde være indsendt individuelt og derfor ikke kunne behandles som 1 forslag.

F 03 Annette: redegjorde for forslaget og mener der er mange ting, der ikke efterlever ordensreglerne og derfor bør gøres lovlige.

Formanden: Bestyrelsen er godt klar over, at der er haver der ikke lever op til reglerne, men ved salg vil der fremover blive rettet op på de ting der er ulovlige. Visse ting står beskrevet i lokalplan 032 og kan ikke bare ændres. Vi arbejder på at få ændret på det der er blevet set gennem fingrene med af tidligere bestyrelser.

 

Dirigent: Vil du trække forslaget, da det ikke kan vedtages i den nuværende form?

 

Dirigent: Annette ønsker at trække forslaget.

 

Forslag 2

 

Fremsendt af

F 90, Eve Jensen

 

”Ved indkørslen til N/F Råmosen opstilles skilte med fartgrænsen 15 km i timen”

 

F 90 Eve havde ikke uddybende kommentarer til forslaget.

Formanden orienterede om, at både kommunen og politiet skal give tilladelse til at opsætte og godkendte vejtavler. Der skal både opsættes max. hastighed ved indkørsel og ophørstavle ved udkørsel. Vi ved der køres for stærkt det gælder både lejere og deres gæster. Det er lejers pligt at oplyse deres gæster om reglerne.

 

C 44 Vivian: mener at chikanerne langs vejene trænger til at blive malet op, hvilket formanden tog til efterretning.

 

A 35 Ole: mener det vil hjælpe hvis der laves nogle bump. Formanden gav Ole ret, men desværre er det heller ikke lovligt og de skal også skiltes. Eva trækker sit forslag, men Formanden: stillede et modforslag om, hvorvidt der skal bruges penge på, at der opstilles færdselsskilte.

 

Afstemning: Forslaget blev nedstemt.

 

Forslag 3 (forslag 3 og 4 bliver behandlet sammen)

 

Forslag 3

Indsendt af F 90 Eve Jensen

”Trampolin bør opsættes 2 meter fra skel og bør ikke være mere end 2 meter i diameter. I øvrigt bør den stå således, at den generer naboerne mindst muligt”

 

Forslag 4

Fremsendt af bestyrelsen

§ 3.5.1 i ordensreglerne ”Trampoliner og gyngestativer skal placeres indenfor byggezone B max. 2 meter i diameter og skal være nedgravet og må ikke støbes”

 

Forslag 3 og 4 bliver behandlet under 1, da forslagene omhandler samme emne”

 

B 32 Charlotte: spørger om der er kommer en og graver den ned, hvis hun beslutter sig for at anskaffe sig en trampolin, det er meget omstændigt og hvad skal der ske med den jord der skal graves op? Vi skal naturligvis vise hensyn og fortælle vores naboer hvis det generer.

B 24 Kaja: spørger om forslaget kan dele forslaget op i 2, så man stemmer om den skal graves ned eller den skal placeres 2 meter fra skel. At den skal graves ned synes jeg er meget krævende og vil hellere have at naboen kommer og siger hvis det generer.

C 44 Vivian: vi havde det oppe på sidste års generalforsamling og synes det er vanvittigt hvis de skal nedgraves.

Formanden påpeger at der kommer så mange klager over støj og indblik i haverne, og det giver samtidig problemer ved stormvejr. Vi skal alle sammen være her, men trampolinerne har virkelig givet problemer.

B 32 Charlotte: jeg kan se det også gælder også gyngestativer, skal jeg så flytte mit fra zone A til B.

Dirigenten: Der var forslag om at dele forslaget, så jeg foreslår at der stemmes om at trampoliner og gyngestativer og gyngestativer placeres i zone B uden nedgravning.

Ændringsforslaget blev nedstemt

 

Forslag 4 blev vedtaget i uændret form § 3.5.1

 

Forslag 5

 

Fremsendt af bestyrelsen

§ 1.2 i ordensreglerne tilføjes ”Det er ligeledes enhver lejers pligt at oplyse sit havenummer på forespørgsel af et bestyrelsesmedlem. 

 

D 29 Johannes: bør bestyrelsesmedlemmer ikke kunne dokumentere sit hverv? Formanden, jeg kender de fleste lejere, men vi har for nyligt haft problemet, skal vi evt. have et ID-kort?

C14 Edel: bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.

C 44 Vivian: er det virkelig så stort et problem for bestyrelsen at folk ikke vil oplyse deres havenr.

Formanden: ja det kan det være og der kan være flere grunde bl.a. henkastning af affald i læbælter og på containerpladsen.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Forslag 6

 

Fremsendt af bestyrelsen

§ 1.2.3 ”Rygning forbudt på foreningens toiletter”

 

E 15 Berit: spørger hvorfor? Der er allerede opslag på toiletterne er det fordi det skal stå i ordensreglerne?

Formanden: hvis det står i ordensreglerne, kan vi give et gebyr, hvis vi opdager det.

D 3 spørger hvordan vi vil håndhæve en bøde?

Formanden: der bliver sendt et gebyr afsted, hvis det opdages og betales den ikke kan det ende med eksklusion.

G 36 Tina: hvis jeg kommer ud fra et toilet, hvor en anden har røget, kan jeg så få en bøde?

Formanden: det er usandsynligt det kommer til at ske, vi skal selvfølgelig være sikre før der gives gebyrer.

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 7

 

Fremsendt af bestyrelsen § 1.3 tilføjes ”efter aftale med bestyrelsen” og ”Undtaget er medlemmernes trailere, der er registreret på kontoret. Trailerne skal være tomme”

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger

 

Forslag 8

 

Fremsendt af bestyrelsen § 1.7.1 ”N/F Råmosens genbrugsplads er kun beregnet for medlemmer, der ikke har bil.

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger

 

Forslag 9

 

Fremsendt af bestyrelsen § 3.5.2 ”Det eneste der må øge højden over terræn indenfor 2 m mod skel, er beplantning, redskabskasse mindst 0,5 m fra skellinjen, kompostbeholder/kasse i zone B, mindst 0,5 m fra skel og således at nabogener undgås. Mistbænke, højbede og lignende skal være min. 0,5 m. fra skel.

 

E 15 Berit: angående højde, hvad hvis man har en meget skrå grund? Formanden, kommer igen med træterrasser i forslag 10

 

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 10

 

Fremsendt af bestyrelsen

              § 3.5.3 Træterrasser eller lignede der hæves over 0,25 m over terræn skal være minimum 3 m fra         .

naboskel

 

G 36, Tina: huse skal stå 2 meter fra skel, så jeg forstår ikke hvorfor der skal være 3 meter for en træterrasse.

Formanden: det er rigtigt, at der skal være 2 meter fra nabo og 4 meter fra stien, problemet med træterrasser er kommet snigende med tiden og de bliver højere og højere, vi har set eksempler på terrasser der er 90 cm over terræn, der er ingen regler på området, derfor bliver vi nødt til at få nogle regler på området.

C 44, Vivian: spørger hvorfor det skal være 3 meter fra skel?

Formanden, det er for at få dem så langt fra skel som muligt.

 

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 11

Fremsendt af bestyrelsen § 8.1 tilføjes ”Ved deltagelse i pligtarbejde optjenes et pligthonorar på kr. 75,00 pr. time.

 

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 12, vedtægts ændring af § 9

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, eller på mail, efter lejers elektroniske tilmelding, til N/F Råmosens register, med 3 ugers varsel, som dog i tilfælde af ekstraordinær generalforsamlings afholdelse om nødvendigt kan forkortes eller nedbringes til 14 dage.

Forslaget blev vedtaget

 

 1. 6.    Valg til bestyrelse for 2 år (grundet Corona er den faktiske valgperiode 1½ år)

 

a)     Kasserer                       Lene Nielsen

 

B 5 Anne Mari foreslår Lis Frank som kandidat til bestyrelsen

B 12 Aksel foreslår Søren Dalgaard som kandidat til bestyrelsen

 

Dirigent: vi har nu 4 kandidater, så jeg foreslår de 4 giver en kort beskrivelse af sig selv.

 

Alice: Jeg synes de 2 der er foreslået skal have lov til at komme ind i bestyrelsen, så jeg trækker mig.

 

Kaj Fehrend: Ønsker at fortsætte, da jeg er kommet godt oven på et sygdomsforløb.

 

Lis Frank: Jeg har tidligere været i bestyrelsen, dels som kasserer og dels som sekretær i mange år.

 

Søren Dalgaard har været i H/F i 1,5 år og i suppleant i bestyrelsen i 1 år og vil på sigt aflaste Lene med kasserer posten.

 

Dirigenten: vi har nu 3 kandidater, så vi skal stemme om, hvilke 2 der skal vælges til bestyrelsen. Efter afstemning fordelte stemmerne sig som følger:

 

Søren Dalgaard    60 stemmer

Lis Frank             58 stemmer

Kaj Fehrend         29 stemmer

 

Der var 3 ugyldige stemmer

 

Herefter er følgende personer valgt

                                                                            

b)     Bestyrelsesmedlem         Søren Dalgaard

   Bestyrelsesmedlem         Lis Frank    

                                    

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                

                 1. Suppleant                  Berit          

  2. Suppleant                  Annette

 

 1. 7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

                     

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

 

 1. 8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

 

a)      Bilagssuppleant              

b)      Bilagssuppleant              

 

 

 1. 9.    Evt.

 

F 14 Helle: hvordan går det med bistaderne?

Formanden: De er etableret og fungerer, men der skal ændres lidt omkring indhegning, men hvor honningen er, ved vi ikke, vi har ikke set/modtaget noget. Det er den tidligere formand Jens der har lavet aftalen, som skal genforhandles.

 

B 12 Aksel: Vil gerne takke den siddende bestyrelse for deres arbejde, det er de valgt til og det har de pligt til, ligeledes tak til dem der gør rent på toiletter og samler affald m.v., det hjælper til at det hele hænger sammen.

 

A 46 Nikolaj: kan der laves løsninger så der ikke er nogen der kommer til skade under håndtering af vores skraldespande.

Formanden: Vi kommer til at se ændringer i fremtiden, det bliver sådan at affaldet skal sorteres og haveforeningen står snart for tur.

 

C 44 Vivian: spurgte om der er nyt vedr. p-pladser i afd. C.

Formanden: P-pladserne er i planlægningsfase og et par lejere skal spørges inden vi kan går i gang.

 

C 44 Vivian: spørger om der ikke kan etableres p-pladser på det stykke, hvor der i forvejen er et bart stykke.

Formanden: Jo, det kan godt være det ender med.

 

B 24 Kaja: Vil gerne vende tilbage til vejene, der er lavet bump i vejen i afd. B, som er ulovlige, bliver de fjernet? Der ligger også nogle hvide sten, så man skal bakke rigtig langs ud for ikke at ramme dem, hvem har besluttet de skal ligge der?

Formanden: Det er dem der passer det dernede og det er for at forhindre at der bliver parkeret på græsset især når det er vådt og blødt.

B24 Kaja: Jeg tænker på de 3 bump der er lavet i starten af parkeringsarealet, var de ikke ulovlige?

Formanden: Jo, men vil I gerne have at bilerne kører for stærkt på vejene.

B 24 Kaja: Nej, men jeg går heller ikke ind for noget der ikke er lovligt.

Formanden: De bliver ikke fjernet før vi får et påbud fra kommunen eller politiet.

B 20 Niels: Det bump kan løses hurtigt ved at lade huller i vejen blive, så løser det sig.

 

Formanden: Tak for god ro og orden, tak til Kaj og Alice for deres arbejde i bestyrelsen.

 

Vi forventer at kunne afholde sæsonafslutning, der kommer en dato inden længe og vi forventer at afholde generalforsamling inden 1. april 2022.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

 

N/F Råmosens Generalforsamling 2020

Torsdag 17 september 2020 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

1)       

 • Fremmødte 82 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt, trods forvirring om forsamlingsforbuddet grundet regeringens nye Corona tiltag.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Helle D14, Lis E30 Annemari B5, Bente B20.

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning

Årsberetning:

Endnu et år er gået, og vi kan nu begynde at registrere at der sker klimaændringer. Det har været en sommer/sæson hvor vi har haft sol og regn i rigelige mængder. Specielt den sidste del af sæsonen var ualmindelig våd og der har faktisk ikke været tørt hele vinterperioden så det kar knebet med at fliset og lavet veje, da det kræver at det er tørt. Så vi håber på en længere periode med tørt vejr og solskin så vi kan få gjort klar til foråret, og en ny spændende sæson.

I den forløbne sæson har vi igen lavet mange fællesarbejder hvor vi må konstatere at det er ’Tordenskjolds soldater’ der stiller op hver gang, og det er fint men nye ansigter er også velkomne.

Bestyrelsen kiggede fra forårets start på hvilke aktiviteter der skulle ske i løbet af sommeren og prøvede at aflyse Sankt Hans, da den faldt på en søndag, hvilket affødte nogle kommentarer, også nogle der ikke var så pæne, men det var så det. Det må være op til den til enhver tid siddende bestyrelse at beslutte hvilke aktiviteter der skal bruges arbejdskraft og penge på at gennemføre.

Vi skiftede traktor forrige år, og kunne konstatere at det er svært at undvære en traktor med skovl, så i den forløbne sæson har vi købt en mini traktor med skovl (fabriksny) og den blev leveret en af årets sidste dage, så den skal i brug når vi skal lave vores veje. Derudover er den med græsklipper så den kan bruges på stier og yderkanterne af vores arealer. Så det er der nogle der er glade for.

Der er i årets løb blevet etableret en bigård hvor der p.t. står 5 stader, og vi håber det vil være til glæde for lejere, bierne er med til at sikre at vores planter bliver bestøvet, og giver en bedre avl på længere sigt. Vi har aftalt i bestyrelsen af vi etablerer flere miljøzoner i stil med dem kommunen laver i vores midterrabatter og langs vores veje, så vi kan sikre at bierne får den nektar der er nødvendig for at producere honning. Disse miljøzoner bliver bredsåede blomsterbede, og alle er velkomne til at plukke buketter her. Det er en del af vores fælles aktiviteter at så og vedligeholde disse, og der burde være blomster nok til alle. Det vil så køre som en ny aktivitet, også må den siddende bestyrelse afgøre om det er en aktivitet der skal forsætte.

Vi har haft nogle bogholderimæssige udfordringer, og vi må indtrængende opfordre til at man meddeler adresseændringer og nye telefon/mail adresser til bestyrelsen, da det er en forudsætningen for at vi kan informere om hvad der sker, og sidst men ikke mindst ’husk have nr.’

Der har i forbindelse med en del indbrud i vinterhalvåret været en del besvær med at informere de lejere der har haft indbrud, da flere af disse har skiftet telefon nr. eller nedlagt fastnet og ikke informeret om at der nu var et mobilnummer det må være i lejerens interesse at vi kan få fat på dem, såfremt der er brug for at de tilser deres havelodder. Vi må derfor indskærpe at der meddeles adresseændringer og kommunikationsændringer til foreningen når der sker ændringer. Det er forudsætningen for at vi kan få tingene til at fungere.

Vi har desværre også i den forløbne sæson måtte skrive tillejere der ikke passer deres haver, og dem er der for mange af, så også i år må det konstateres at man bare forlader haverne og ikke betalerkontingent. Det medfører dels at andre må betale for vedligehold og oprydning, gener for naboer osv. Og hvis man ikke ønsker at have haven mere, kunne man så ikke rette henvendelse til bestyrelsen, fremfor bare at undlade at betale og så bare forlade foreningen. Det vil næsten altid være muligt at hente hjælp i foreningen såfremt der sker nogle begivenheder der i perioder kan medføre manglede pasning og indsats i haven.

Vi ønsker at foreningen forsat vil være et godt sted at være, og tror på at der forsat vil være mennesker der aktivt ønsker en have i et flot og velpasset område af vore dejlige kommune.

Irene C40 Er det ikke muligt at sende ud på mail i stedet for post. Formand Jens, der foreligger et forslag der går på samme spørgsmål.  Beretning blev godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

Kasserer Lene, der er ikke nogle udsving, vandregning er meget stor, som skyldes at sommeren 2019 var mere våd end sommeren 2018, men en del af det, får vi tilbage da det er betalt aconto.  Regnskab blev godkendt

 

4)      Fremlæggelse af driftsbudget for 2020 til godkendelse.

Ingen bemærkninger til budget.  Budget blev Godkendt

 

5)      Indkomne forslag til behandling

Forslag 1. Forbud mod trampoliner Forslagsstiller Gitte Duun

Kaja B24, Gælder forbud også for trampoliner i mellem størrelse, der findes 3 størrelser? Gitte Duun Det gælder alle trampolin størrelser. Vivian C42 Et forbud er lige voldsomt nok, kan der ikke komme regel om at de skal stormsikres, ligeledes gener fra støj, vi valgte for nogle år siden at det skulle være fritids og nyttehaver, så de hører jo til. Søren B25 jeg har ikke selv en, men vi har naboer der har, det er en dårlig ide, da vi gerne vil have børnefamilier i vores forening. Kaja B24 vi er en del nye børnefamilier der gerne vil have børnene i vores have, kan man ikke lave retningslinjer omkring trampoliner. F 73 74 vores trampolin står fornuftig i forhold til vores naboer, er der dokumentation for at de flyver ind til naboer. Tine G8 Evt. Grave dem ned. Allan G10 Vi skal passe på ikke bare at forbyde, jeg synes de skal være sikret, og da vi ikke har lege pladser, må være lejerens eget problem om de mener de har plads til af have en trampolin stående, tag derfor hellere hensyn til naboer. Rikke A46, jeg mener ikke man skal forbyde evt. regler om placering. snak med naboen om placeringen. Peter D72 placering i enten zone A eller B som en middel størrelse, så der er min. 2 meter til naboer. Lene F84 en nabo der har en så er det nok ok, men vi har 3 lige omkring os, så er det altså ikke rart at være i sin have. Majbrit B39 har selv trampolin og børn og har ikke fået klager fra mine naboer, jeg kan godt forstå problemet men det er jo fritidshaver, jeg har naboer der larmer mere end mine børn gør, jeg klager jo ikke over dem, vi skal give plads til os alle. Kaja B24 hvis der 3 trampoliner, så er der selvfølgelig mere støj så man må heller tage dialogen, ansvaret ligger også på naboerne. Charlotte B25 naboer der generer må man jo tage snakken med, der skal være plads til os alle.

Susanne summerer op på debatten:

Peter D72 har et ændrings forslag om placering i byggezone A eller B dermed står den min 2 meter fra naboen, størrelsen skal præciseres, det skal ende med at komme i ordensreglerne, der skal stemmes om det første forslag, så hvis det nedstemmes så er der ikke grund til at stemme om det andet.  16 stemmer for forslaget45 stemmer imod. Forslaget blev hermed nedstemt. Søren B25 jeg er ny i foreningen og har måske ikke sat mig ordentligt ind i vedtægterne, men i forhold til andre bestyrelser jeg har siddet i kan man ikke stemme om forslag der ikke har været lagt op i tide inden generalforsamlingen. Peter D72 det har du ret i, det ændringsforslag skal den nye bestyrelse arbejde med, og kan først komme til afstemning på næste generalforsamling.

Forslag 2. Rene Schouv D42 beskæring af de høje træer

Jens F16 de høje træer i skellet omkring foreningen tilhører Ballerup kommune og dem må vi ikke beskære eller fælde, Rene D42 til den ene side en smal sti den anden side 4 til 5 meter græs og de høje træer. Susanne dirigent, det er læbæltet mellem D og C der henvises til. Peter D72 de høje træer som oprindeligt er plantet som amme træer trænger til beskæring/fældning men det kommunens træer. Allan G10 for mange år siden da jeg var formand, fældede vi mange poppel træer men problemet er stadig stort så det må bestyrelsen arbejde videre med. Per D46 der et problem som vi er i gang med vi har fældet træer dernede og i hele området trænger det til udtynding. Træernes skal fældes helt, det er ikke nok at top beskære. Peter D72 det skal gå igennem kommunen, hele området må gås igennem og tage dialogen med kommunen, og udføre det i vinter halvåret. Aksel B12 Det med træer skal tages nøje, træerne har det skidt popler er skøre og bør fældes især dem der er til fare i for eksempel i afd. A er der 3 store kirsebær træer der er udgået, men der skal kommunen så også ind over. Edel C 14 15 i kan godt være optimister vi fik fældet træer efter kort tid, det er godt nok 6-7 år siden men jeg tror kommunen er villige hvis vi præsenterer det godt.

Forslaget blev Enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 Niels D34-35 Indkaldelse via mail

Forslaget er forkastet da forslag stiller ikke var til stede. Rikke A46 var det ikke det forslag der blev lovet behandlet. Susanne Dirigent, jo men det er nok den vej det går alligevel der er fokus på porto udgifter osv. Som det er lige nu har vi ikke systemet til at håndtere mails og sms Peter D72 Bestyrelsen skal begynde at arbejde der hen, der er stadig folk uden computer. Peter D42 hvis man har mail og ønsker indkaldelsen der, så skal dem der ikke kan og vil, have den pr. post, desuden skal vores vedtægter ændres.  Helle D14 vil gerne modtage via mail men det system har vi ikke lige nu, der skal være et system der kan håndtere det, Charlotte D25 Skal diskuteres under evt. da forslaget ikke kan behandles.  

6)      Valg til bestyrelse for 2 år

A Formand Jens Peter Hervø (modtager ikke genvalg)

Edel C14-15 foreslår tidligere formand Peter Jørgensen D72 og Peter Jørgensen takker ja. Der er ikke andre der stiller op til formandsposten.

Pause 20,05 til 20,20

Susanne dirigent, I anledning af at vi nu har valgt en ny formand så vil vi gerne sige tak til Jens Hervø for den tid du har taget som formand for NF-Råmosen.

Så har vi 3 bestyrelses poster på valg, og i indkaldelsen står der at jeg også modtager genvalg, det gør jeg ikke, så jeg skal høre om der er forslag, Kaja B24 forslår Søren B25 Peter D72 foreslår Per D46 Begge svarer ja, der er nu 4 opstillede til bestyrelses posterne, og der skal nu stemmes skrifteligt.

B) Bestyrelsesmedlem Susanne Ryberg (modtager ikke genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem Morten Movang (modtager genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe (modtager genvalg)

Charlotte B25 Jeg vil gerne vide hvad de opstillede vil arbejde for, da jeg ikke kender dem.

Morten Movang, B13 Da jeg er gartner er jeg ofte den der bliver spurgt om træfældninger mv. samt de almindelige bestyrelses opgaver.

Søren B25, vil arbejde for at få den digitale tidsalder på plads, stamdatabaser mv.

John Krogsøe E64, arbejder med maskiner

Per D46, har været i bestyrelsen før og vil forsætte sin tilgang som tidligere, blandt andet fældning af træer.

Der skal stemme på de 4 kandidater til de 3 bestyrelses poster og der kan max stemmes på 3 af de 4 kandidater.

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Morten 80 stemmer

Per 78 Stemmer

John 44 stemmer

Søren 40 stemmer

Dermed blev bestyrelses poster tildelt Morten, Per og John

 

C) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år,

Susanne dirigent, Der er 2 ledige poster, er der forslag til de 2 suppleant poster: Peter D72, foreslår lis Frank F46 som modtager valg og Susanne F43 Aksel B12 forslår Søren da han stillede op til bestyrelses posten søren B25 takker ja, Annemari B5 foreslår Tuncay B3 som takker ja.

Nu er der 4 opstillede til de 2 suppleantposter så vi skal igen stemme og der må kun stemmes på 2 af de 4 opstillede kandidater.

Povl D56 foreslår Søren som stillede op til bestyrelsen bør tilbydes den suppleant post som han ikke fik i valget til bestyrelsen.  Peter D72 ifølge vedtægterne skal de vælges ved afstemning.

 

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Søren Dalgaard 52 Stemmer

Lis Frank 42 stemmer

Susanne Ryberg 41 stemmer

Tuncay Cetin 17 stemmer

Hermed er det Søren og Lis der er suppleanter til bestyrelsen

 

Valg af bilagskontrollant suppleanter ikke skønnet nødvendigt da vores bilagskontrollanter Berit Pedersen og Tonni Sjøberg har været det i mange år.  

9)      Evt.

 

Vivian C42 Vi har mange nybyggere i C og D og vi har store problemer med parkering vi har visse gange ikke kunne komme ud med vores bil på sommer dage, Spørgsmål 2 om der er tænkt på toilet forholdene, de har været stoppede og de har set forfærdeligt ud, er der nogle planer om det? Lis G32 er det muligt at der bliver forbudt at der bliver røget på toiletter. Peter D72 svarer at der må naturligvis ikke ryges på toiletter, stoppet toiletter er nyt for mig, parkering er et problem vi vil forsøge at løse. Kaja B 24 kan der komme poser til kvindernes bind på toiletter. Charlotte B25 det lader til at det er i C og D opfordring til et have udvalg. Annemari B5 angående spand på dame toiletter, til bind har vi haft før og kan ikke anbefales da der kan opstå lugtgener på sommerdage, det anbefales at benytte de opstillede affalds stativer bag toiletterne.

Majbrit B 39 vi har haft problemer med affalds stativer og poser der ikke passer sammen en del affald havner ved siden af, Kan der ikke komme den rigtige størrelse poser på?

Helle F17 det os der kører affald hver søndag og det kan også skyldes at der fyldes alt for meget affald i

Annemari B5 posen svæver 20 cm. Over stativets bund. Peter D72 vi finder en løsning på problemet.

Irene B44 Bil står og er efterladt, Jens Hervø har kontaktet politiet flere gange, uden held, men de har ikke fjernet den, politiet er kontaktet omkring 10 gange vi har også fjernet 2 trailere der ikke hører til i området.

Vivian C 42, bor lige ved siden af den bil og har fået samme besked fra politiet.

 

Susanne Dirigent: Vi har nu haft en god og livlig debat så hvis der ikke er flere emner til eventuelt så vil jeg takke af for generalforsamlingen Klokken er 21,36 og jeg vil ønske jer god hjemtur og tak for denne gang jeg har været i bestyrelsen i 11 år, jeg vil ønske jer alt det bedste i de kommende år kom godt hjem, alle sammen.

Peter D72 takkede Susanne for den store indsats hun har ydet i bestyrelsen igennem de mange år.

  

                                            N/F Råmosens Generalforsamling 2019

Torsdag 21 marts 2019 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

 • Fremmødte 101 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Dorte A71, Keld E65 og Freddy E41
 • Godkendelse af bestyrelsens årsberetning: Godkendt ved afstemning

 

 • Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Niels D34-35 undrer sig over stigning i hensættelser, samt renovation.  Kasserer Lene hensættelser er foretaget over 2 år, vandregningen blev en betydelig omkostning grundet en varm sommer. Aconto afregning af vand for den kommende sommer, udregnes efter forbruget i 2018. Renovation (tømning af de 8 septiktanke ved toiletter) betaler vi nu selv for, hvor det tidligere var Ballerup kommune der stod for det. Tømning af septiktanke tømmes af novafos, og det er en udgift vi selv skal betale. Poul D56, Dorte A71 Hvad betyder stigningen for os have lejere. Kasserer Lene vi stiger mellem 320 -370 kr.  Dorte E62 hvad er tilgodehavende. Kasserer Lene det er nye lejekontrakter der ikke har betalt deres haveleje, samt manglende betalinger.  Regnskabet blev herefter vedtaget.

 • Fremlæggelse af driftsbudget for 2019 til godkendelse

 Dorte E62, Fest arrangementer på 10 000? Kasserer Lene, dækker blandt andet for Sæson   kaffe mm

Ligeledes sæsonafslutning, Pileflet kursus er også medregnet i denne post.

Niels D 34-35 Der er højere indtægt kontra udgift på vand i år? Formand Jens. Det skyldes at vi udbygger vores vandrør i den nye udstykning, samt vedligeholdelser på rør og vandstandere. Budgettet for 2019 er godkendt.

En sidste bemærkning Ole A31 er der nogen regler for haver der fylder store bassiner?  Der må kun fyldes 400 liter vand i bassiner, bestyrelsen holder øje med brud på reglerne.

 

 • Indkomne forslag til behandling

Forslag nr. 1 Hold af Bier

 Helle F14 vil gerne have mulighed for af holde bier da bestanden er gået meget ned, Vivian C42 hvor mange stader? skal man have det i sin have?  Formand Jens, Bestyrelsen er tilhængere af bier i vores haveforening, evt. i vores læbælter. G41 Freddy, vi har tidligere haft bier ved Lemminghøj. Niels D 34 35, en havelejer i skovlunde har bier i sin have og det er ikke hensigtsmæssig. Hold af bier er et fremragende forslag, men ude i læbælter. Formand Jens, Kommunen skal ansøges, der er pt ikke søgt om tilladelse. Freddy G41 Nogen af os er allergiker, Gitte D72, Hvem skal passe staderne, når en lejer f.eks. holder ferie. Vivian C42 et bi laug skal stå for bierne. Niels, D 34-35 Hvor mange skal der i så fald være. Helle F41 jeg har tænkt over det med allergi, man skal have kurser i biavl, og man skal godkendes. Dorte A71 vil bare spørge hvor er lemminghøj? (Ligger i skellet mellem golf og NF) Lis E30 er ikke helt vild med ideen, da de har have tæt på læbæltet Charlotte B 31 32 vil også gerne have mulighed for bier i afd. A-B Aksel B12, Er det din mening at det er foreningen der skal stå for stader mv. hvis der er tale om privat bi hold. Helle F41 Lejere skal selv stå for udgifter. Dorte E62 Hvor skal bier evt. tillades i haver eller i læbælter? Susanne, Vi har et forslag, som lyder godt og som, kræver mere viden også for os i bestyrelsen. Afstemningen skal være med en placering i læbælter med et bi laug, samt kurser, tilladelse fra Ballerup Kommune

          Afstemning: For 57   Imod 33     hverken for eller imod 3 (99 kunne stemme)

 

Forslag 2 Henning Jensen

Forhøjelse af indskud, fordi vi ikke kan dække udgiften til at rømme misligholdte haver Vivian C42 hævelse af depositum, er det kun nye eller alle der skal betale det forhøjede depositum. Kasserer Lene, det gælder for alle, da det jo kommer tilbage til medlemmet hvis haven afleveres i henhold til gældende regler og bestemmelser.

Afstemning forslag :Godkendt.

Pause til 19.45

 • Valg af bestyrelse

a)      Kasserer                            Lene Nielsen                       Modtager genvalg

 

b)      Bestyrelsesmedlem          Per Jacobsen                       Modtager ikke genvalg

Alice Rasmussen                 Valgt

c)      Bestyrelsesmedlem          Flemming Møller                Modtager ikke genvalg

Kai Fehrend                         Valgt

Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år

Lars Rosleff F61

Tuncay Cetin B3

                                               

 

 • Valg af bilagskontrollanter for 2 år

a)      Berit Pedersen                                                                         Modtager genvalg

b)      Tonni Sjøberg                                                                           Modtager genvalg

 

 • Valg af Bilagssuppleanter for 2 år

a)      X

b)      X

 

 • Evt.

Susanne forslår om der er nogen der kunne være interesseret i et høstmarked

Hvor der kan deles af overskydende afgrøder.

Der bør sættes ind overfor lejere der ikke overholder vores regler om brug af vand, regler og vedtægter bliver ikke helt overholdt i foreningen. Jens Formand der er sendt over 70 breve ud om mislighold, en del har rette op på for holdne, bøder er ikke tilstrækkeligt der er også have lejere der er blevet ekskluderet. Gitte D72 Angående opslag, der er fejl i tidspunkter i forhold til hjemmesiden!  Susanne, Kaffen er klar fra kl. 9 lørdag den 30 marts. Aksel D12 hvornår åbnes der for vand?  Pligt hvorfor ligger det ikke i weekender? det bliver der også derudover køres der pligt i hverdage på hver 3 tirsdag i C-D-E-F-G og hver 3 onsdag i A-B  kl.10-14

Peter D72 i vores ordensregler skal alle have mulighed for at have pligt 2 gange pr. sæson.

opslag på hjemmeside og kasser bør strammes op. Formand Jens, Pligt holdt pause grundet en tør sommer.

Ditte D72 Affald hullede veje mv. kan godt udføres selv om vejret er ekstremt!

Leif E30 Hvornår åbnes veje i weekender så man kan komme til sin have i bil?

Åbning af veje bliver der åbnet fra 1 april mellem 9 og 16 og til maj åbnes der helt, vand bliver åbnet omkring den 1 april, når der er kommet målere på igen.

Der bliver ikke adgang på hverdage i april måned. Bestyrelsen kan kontaktes med henblik på åbning hvis der skal køres ind med materialer mv.

Info kompost kan afhentes på containerpladser fra i morgen.

Lene mener at veje skal åbnes allerede til påske.

Tak til Flemming Møller for 24 år i bestyrelsen ligeledes en tak til Per Jacobsen

Generalforsamling slut KL. 20.44

 

 

 

 

 

 

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 15. marts 2018 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

 

Formanden bød velkommen

 

 

 1. 1.    Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Susanne Ryberg der blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at indkaldelsen blev sendt fra Råmosen d. 13. februar. Nogle af kuverterne har været tomme og i det omfang vi er blevet bekendt med det, har vi sørget for at få sendt ud.Samtidig har vi hængt indkaldelsen op i opslagstavlerne.

Vi vurderer herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at generalforsamlingen vil blive optaget.

Der er 93stemmeberettigede til stede.

 

Valg af referent:   Lis Frank

 

Valg af stemmeudvalg:

 

F 92 Inge

E 30 Lis

F 48 Susanne

 

 1. 2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens årsberetning er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

 

Bestyrelsens beretning 2018.

Så er der gået et år igen og det er ved at være tid for den årlige generalforsamling.

Havesæson 2018 nærmer sig.

Vi har igen i vinterhalvåret 2017 - 2018 prøvet at komme indbrud og hærværk i forkøbet, ved at spærre området af for kørsel med biler, undtaget weekender og helligdage i dagtimerne. Alligevel har vi haft nogle indbrud, værst i afd. E i efteråret 2017, hvor man ved nattetide har banket låsen i stykker til afspærringen, og er kørt ind på området. Standard fremgangsmåden er, at de ”låner” en trillebør i haverne til transport af de stjålne ting ned til deres bil. Vi vil igen opfordre til, at du låser trillebøren fast, sætter den ind, eller skruer hjulet af i vinterhalvåret. I afd. A huskede vi at få broen ud mod Baltorpvej spærret før efterårsferien, for at undgå, at den vej skulle bruges til transportvej af stjålne ting.

Flere har spurgt, hvorfor vi ikke sætter kraftigere låse på. Det må vi ikke for Beredskab Ballerup, det skal være sådan, at en ambulance kan komme ind, de har kun små boltsakse i deres biler, modsat brandvæsenet, der har kraftigere værktøj. Moralen må være at det er vigtigere at en ambulance kan komme ind, hvis en person bliver dårlig, end en meget kraftig afspærring for helt at undgå indbrud.

Igen, i den forgangne sæson, oplever bestyrelsen, når der fx har været indbrud eller vi forsøger at få fat i et medlem, af en eller anden grund, er det ofte lidt svært. Vi gør hvad vi kan, for at få fat på jer når sådan noget sker, men det er temmelig frustrerende at bruge halve og hele dage på den slags, når ca. en tredjedel af numrene ikke eksisterer mere. Sørg derfor for, at vi har jeres rigtige telefonnummer og for den sags skyld også de rigtige adresser. Vi får en hel del post retur, det er ikke altsammen Post Nords skyld. Det er ovenikøbet en forpligtigelse ifølge § 4.5. i ordensreglerne. Det kunne jo også være brand, pludselig opstået sygdom eller i værste fald et dødsfald, hvor vi skal have fat i de pårørende. Bestyrelsen giver ikke oplysninger om ovenstående til andre, uden der gives lov af medlemmet. Vi har i forvejen en del e-mail adresser, hvor man kan få, tilsendt en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt på hjemmesiden, fx ved indbrud. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, under fanebladet kontakt Råmosen, eller fanebladet vil du holdes ajour, og skriv at du gerne vil modtage beskeder fra din haveforening, så modtager du en mail når bestyrelsen mener der er vigtigt nyt.

I 2017- 18 er der, indtil nu sendt ca. 90 breve ud vedrørende rykker for manglende betaling. Havesyn, igen mest omhandlende er haveoprydning af og i gamle kompost bunker og byggematerialer, hvor der mange steder er eller har været rotter. Desuden at haveloddet ikke må bruges til oplagring af bl.a. gamle bildele, cykler, knallerter m.m. Desuden bruges der stadig en del tid på nabo tvister, bl.a. fordi buske og træer, tæt på naboen, har vokset sig store, så de skygger for solen, høj musik med mere. Desværre et par gange så slemt, at der er ringet efter politiet, på grund af trusler.      

Der er forsat en del handler af huse og skure, langt de fleste er der ikke de store problemer med. Det kræver bare, at man kommer med en opsigelse fra sælger og får lavet en kontrakt på den nye lejer. Hvis du skal sælge dit hus/skur, henvender du dig til din bestyrelse først. Bestyrelsen skal se haveloddet og godkende den nye lejer, ifølge N/F Råmosens ordensregler. Der kan være ikke godkendt byggeri på haveloddet, manglende betaling m.m. som det nye medlem tror, er i orden. Bestyrelsen bruger alt for megen tid på det efterfølgende.   

Genbrugspladsen er nu lukket af, så der kun er åbnet for aflevering af affald på de annoncerede tider, på hjemmesiden og i opslagskasserne. Vi er nu under en femtedel af det beløb der blev brugt til tømning og oprydning af genbrugspladsen i de seneste par år. Det har været en alt for stor post i vores budget i returbetaling af pligtgebyr, til vores medlemmer og deres biler samt trailere. De penge vi sparer ved en aflukning af genbrugspladsen, kan vi nemt bruge til andre formål i vores haveforening. Genbrugspladsen er først og fremmest beregnet for dem der hverken har bil eller trailer.

I 2017 er der igen gået mange timer og penge til vedligehold og reparation af vores maskiner. Sæson 2017 og frem til nu har været utrolig våd, det har ikke været nemt at køre med vores gamle maskiner på området. Vi har atter i 2017 heldigvis haft mulighed, for at John har kunnet låne maskiner på Grantoftegård. Vi er ved at have sparet penge nok sammen til udskiftning af vores traktor. Bestyrelsen undersøger, hvad der er muligt at købe med vores budget, så der også er penge nok til andre formål i sæson 2018. Vi gør hvad vi kan for at holde de gamle maskiner kørende, og få sparret penge samen til noget nyt.

Mange medlemmer har igen, i 2017, deltaget i pligtarbejde, hvor vi har fået lavet en masse. Onsdagsholdet i afd. A & B, er kommet i gang igen i 2017, med bl.a. Aksel som ihærdig initiativtager, som sammen med nogle friske havefolk i afd. A & B, har fået lavet en masse i deres afdelinger. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, har takket været Susanne og Jens været i gang i hele 2017, og er startet op i 2018, med at vedligeholde og forskønne vores område. Bestyrelsen vil igen, opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller to, det bestemmer I selv, alt efter hvad man kan holde til. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt, at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Der er igen i 2017 blevet sat et par toiletbygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage, nye vandhaner og toiletter m.m. hvor det er mest tiltrængt. Der er lavet en kraftig udvidelse af en P-plads, samt en ny som næsten er færdig.

Som de fleste ved er den nye kontrakt med Ballerup kommune trådt i kraft. Det betyder at N/F Råmosen ikke modtager så mange penge i tilskud til driften. Der modtages heller ikke mere pensionisttilskud fra Ballerup kommune. Desuden skal vi nu selv betale for tømning af vores toilettanke. Alle toiletter og vandhaner prøver vi at bruge så lidt vand som muligt, men det skal naturligvis kunne fungere. Det må, i den forbindelse, naturligvis være slut med at vaske kartofler og grøntsager m.m. rene i håndvasken, vi skal selv betale for hver eneste tømning af toilet tankene.  Vi har sat tømning af toilet tankene efter erfaringer fra tidligere år, men vi kan, med fælles hjælp, komme længere ned. 

Bestyrelsen har, sammen med et par hjælpere, igen haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2017. Vi begyndte, efter generalforsamlingen, med morgenkaffe, brød og flaghejsning til sæsonstart. Sankt Hans, med grill, bål og musik samt tombola m.m., Tupperware party, og pileflet. Vi sluttede af med farvel kaffe, og hjemmebagte boller, i oktober. Det var rigtig dejligt, at der var, så stort et fremmøde til arrangementerne. Vi siger igen tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, lave kaffe, vaske op, skaffe flødebolle maskine, skaffe lodder og gevinster, og meget andet.

Noget af vores pilemark, i afd. C, bliver høstet her i februar, og der skal høstes en gang eller to mere i løbet af vinteren så der kan, ligesom sidste år, afholdes et par flettedage i foreningshuset, hvor der bl.a. bliver flettet kurve, blomster espalierer m.m.

Igen i år skal vi arbejde videre med veje og p-pladser, de trænger til det. Vi skal forsætte oprydningen rundt på området, P-pladser i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, jord, sten og andet affald der er smidt rundt omkring på området skal fjernes, vi har alt for mange maskinskader på den konto. Vi forsætter med toiletrenoveringerne og maling af dem. Der skal plantes, beskæres og flises. En del af de nye haver i afd. D er lejet ud. Der skal også laves 6 stk. nye haver i afd. C. et så snart vi kan komme i jorden. Der skal forsat skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver, gamle nedgravede haveslanger skal skiftesog der skal males, både ude og inde ved foreningshuset osv. osv.

Bestyrelsen har nedsat et lille udvalg der skal revidere vores byggeregler. Det skulle gerne ende ud i, at vi kan lave en skrivelse med tegninger alle kan finde ud af. Som det er nu, er det ikke nemt, godkendte huse som ikke laves mere, vi kan ikke nå at få en ny type godkendt, før den udgår af produktion.

Kommunens juridiske afdeling fortolker lokalplan 032, som vi hører under, anderledes end vi gør,samt de der hidtil har skullet godkende byggeri i Råmosen, Ballerup kommunal bestyrelse. Bestyrelsen har holdt sig til det der er godkendt af kommunalbestyrelsen gennem årene, med diverse dispensationer, som vi har tegninger og beskrivelser af, indtil der kommer ”nye byggeregler”, skal der som hidtil, afleveres en plantegning, hvor man vil placere sit byggeri på haveloddet, samt en tegning/skitse af selve byggeriet. Ved henvendelse om byggeri får man udleveret en skitse, hvor der står om afstande, højder m.m.    

Job opslag: Til vores kasserer søger vi forsat en omhyggelig person, der har interesse i, på sigt, at overtage kassererposten. Vores kasserer gennem mange år, Lene, var sidste år ikke sikker på at hun, kunne blive ved med at bruge så meget tid som det kræver at ”passe” på vores penge. Det er lykkes at overtale hende, så hun hænger på til den næste general forsamling i år 2019. 

Ledige stillinger: N/F Råmosen søger et nyt bestyrelses medlem og en ny formand. Jobbeskrivelse, lav løn, skal kunne lidt af hvert, være til rådighed stort set døgnet rundt, og man ønsker at yde en indsats i vores haveforening. Har lysten til at være der, at man er loyal, og kan bruge en hel del fritid på dette arbejde. Det kræver ressourcer at være bestyrelsesmedlem i N/F Råmosen, man bliver lige pludselig skydeskive for foreningens ca. 400 lejere, det skal man kunne håndtere!

 

Opgaverne er som sædvanlig mange i 2018, men vi er gennem de seneste år nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil atter takke, alle vores havefolk der hjælper til i vores, allesammens forening og bruger en masse af fritid på det. Uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Til sidst vil jeg ønske den kommende bestyrelse held og lykke, pas nu godt på dem, de er guld værd for din forening, det er dem der får det til at køre. TAK.

 

Husk at der er sæsonåbning med morgenkaffe og flaghejsning d. 25.03.18 kl. 09 – 11:00.    Tro det eller ej, men husk at det er sommertid!

 

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en godhavesæson 2018.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2018

 

Der var ingen spørgsmål til driftsbudget 2018.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 5.    Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

 

Fremsendt af

F 3, Annette Strandberg Jacobsen,

F26, M. Bill Hansen

F27, Kai Fehrend

 

Forslag:

At vi skal dyrke mindst 10% afgrøder i haverne.

 

Frugttræer og frugtbuske, samt afgrøder fra drivhus indgår/medregnes i de 10%.

 

F 27, Kai Fehrenduddybede forslaget med, at det var nyttehaver og ikke prydhaver og at man kunne få glæde af de afgrøder man dyrker.

 

Formanden kommenterede på forslaget og pointerede at Råmosen betegnes som ”nytte- og fritidshaver”.

 

Formanden bad om, at der blev skriftlig afstemning på de næste to forslag.

 

F 18 spurgte om der er procentsatser på hvor meget der skal dyrkes?

 

Peter: Nej

 

F 55, jeg er mere interesseret i, hvem der skal kontrollere, er det bestyrelsen, eller skal vi gå rundt og tjekke hinanden, F 55 mener ikke det skal være sådan.

 

 

Afstemning:

 

For: 22

 

Imod: 67

 

1 stemme var ugyldig

 

Forslag 2

 

Fremsendt af

F 3, Annette Strandberg Jacobsen,

F 26, M. Bill Hansen

F 27, KaiFehrend

 

Hvor høj må hækken være ud til stierne?

 

Hvor høje må træerne i haverne være?

 

Foreslår at det kommer til at stå i reglerne.

 

Formanden:

Henviste til ordensreglerne § 2.6 samt 2.2, hvor der allerede står beskrevet hvor træer må plantes og hvor høje hækkene må være, samt til lokalplan 032.

Hækkene må være 1,2 m også ud mod stierne.

 

Der bliver løbende holdt havesyn og hvis reglerne ikke overholdes, efter påtale, bliver der udstedt gebyr til lejerne. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man altid kan rette henvendelse til bestyrelsen og vi vil herefter være behjælpelig med at skære træerne ned.

 

C 42, har mange store træer i haven, men de skygger ikke for nogen, hvis de generer naboerne vil hun naturligvis være åben for dialog, der behøver ikke være en regel for det.

 

F 92, Forslag både med stierne og træerne,mener der er problemer med naboskabet, hvis vi ikke kan tale med naboerne og mente ikke at bestyrelsen skulle pålægges denne opgave. Opfordring til at tale med naboerne hvis der er et problem.

 

F3, mener at 2 personer kunne gå rundt og holde øje med at reglerne overholdes.

 

C 14 og 15, er glad for Kai, da han har været en stor hjælp til at slå græs og synes at forslagene ikke var forventelig fra F 27, vi burde lade forslaget stoppe her.

 

Formanden, og bestyrelsen mener ikke der skal gøres mere ved dette forslag. Vi har været ude og fælde temmelig mange træer og da det allerede står beskrevet i ordensreglerne og lokalplan 032, hvordan hække og træer skal håndteres, bør der ikke være tvivl.

 

F 3, hvis man er uvenner med naboen, vil hækken blive skåret net til 1,2, men der er ikke en nabo ud til stien og hun mener der er mange hække der er mere end 1,2 ud til stierne.

 

F 27, når et træ er 15 meter højt har det et rodnet på ca. 20 meter.

 

Formanden, der er ikke mange træer der er så høje som beskrevet, men man skal sikre sig at planter og træer ikke kan krybe ind til naboen og træer skal plantes min.2 m fra skel og på sådan en måde at de ikke med tiden skygger på nabo grunden,som der står beskrevet i ordensreglerne 2.6.

 

Dirigenten, gjorde rede for, at det allerede er beskrevet i ordensreglerne og at forslagsstiller derfor trækker forslaget og bliver mere konkrete. Dirigentenog formanden mener det mere er et spørgsmål end et egentligt forslag.

 

Forslaget falder hermed.

 

Forslag 3

 

Fremsendt af:

E 62, Dorthe Berger

 

Foreslår at græsslåmaskiner og lign. støjende elementer bliver brugt på fastsatte tidspunkter i week-ender.

 

Forslaget er begrundet med at dette foregår på alle tidspunkter fra tidlig morgen til sen aften. Selv på de nuværende faste tidspunkter mellem kl. 12.00 – 14.00, bliver der slået græs eller lign.

 

1)    At der på lørdage, kun må køres med maskiner til kl. 15.00

 

2)    At der på søn- og helligdage, kun må køres med maskiner til kl. 12.00

 

Formanden foreslog, at vi stemte skriftligt og at punkterne behandles hver for sig.

 

Afstemning:

 

1)

For: 27

 

Imod: 65

 

Forslaget falder hermed

 

2)

For: 27

 

Imod: 60

 

Forslaget falder hermed

 

Det er hermed stadig søndage mellem kl. 12.00 – 14.00 der ikke må køres med maskiner, værktøj og redskaber i henhold til ordensreglerne § 1.2.1

 

Forslag 4

 

Bestyrelsen i Raamosen

 

Ordensregler

 

Ændres fra:

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km i timen. Færdsel med motorkøretøjer er kun tillad på grusvejene. For af- og pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græsstierne, såfremt det i øvrigt sker, uden stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private trailere med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

 

Ændres til:

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km i timen. Færdsel med motorkøretøjer er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græsstierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejen er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private tommetrailere, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

 

B 32, B39 – hvis man ikke får tømt sin trailer i en week-end får man så en påtale?

 

Formanden – det gør man ikke, så længe bestyrelsen kan se der sker noget og inden du får en påtale går der ca. 3 uger.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

Forslag 5

 

Ny paragraf i ordensreglerne.

 

 • § 4.6.7 Bruges hønsehus og hønsegård ikke i en sæson til hønsehold, skal hønsehus og hønsegård fjernes.

 

C 42 – er det ikke for kort tid til at få renset ud og få tingene på plads igen?

 

Formanden: Efter en sæson, hvor det ikke bruges, er det noget man skal, det er kommunender forlanger det. Det hører ikke med til bebygget areal da det højst må være 1,2 m højt og hønsehus betragtes som redekasser.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 6.    Valg til bestyrelse for 2 år

 

a)     Formand                       Jens Hervø                                                                       

b)     Bestyrelsesmedlem         Susanne Ryberg

   Bestyrelsesmedlem         John Krogsøe                

   Bestyrelsesmedlem         Morten Movang

                                 

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                

                 1. Suppleant                  Alice Rasmussen            

  2. Suppleant                  Kai Fehrend

 

 1. 7.    Valg af bilagskontrollanter. Ikke på valg i 2018.

                     

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

 

 1. 8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

 

a)      Bilagssuppleant               Lis Frank

b)      Bilagssuppleant               Heidi Jensen

 

 

 1. 9.    Evt. Intet.

 Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


🤭

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 16. marts 2017 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

   

Formanden bød velkommen

 

  1.    Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Susanne Ryberg der blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og vil blive optaget.

Der er 97 stemmeberettigede til stede.

  Valg af referent:    Lis Frank

  Valg af stemmeudvalg:

  Mette                  E 68

  Knud                  G 15

  Jane                   B 7

  2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

  Bestyrelsens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen.

  Formanden fortalte om kontrakten og det vigtige for os er opsigelsesvarslet, der bliver som beskrevet i beretningen 6 år for afd. A og B og 10 år for resten af afdelingerne.

  Formanden har d.d. talt med borgmesteren der har bekræftet, at der for nuværende ikke er planer om at udlægge området til andre formål.

  Charlotte B 32, spurgte hvordan det skulle forstås med opsigelsesvarslet – Kommunen giver et opsigelsesvarsel på 6 år i afd. A og B.

Opsigelsesvarslet er ikke en kontrakt længde, men den tid N/F Råmosen skal have, efter at opsigelsen er modtaget   

 

Bestyrelsens beretning 2017

 

Så er det tid igen, for den årlige generalforsamling, havesæson 2017 nærmer sig.

  Igen her i vinter halvåret 2016 – 2017 prøver vi at komme indbrud og hærværk i forkøbet, ved at spærre området af for kørsel med biler, undtaget week-ender i dagtimerne. Vi har desværre alligevel haft nogle indbrud i afd. A i efteråret 2016, hvor man tilsyneladende igen holder ude på Baltorpvej med en bil, går over gangbroen og ind i haverne. Slæber det stjålne ud til Baltorpvej, eller de ”låner” en trillebør til transport af do. Vi har tilsyneladende fået spærret broen for sent, for indbruddene ophørte efter vi fik den spærret. Vi må lære af det, i år bliver broen spærret før efterårsferien.

 

Det er ikke nemt at skrive om noget nyt i årsberetningen, det er for det meste de samme ting der går igen: At affaldsstativerne bliver fyldt med alt andet end husholdningsaffald. At der bliver smidt affald ved siden af stativerne. At man skal overholde vores vandingsregler. At der ikke må efterlades madaffald og andet, der er spiseligt for rotter i haverne, samt gammelt affald hvor de kan bo. At der køres alt for stærkt på vore grusveje, max 15 km. i timen. At der heller ikke må smides nogen form for affald i læbælterne.

 

Igen i 2016 har det været lidt småt med havesyn på grund af sygdom og manglende tid. Det er ikke noget vi gør for sjovt, det får man ikke ret mange venner af. Det er noget vi skal og når der kommer klager fra andre lejere, er vi nødt til at se på det. Vi er jo heller ikke selv helt blinde. Alligevel er der sendt over 90 breve ud, igen mest omhandlende haveoprydning og ”kompost” bunker, samt at haveloddet ikke må bruges til oplagring af bl.a. cykler, knallerter, gamle byggematerialer, m.m. Desuden bruges der en del tid på nabotvister, bl.a. på grund af de små buske og træer, der blev plantet for 5 – 10 år siden eller mere, der nu er blevet for store.

 

Når der f.eks. har været indbrud eller vi forsøger at få fat i et medlem af en eller grund, er det ofte lidt svært. Mange har fået nyt telefonnr., nogle få har oven i købet fået ny adresse, så husk at give bestyrelsen besked, om ny adresse og telefonnr., samt evt. e-mail. Bestyrelsen giver ikke oplysninger om ovenstående til andre, før der gives lov af medlemmet. Vi har i forvejen en del e-mail adresser, hvor man for tilsendt en mail, når bestyrelsen mener, der er vigtigt nyt på hjemmesiden, f.eks. ved indbrud. Gå ind på vores hjemmeside, nf-raamosen.dk, under fanebladet kontakt råmosen, eller fanebladet ”vil du holdes ájour” og skriv at du gerne vil modtage beskeder fra din haveforening, så modtager du en mail, når der er vigtigt nyt.

 

Der har de sidste par år været mange handler af huse og skure. De fleste er der ikke de store problemer med, det er ”bare” en opsigelse fra sælger og en ny kontrakt på den nye lejer. Der er desværre nogle der ”bare” handler og regner med at bestyrelsen ”bare” godkender den nye lejer. Det gør vi ikke ”bare”. Bl.a. er der et max. antal ikke Ballerup borgere, der kan optages om medlemmer. Der kan være tidligere medlemmer, som af en eller anden grund er blevet ekskluderet, dem tager vi ikke ind igen. Der kan være ikke godkendt byggeri på haveloddet m.m., som det nye medlem tror, er i orden. Bestyrelsen bruger alt for megen tid på det efterfølgende. Hvis du skal sælge dit hus/skur, henvend dig til din bestyrelse først, bestyrelsen skal se haveloddet og godkende den nye lejer.

 

Genbrugspladsen er nu lukket af, så der kun er åbnet for aflevering af affald på de annoncerede tider, på hjemmesiden og i opslagskasserne. Genbrugspladsen er først og fremmest beregnet for dem der hverken har bil eller trailer. Tømning og oprydning af vores genbrugsplads har i de seneste år, været en alt for stor post i vores budget i returbetaling af pligtgebyr, til vores medlemmer og deres biler samt trailere. De penge vi sparer ved en aflukning af genbrugspladsen kan nemt bruges til andre formål i vores haveforening.

 

I 2016 er der igen gået mange timer og penge til vedligehold og reparation af vores mere eller mindre nedslidte maskiner. Vores budget tillader desværre ikke maskinindkøb til flere hundrede tusinde kr. Vi må gøre, hvad vi kan for at holde dem kørende og få sparet nogle penge sammen til noget nyt.

 

Over 200 medlemmer har igen, i 2016, deltaget i pligtarbejde, hvor vi har fået lavet en masse. Tirsdagsholdet i afd. A og B, er desværre heller ikke kommet i gang i 2016, vi håber stadig, at der er nogle friske havefolk i afd. A og B, der måske sammen med bestyrelsen, vil prøve at få det til at køre igen. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, har været i gang i hele 2016 med at vedligeholde og forskønne vores område. Vi vil, igen opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller to, det bestemmer man selv, alt efter hvad man kan holde til. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt, at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget, at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

 

Der er igen i 2016 blevet sat et par toiletbygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage, nye vandhaner m.m., hvor det er mest tiltrængt. Der er lavet et par nye parkeringspladser og en kraftig udvidelser af en, som næsten er færdig.

 

Der skulle, inden udgangen af 2016, have været forhandlet en ny kontrakt på plads med Ballerup kommune, hvor det område, fjerkrækolonien har haft, skulle med ind i N/F Råmosen, med ca. 15 havelodder. Desuden, i særdeleshed, kontraktlængde, opsigelsesvarsler og økonomi. I skrivende stund er vi ikke helt færdige. Der har været afholdt nogle møder, samt en del mails og telefonsamtaler. Kontraktudkastet skal først i økonomiudvalget i februar, inden det skal godkendes og underskrives. I grove træk ser det p.t. sådan ud.

 

Økonomisk mister N/F Råmosen ca. kr. 57.500, ved at Ballerup kommune vil fjerne pensionist tilskuddet, nedsætte tilskuddet for ren- og vedligehold, samt at vi fra 2018 yderligere selv skal afholde udgiften til tømning af vores toilet tanke.

 

N/F Råmosen’s bestyrelse, har gjort Ballerup kommune opmærksom på, at vi stadig mener det er for stor en stigning, som vi må pålægge vores medlemmer.

 

Opsigelsesvarslet for A og B, er 6 år, dog med uopsigelighed i 4 år, således at dette areal tidligst kan opsiges til ophør den 1. januar 2027.

Afd. A og B er ikke udlagt til varige nytte- og fritidshaver, derfor en anden opsigelse end afd. C – G. Opsigelsesvarslet er ikke en kontraktlængde, men det varsel N/F Råmosen skal have før haverne skal være rømmet. Hvis f.eks. afd. A og B bliver opsagt d. 01.01.2024, skal området først være rømmet d. 01.01.2030.

 

Opsigelsesvarslet for afd. C – G er 10 år. Afd. C – G er udlagt til varige nytte- og fritidshaver og kan kun nedlægges hvis særlige samfundshensyn gør det nødvendigt, at disponere over arealet til andet formål, der ikke kan tilgodeses andet sted i kommunen.

 

N/F Råmosen’s bestyrelse har gjort Ballerup kommune opmærksom på, at vi ikke kan gå med til kortere opsigelsesvarsler. Mange af medlemmerne er gamle pensionister, med en lav indkomst, som har haft have i Råmosen i 20 år eller mere og igennem årene har sparret sammen til en lille hytte i Råmosen, mange med deres families hjælp. Desuden at der indenfor de seneste år, er købt/solgt og opført mange huse til en værdi af kr. 30.000 – 50.000 og enkelte endda til over kr. 60.000. Bestyrelsen vil derfor sikre, at de har deres haver og huse i mange år fremover.

Med de ovenstående varsler må det være op til vores lejere selv, i særdeleshed i afd. A og B, hvor meget de vil og tør investere i deres haver, skure og hytter m.m. fremover.

 

Bestyrelsen har sammen med et par hjælpere, igen haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2016. Vi begyndte med morgenkaffe og flaghejsning til sæsonstart. Sct. Hans med grill og bål, samt tombola m.m. Vi sluttede af med farvel kaffe og hjemmebagte boller i oktober.

Det var rigtig dejligt, at der var så stort et fremmøde til arrangementerne. Vi siger igen tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, lave kaffe, vaske op, skaffe flødebollemaskine, lodder og gevinster og meget andet.

 

En del af vore pilemark i afd. C er blevet høstet i starten af februar og der skal høsten en gang mere eller to i løbet af vinteren, så der kan, ligesom sidste år, afholdes et par flettedage i foreningshuset, hvor der er blevet flettet kurve, bønnestativer, blomster espalier m.m.

 

I år skal vi videre med veje og p-pladser. Vi skal fortsætte oprydningen rundt på området i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, jord, sten og andet affald der er smidt rundt på området skal fjernes, så vi ikke får maskinskader på den konto. Vi fortsætter med toiletrenoveringerne. Der skal plantes, beskæres og flises. Det nye område skal gøres klar til udlejning. Der skal fortsat skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver, der skal males, både ude og indvendigt ved foreningshuset osv. osv.

 

Så lidt om bestyrelsen, vores kasserer gennem mange år, var sidste år ikke sikker på, at hun kunne blive ved med at bruge så meget tid, som det kræver at ”passe” på vores penge. Det er heldigvis lykkedes at overtale hende til at tage en tur mere, det kan vi alle være glade for, det er betrykkende, at der er styr på pengesagerne. Til vores kasserer søger vi derfor en omhyggelig person, der har interesse i at overtage posten som kasserer.

 

Det ser måske sådan ud, når I kører forbi foreningshuset om eftermiddagen eller en lørdag formiddag, at N/F Råmosen’s bestyrelse ”kun” sidder og drikker kaffe og spiser kager. Det er bestemt ikke bare ren afslapning. Der er altid gang i noget, møder, mail, brevskrivning, kontortider, regnskab, reparationer og eftersyn af maskiner, indkøb, planlægning, klargøring til pligt, myndighedshåndtering m.m.

 

Kære medlemmer, jeg har sagt det før, I har en fantastisk bestyrelse, samt et par super gode suppleanter, der også deltager i arbejdet, med at få vores haveforening til at virke.

Bestyrelsen arbejder som et godt team, hvor alle gør en indsats og bruger en masse af deres fritid. Jeg håber I er lige så glade for jeres bestyrelse som jeg igen har været for den, som formand.

 

Opgaverne har som sædvanlig været mange i 2016 og er stadig mange, men vi er nået rigtig langt. Bestyrelsen vil atter takke alle vores havefolk der hjælper til i vores forening og bruger en masse fritid på det. Uden jeres hjælp og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

 

Ingen navne nævnt, ingen navne glemt!

 

Husk der er sæsonåbning med morgenkaffe og flaghejsning d. 26.03.2017 kl. 9.00 – 11.00.

 

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god havesæson 2017.

 

Afstemning: enstemmigt vedtaget

 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Erik Degn F63:

Spurgte hvordan der kunne være så stor forskel på vandafgiften i 2015 og 2016. I 2015 var den på kr. 59.541 og i 2016 kr. 39.149.

 

Lene svarede at efter regnskabet i 2015 modtog vi en års regulering på kr. -19.321, hvilket svarer til forskellen i regnskabet på disse to år.

 

Lene kommenterede besparelserne på genbrugspladsen, der efter vi har fået faste åbningstider og vagt er faldet fra kr. 48.495 til 20.161, disse besparelser fremkommer fordi vi ikke bruger så mange penge på at køre affaldet til genbrugspladsen.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

   

4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2016

 

Peter fortalte at tilskud fra kommunen til pensionister bortfalder fra den kommende sæson.

 

Kontingentet stiger herefter for pensionister til det samme, som for ikke pensionister.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

5.    Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

 

Side 2, afsnit 3 i lejekontrakt til medlemmerne

 

Ballerup Kommune kan dog i tilfælde af pålæg fra højere myndighed, opsige foreningens samlede lejemål, helt eller delvis, med et varsel på 10 år, i afd. C, D, E, F & G, og et varsel på 6 år i afd. A & B, at regne fra den første i en måned. I tilfælde heraf ophører brugsretten til nærværende havelod, uanset om foreningen stadig består.

 

Pkt. 1, Størrelsen af leje m.v.:

 

Udgår:Pensionister deltager ikke i betalingen af den del af lejeaftalen, der skal

Udgår: afregnes som leje til Ballerup Kommune. Til dækning af foreningens

Udgår: fællesudgifter, betaler medlemmet, et årligt kontingent. Beløbet ændres

Udgår: i takt med foreningens udgifter, og fastsættes i overensstemmelse med

Udgår: foreningens års budget. Udgår

 

Pkt. 2, Rettidig betaling af havelejen:

 

Betaling af haveafgift/leje skal være indbetalt senest 8 dage efter modtagelse af faktura til foreningens girokonto. Ved manglende indbetaling vil rykkergebyr på kr. 100,00 blive tilsendt.

 

Pkt. 4, Ophævelse af indgående lejeaftale, øvrige bestemmelser:

 

Nærværende kontrakt respekterer i det hele de begrænsninger og vilkår, som måtte fremgå af lejeaftalen med Ballerup Kommune, og som er medlemmet bekendt. Lejeren erklærer tillige ved sin underskrift på nærværende lejeaftale, at være bekendt med foreningens ordensregler og vedtægter, samt at have modtaget en kopi af disse.

 

Ændringerne i lejekontakten blev gennemgået, det er dog en forudsætning for at den kan træde i kraft at Ballerup Kommune også godkender den efterfølgende.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

Forslag 2

 

N/F Råmosens ordensregler.

 

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen. Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græs stierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved. Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Trailere under 1000 kg er dog undtaget.

 

Ændres til:

 

§ 1.3 På foreningens områder er den maksimale tilladte hastighed 15 km. i timen. Færdsel med motorkøretøjer, er kun tilladt på grusvejene. For af/pålæsning er det dog tilladt, i tørre perioder, at køre på græs stierne, såfremt det i øvrigt sker, uden at stierne lider skade derved.

Parkering af enhver art, uden for de anlagte parkeringspladser, er ikke tilladt. Parallel parkering langs grusvejene er ikke tilladt.Parkeringspladserne må ikke benyttes til langtidsparkering. Private trailere, med nummerplade og under 750 kg. totalvægt, der tilhører et medlem i N/F Råmosen, er dog undtaget.

 

Ruth, F 45:

Er der lavet så mange grusparkeringer, at der er plads til gæster?

 

Peter fortalte at det er korrekt at der ikke er så mange grusparkeringspladser, man må gerne holde på p-pladser langs med grusvejen, når det er tørt, så man ikke ødelægger græsset.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§ 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 – 14.00.

 

Ændres til:

 

§ 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 – 14.00, i havesæsonen, fra d. 01.04. til d. 31.10.

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

Forslag 3

 

Omformulering af tekst i § 2 i vedtægterne

 

Vedtægter

 

§ 2

 

Medlemmer

 

Borgere i Ballerup kommune, samt en mindre procentdel udensogns borgere, fastsat af bestyrelsen og Ballerup Kommune, kan blive lejere/medlemmer af foreningen. Optagelse som lejer/medlem skal ske, efter godkendelse af bestyrelsen, senest samtidig med, at den pågældende får stillet en nyttehave til rådighed i N/F Råmosen. Ved evt. fraflytning fra kommunen, skal kontrakten godkendes igen.

 

Et medlem er pligtig til selv, at gøre brug af nyttehaven, medmindre dispensation er opnået i henhold til nærværende vedtægts § 7.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§ 6

 

Ordensbestemmelser m.m.

 

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser, medlemmers lejekontrakter m.m., som skal være gældende indenfor det af foreningen administrerede område.

 

Ballerup kommune skal godkende foreningens regler og love, samt en standardformular, som skal bruges ved udlejning af hver enkelt havelod.

 

Formandens kommentar:

Grunden til at vi gerne vil have denne tekst indført er, at det står i lokalplan 032, og at bestyrelsen gerne vil have de ændringer vi laver juridisk i orden.

 

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i så fald skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse snares efter.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§ 9

 

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel, som dog i tilfælde af ekstraordinær generalforsamlings afholdelse om nødvendigt kan forkortes eller nedbringes til 14 dage.

 

Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Indkomne forslag skal være til afhentning i opslagskasserne og lagt på N/F Råmosen’s hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

På generalforsamlingen kan kun udarbejdes ændringsforslag til de på dagsordenen optagne forslag.

 

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og et myndigt husstandsmedlem.

 

Hver nyttehave, d.v.s., hvert medlem, tildeles 1 stemme. Et medlem kan i tilfælde af fravær kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§13

 

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

 

Bestyrelsen skal bestå af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

 

Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen direkte, medens bestyrelsen på et konstituerende møde vælger såvel næstformand som sekretær m.v.

Der kan vælges én ikke Ballerup borger til bestyrelsen, dog ikke posten som formand.

 

Generalforsamlingen vælger yderligere en eller flere suppleanter.

 

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges medlemmer.

 

Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan dog kun vælges én person fra samme husstand. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være nært beslægtet.

 

Valg til bestyrelsen er henholdsvis 2 og 1-årige.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen – dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse. Det samme gælder, hvis et bestyrelsesmedlem uden lovlig grund og uden at meddele sit fravær udebliver fra 3 indkaldte møder i træk.

 

Kan bestyrelsen i tilfælde af en eller flere medlemmers fratræder på en og samme gang ikke suppleres op igennem antallet af valgte suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje.

 

Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§ 15

 

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans fravær af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, eller når 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne – herunder formanden eller næstformanden – er til stede.

 

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt stemmeflerhed.

 

Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans fravær næstformandens stemme udslaget.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§ 16

 

I alle forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i forening.

 

Medlemmernes deposita: for at hæve dette beløb kræves der 6 underskrifter: Formand, kasserer, 2 øvrige medlemmer og 2 Bilagskontrollanter.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

§ 18

 

For en periode af 2 år ad gangen vælger generalforsamlingen ud af sin midte 2 bilagskontrollanter og 2 bilagssuppleanter. Det påhviler de valgte bilagskontrollanter at revidere foreningens årsregnskab m.m. og føre protokol over de bemærkninger m.m., som kontrolarbejdet giver anledning til.

 

Bilagskontrollanterne skal ved årsafslutningen påtegne det aflagte årsregnskab og herunder over for foreningens medlemmer attestere, at beholdningernes tilstedeværelse er konstateret og fundet i orden.

 

Endvidere, at årsregnskabets indhold er i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

 

Det reviderede årsregnskab samt forslag til driftsbudget m.m. udsendes til medlemmerne, samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

Efterfølgende sendes det reviderede regnskab, budget sammen med referat fra generalforsamlingen til Ballerup kommune.

 

Efterfølgende skal vedtægterne godkendes i Ballerup Kommunen.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

Rettelserne bliver sendt til Ballerup Kommune til godkendelse.

 

6.    Valg til bestyrelse for 2 år

 

a)     Kasserer                       Lene Nielsen                                                                     

 

b)     Bestyrelsesmedlem         Per Jacobsen

   Bestyrelsesmedlem         Flemming Møller

                                 

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                

                 1. Suppleant                  Morten Movang             

  2. Suppleant                  Jens Hervø

 

7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

                     

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

 

 

8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

 

a)      Heidi Jensen,  F 94

b)      Alice Rasmussen, F 55

 

 

9.    Evt.

 

Dirigenten oplyste at der er omdelt en folder der fortæller om sæsonåbning søndag d. 26. marts kl. 9.00.

 

Der er arrangeret et Tupperware party, lørdag d. 8. april kl. 14.30 i foreningshuset.

 

Der er pileflet i foreningen, hvor der er mulighed for at være kreativ, opslag bliver sat op snarest og Susanne og Anne Mari vil være behjælpelig.

 

Axel, B 12:

Vil gerne rose bestyrelsen for det gode arbejde og gjorde opmærksom på, at der fremover vil være pligtarbejde i afd. A og B om onsdagen, opslag vil snarest blive sat op.

 

Formanden:

Vi bakker om initiativet.

 

Der bliver lavet ca. 15 nye lodder, hvor der bliver indkaldt til pligtarbejde. 

 

Vi er glade for at kunne fortælle kommunalbestyrelsen, at vi kan præstere mere end 25% deltagelse på vores generalforsamlinger.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 


😉

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d. 17. marts 2016 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

1.    Valg af dirigent

 

Susanne Ryberg blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at referatet vil blive optaget.

Der er 100 stemmeberettigede til stede.

 

Valg af referent:   Lis Frank

 

Valg af stemmeudvalg:

E 65 Keld

E 42 Lis

F 44 Torben

 

2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens beretning er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Kommentarer:

F 92 Inge - takker for den fine beretning

 

Formanden fortalte om status på den nye kontrakt. Den er ikke underskrevet endnu, økonomisk er den dårligere end den nuværende, som udløber ved årsskiftet 2016/17.

Der er ikke noget konkret endnu.

 

Der vil løbende blive orienteret om kontraktforhandlingerne.

 

Vi overtager området ved fjerkræforeningen, men vi er uenige med kommunen om vedligehold af området, hvor tit og hvem der skal gøre det.

 

Fremadrettet må man bl.a. ikke have mere end et havelod og kommunen vil fjerne pensionisttilskuddet.

 

Genbrugspladsen, har i mange år været et problem og fremover vil genbrugspladsen kun være åbent på bestemte tidspunkter. Når vi lukker genbrugspladsen, vil der blive sat et opslag op.

 

Tanken er, at vi skal have et skraldehold, så det kan gå på turnus. Folder vedr. kompostering uddelt.

 

Bestyrelsens beretning 2016.

 

Så er der gået et år igen og havesæson 2016 nærmer sig. På generalforsamlingen i 2013, blev det vedtaget at bestyrelsens beretning skulle udsendes skriftlig sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Igen i 2015 - 2016 har vi valgt at prøve at dæmme op for indbrud og hærværk, i vores huse og skure, ved at spærre området af for kørsel med biler, dog undtaget weekender i dagtimerne. Vi har desværre alligevel haft nogle indbrud, dog ikke nær så mange som i de foregående år. Det er gået hårdest ud over afd. A, hvor man tilsyneladende holder ude på Baltorpvej med bil, går over gangbroen og ind haverne. Slæber det stjålne ud til Baltorpvej, eller de ”låner” en trillebør til transport af do. Der er igen forsøgt, at få kontakt til de lejere det gik ud over. Men det er lidt svært, mange af jer har fået nyt telefon nummer. Så husk at give bestyrelsen besked, om ny adresse og telefon nummer.

Vi forsætter lidt med det negative, vores genbrugsplads. Der bliver stadig smidt, sorte sække og køkkenaffald. Vi har flere gange ved tømning af genbrugspladsen, set rotter og spor efter dem. Desuden er der alt for meget haveaffald du selv skal formulde, ifølge ordensreglerne. Det er dine egne havekollegaer der skal håndtere dit affald, sortere dit affald og tømme dine sække, den kommunale genbrugsplads modtager ikke sorte sække. Desuden undrer det os, at vi modtager gamle bil- og knallertdele, køleskabe, isolering, olie affald m.m. Vi er naturligvis godt klar over at der kommer noget udefra.

Tømning og oprydning af vores genbrugsplads har igen kostet ca. 60.000 kr. i retur betaling af pligtgebyr, til vores medlemmer og deres biler samt trailere. For at dæmme op for ovenstående bliver genbrugspladsen lukket af, så der kun er åbnet for aflevering af affald på de annoncerede tider.  

Det kniber også stadig med, hvad der må smides i affaldsstativer. De er kun til husholdningsaffald, alt andet skal på genbrugspladsen. Igen er det Råmosens folk, der troligt hver uge tømmer affaldsstativerne. Hvis stativerne er fyldte, lad være med at sætte det ved siden af, og slet ikke madaffald, det bliver spredt af fugle, og endnu være det tiltrækker rotter. Der er flere af vore lejere, der tager køkkenaffaldet med ind i deres bil, når de forlader deres have, så standser de ved et af vores affaldsstativer og smider det i. Tag det dog med hjem i jeres egen container, vi har ikke altid plads. Vores containere bliver kun tømt en gang om ugen.

Grundet sygdom i bestyrelsen, har det igen været lidt småt med havesyn. Alligevel er der sendt 46 breve ud, igen mest omhandlende oprydning og ”kompost” bunker og alt for store buske og træer. Der er nogle stykker, hvor der er af forskellige grunde, blev aftalt, at det påtalte kunne vente til et senere tidspunkt. Til dem og alle andre, havesyn starter snart op igen.

Igen i 2015 er der gået mange timer og penge med vedligehold og reparation af maskiner. Den store blå traktor og slagklipper er ved at være total slidt op. Vores budget tillader desværre ikke maskinindkøb til ca. en halv million. Vi har derfor valgt at købe en brugt græsslåmaskine, som vi er i gang med at sætte i stand, så den blå traktor ikke skal køre så meget. Vi mangler lidt endnu, på den brugte græsslåmaskine, men der dog blevet slået græs med den et par gange i 2015.

Igen i 2015 har der været et dejligt stort fremmøde, til pligtarbejde, hvor vi har fået lavet en masse. Tirsdagsholdet i afd. A & B, er desværre ikke rigtigt kommet i gang i 2015, vi håber og vil gøre vores til, at der er nogle friske havefolk, i afd. A & B der kan få det op at køre igen i år. Tirsdagsholdet i afd. C, D, E, F og G, har været i gang hele året, med at vedligeholde og forskønne vores område, ikke mindst på grund af vores utrættelige næstformand. Vi vil, igen, opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle, kom en time eller to, det bestemmer man selv. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt at vi ikke får lavet noget, modsat skal vi heller ikke lave så meget at vi ikke har det sjovt og hyggeligt.

Der er i 2015 blevet sat et par toilet bygninger i stand, med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage m.m. hvor det er mest tiltrængt.

Der skal, inden udgangen af 2016 være forhandlet en ny kontrakt på plads med Ballerup Kommune. I den nye kontrakt, kommer det område, hvor fjerkræskolonien har været, med ind i N/F Råmosen, med ca. 15 havelodder. Der har været et par møder med kommunen og N/F Råmosen, hvor bl.a. vores opsigelse er blevet drøftet, vi er pt. på 6 år. Vi er ikke færdige med forhandlingerne endnu, bl.a. på grund af sygdom, og derfor er der ikke underskrevet noget. Vi har bl.a. brugt tiden til at undersøge ”Svend Auken” brevet, det lovmæssige i det og hvad kommunen har sendt ind til staten om N/F Råmosen’s fremtidige status. Vi tror stadig at der kommer en fornuftig kontrakt ud af det inden årets udgang. Der er aftalt at året 2016 kører efter den gamle kontrakt, med tilskud og pensionisttilskud. 

Vi har stadig vandproblemer i af afd. A & B. Der arbejdes fortsat med forskellige løsninger, som vi håber, bliver sat i gang i løbet af året.  

”Festudvalget” har, sammen med bestyrelsen, igen haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2015. Vi begyndte med, morgenkaffe og flaghejsning, d.29.03.15, Sankt Hans fest og bål. Vi sluttede af med farvelkaffe, og hjemmebagte boller, i oktober. Det var rigtig hyggeligt og dejligt, at se så mange mennesker til alle arrangementerne. Vi siger tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, skaffe flødebolle maskine, skaffe lodder og gevinster, og meget andet.

Vores pilemark er blevet høstet et par gange, senest i starten af februar. Der har været afholdt et par flette dage i foreningshuset, hvor der er blevet flettet  kurve, blomster espalierer m.m.

 I år skal vi i gang med veje og P-pladser, der bliver indkøbt en pladevibrator til do. Vi skal forsætte oprydningen i og omkring læbælterne af knækkede træer og grene, efter den megen tøsne og stormen Gorms hærgen i vinter. Jord, sten og andet affald der er smidt rundt på området, skal fjernes, så vi ikke får maskinskader på den konto. Vi forsætter med toilet renoveringerne. Der skal plantes og beskæres. Der skal skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver, der skal males, både ude og inde osv. osv.

Og så lidt om bestyrelsen. Som før omtalt har bestyrelsen heller ikke undgået sygdom. Et bestyrelsesmedlem været igennem et voldsomt sygeforløb i 2015, men er heldigvis tilbage igen. Et andet er i perioder, helt ude, og kan hverken gå eller stå. Vores kasserer gennem mange år er ikke sikker på at hun, fra næste år, kan blive ved med at bruge så meget tid som det kræver at ”passe” på vores penge. Til vores kasserer søger vi derfor en omhyggelig person, der har interesse i, på sigt, at overtage kasserer posten.

Bestyrelsen bliver nød til at omrokere. Alle der er på valg, genopstiller under en eller anden form. Mere om det på vores generalforsamling. 

 At sidde i N/F Råmosen’s bestyrelse er bestemt ikke bare ren afslapning, kaffedrikning og gratis haveleje. Kære medlemmer I har en fantastisk bestyrelse og et par super gode suppleanter der også deltager i arbejdet med at få vores haveforening til at virke. Bestyrelsen arbejder som et godt team, hvor alle gør en stor indsats. Jeg håber I er lige så glade for jeres bestyrelse, som jeg har været for den, som formand.

Opgaverne har været mange i 2015 og er stadig mange, men vi er godt på vej og er nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil atter takke, alle vores have folk der hjælper til i vores forening og bruger en masse fritid på det. Uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

Ingen navne nævnt, ingen navne glemt!

Husk at der er morgenkaffe og flaghejsning d. 27.03.16 kl. 10:00, ved foreningshuset.

Når vejret tillader det, bliver der åbnet for vandet og toiletter åbnes, nærmere info følger på hjemmesiden og i opslagskasserne.

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god havesæson 2016.

Beretningen godkendt

 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Afstemning: vedtaget

 

Kassereren opfordrede til, at der findes en afløser som på sigt kan overtage.

 

4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2016

 

Afstemning: vedtaget

 

5.    Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

 

Depositum hæves med kr. 200,00 fra kr. 600,00 til kr. 800,00.

 

Begrundelse:

Alle havelejere betaler p.t. kr. 600,00, men desværre er der haver der skal ryddes efter lejere, så derfor dette forslag.

 

Opkrævningen vil komme på næste giro.

 

Afstemning: vedtaget

 

Forslag 2

 

Ordensreglerne § 3.2.01

Opsætning af havelåger, kan finde sted på alle havelodder. De skal være af træ og må max. have en højde på 1,2 m. Havelågerne skal males i jordfarver.

 

Afstemning: vedtaget

 

Forslag 3

 

Formanden

At der ikke må bruges nogen form for maskiner om søndagen mellem kl. 12.00 – 14.00.

 

Freddy G 41

Fortalte at en nabo/genbo slår græs hver dag og det er meget frustrerende og foreslår at det gælder både søn- og helligdage.

 

Jens Villander A 68

Støtter ikke forslaget, hvis man går på arbejde kan det være vanskeligt at nå havearbejdet, hvis man ikke må i week-enden.

 

Formanden svarede, at det kun er 2 timer om søndagen, det drejer sig om.

 

Freddy G 41

Har stillet et ændringsforslag, om at det skal gælde både søn- og helligdage.

 

Lene C 35

Vil gerne støtte op om det oprindelige forslag hvor det kun er søndagen, og ville være meget ked af, at det også skulle gælde helligdage.

 

Freddy trak sit forslag.

 

Afstemning:         60 for        

                         17 imod

 

Forslaget er vedtaget.

 

Ny § 1.2.1 Der må ikke bruges nogen form for larmende maskiner, værktøj og redskaber på søndage mellem kl. 12.00 – 14.00.

 

Det betyder samtidig at den tidligere § 1.2.1 ændres til § 1.2.2.

 

6.    Valg til bestyrelse for 2 år

 

a)     Formand                       Peter Jørgensen, genvalgt                 

 

b)     Bestyrelsesmedlem         Susanne Ryberg, genvalgt

   Bestyrelsesmedlem         John Krogsøe, genvalgt

                 Bestyrelsesmedlem         Lis Frank, genvalgt

                

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                

                 1. Suppleant                  Jens Hervø

  2. Suppleant                  Morten Movang

 

7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

Bilagskontrollant               Berit Pedersen

Bilagskontrollant               Tonni Sjøberg

 

Begge bilagskontrollanter er valgt i 2015 for en periode på 2 år.

 

8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

 

Da der ikke var nogen der ønskede at stille op til dette hverv besluttede vi på generalforsamlingen, at da vi har en suppleant til bilagskontrollant, som er Alice Rasmussen, F55, der ikke var på valg, at vi ikke behøvede flere.

 

9.    Evt.

 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under pkt. evt. ikke kan vedtages noget.

 

G 41 Freddy

fortalte at man har en hane der galer hele dagen, som er meget generende. Peter gjorde opmærksom på, at det er tilladt at holde høns max. 5 stk., så derfor kan vi ikke gøre noget ved det nu, hvis det skal ændres skal det op på generalforsamlingen som et forslag.

 

F 51 Alice

Er det muligt at få et kursus i beskæring.

Vi har forbindelser til folk der kan beskære, bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget.

 

Susanne gjorde opmærksom på, at vi har valgt at høste hele pilemarken, der er 7 slags pil, der er klar til at flette, der kommer et opslag på hjemmesiden og i opslagskasserne, så vil Susanne og Anne Mari undervise.

 

Der er åbningskaffe d. 27. marts kl. 10.00.

 

Susanne gjorde opmærksom på at hvis I oplyser jeres mailadresse er det muligt at få informationer/nyheder fra foreningen via mailbox.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

😉

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

tirsdag d. 17. marts 2015 på Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

1.    Valg af dirigent

 

Susanne Ryberg blev valgt som dirigent.

Susanne takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og af hensyn til referat vil blive optaget.

Der er 171 stemmeberettigede til stede.

 

Valg af referent:   Lis Frank

 

Valg af stemmeudvalg:

Tuncay Cetin, B4

Inge, D73

Niels, D34

Fatih, F67

John, A70

 

Bestyrelsen blev præsenteret

 

2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens beretning 2015.

Så er der gået et år igen og havesæson 2015 nærmer sig. På generalforsamlingen i 2013, blev det vedtaget at bestyrelsens beretning skulle udsendes skriftlig sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Igen i 2014 har vi valgt at prøve at dæmme op for indbrud og hærværk i vores huse og skure, ved at spærre området af for kørsel med biler, undtaget weekender i dagtimerne. Det lykkedes desværre ikke helt, aften/nat 22.11.14 havde man forsøgt at komme ind på området i afd. F ved at flytte en sten, de kom dog ikke længere end ca. 25 m. Alligevel havde de mod nok til at gå ind på området, og brække ca. 16 huse og skure op. Det virker igen som om det er nogle amatører, der bare ødelægger døre og vinduer for langt mere end de stjæler. 16 indbrud er 16 for meget, men det er dog bedre end 120, som det var før vi begyndte at spærre af. Desuden har vi sluppet for stjålne og afbrændte biler, stjålne pengeskabe og affald, græsarealer der er pløjet op efter bilkørsel m.m. ved nattetide, inde på området.

Og når vi nu er ved det negative er det stort set de samme, som de foregående år vi må beskæftige os med, bl.a.

At der på vores genbrugsplads stadig bliver smidt, sorte sække, haveaffald man selv skal formulde i egen kompostbeholder og køkkenaffald. Der bliver derfor brugt alt for megen tid og dermed penge på, at tømme genbrugspladsen, omregnet ca. kr. 60.000. 

At affaldsstativerne bliver fyldt med alt andet end husholdningsaffald, med det resultat at der ikke er plads til køkkenaffaldet.

At man skal overholde vores vandingsregler. Vi læser jævnligt vores vandmålere af tidligt om morgenen, hvis der er vandforbrug, står der noget åbent. Som regel er der sprunget en haveslange.

At der ikke må efterlades madaffald og andet der for rotter m.m. er spiseligt i haverne. Flere gange har vi ved måleraflæsning, kunne se måger kredse over et havelod, fordi der er efterladt madaffald.

At der køres alt for stærkt på vores grusveje, max 15 km. i timen, med store støvgener for de lejere der har haver ud mod do.

At der ikke må smides nogen form for affald i læbælterne. Når der skal fjernes krat og slåen for at komme ind og bekæmpe f.eks. Bjørneklo, ødelægger vi vores maskiner, senest en helt ny maskine skulle, efter en lille times kørsel, repareres for kr. 4.500,00.

Der er stadig problemer med vand i afd. A & B. Ved kraftig regn løber kanalen over og ind på et lavere område, hvor det ikke selv kan løbe væk igen. Der arbejdes fortsat på en løsning med dette. 

Grundet sygdom i bestyrelsen, har det været lidt småt med havesyn. Alligevel er der sendt ca. 40 breve ud, mest omhandlende oprydning og ”kompost” bunker. Desuden er der brugt megen tid på nabotvister, især på grund af de små buske og træer der blev plantet for 10 år siden eller mere, og nu er blevet alt for store.

I starten af året opsagde Ballerup kommune Fjerkrækoloniens lejemål op pr. d. 01.04.14. Endelig fred i området, men der er ingen træer der gror op i himlen. Ballerup kommune meddeler N/F Råmosen i en mail d.21.05.14 at der er kommet nye kræfter til, som vil sørge for at Fjerkrækolonien kommer op at køre igen. Vi efterlyser stadig de nye kræfter, dog er der koblet en byrådspolitiker på sagen og N/F Råmosen har fået lov til at plante stierne mod fjerkrækolonien til.😥

I N/F Råmosen har vi mange lejere af anden etnisk herkomst end dansk, langt de fleste passer deres haver, nyder deres fristed og giver ikke flere problemer, end etnisk danske. Hvorfor dette ikke gælder i fjerkræforeningen skal være usagt. 

Noget meget mere positivt er det med pligtarbejde. Igen i 2014 har der været et dejligt stort fremmøde, hvor der er udført mange forskellige, små som store opgaver. Tirsdagsholdene i afd. A & B, samt i C-D-E-F og G, forsatte det store arbejde med at vedligeholde og forbedre vores skønne områder. Bestyrelsen vil opfordre til, at alle kommer til pligtarbejde, uanset om man kun kan deltage en time eller to. Der skal og er plads til alle.

Det går også rimeligt godt med vores Bjørneklo bekæmpelse. Igen er der gjort en kæmpe indsats af Råmosefolket. Kommunen prøver på et par, hårdt angrebne områder, at lægge sort plastik ud.

Vi har fået et par toiletbygninger pyntet op med lidt maling og lofter, udskiftning af brædder og tage m.m. De sidste opslagstavler er sat op, så der er én på alle toiletbygninger. Oprydning og istandsættelse af vores lille værksted og lager m.m. ved foreningshuset er stort set også færdigt. Der er plantet og høstet pil på vores pilemark i afd. C. Der er genplantet et læbælte i afd. B. betalt af grønt råd. Der er løbende blevet beskåret, påbegyndt oprydning i læbælter, fliset træ, lavet afspærring, Osv. Osv. Osv.

I år skal vi i gang med veje og P. pladser. Forsætte oprydningen i læbælterne af gamle stammer, jord, sten og andet affald. Forsætte med toiletrenoveringen. Der skal plantes og beskæres. Der skal skiftes en masse stolper ved vandstanderne i vores haver osv.

Igen i år er der gået mange timer og penge med vedligehold og reparation af maskiner. I særdeleshed af den store blå traktor og slagklipper. Flere gange i 2014 var enten traktoren eller slagklipperen ude af drift, og de er efterhånden svære at få reservedele til. Heldigvis har John kunnet låne maskiner på Grantoftegård, når det rigtigt brændte på. Vi må erkende at de maskiner er ved at have aftjent deres værnepligt, og vi prøver at undersøge, hvad der kan fås med vores økonomi.

Der skal, inden for de næste 2 år, forhandles ny kontrakt med Ballerup Kommune, oplæget fra kommunen er direkte chokerende, i særdeleshed vores opsigelse, og har medført, at jeg som formand i N/F Råmosen, har nedlagt forbud for udlejning af havelodder med bebyggelse, med mindre køber skriver under på at være indforstået med at haveloddet kan være nedlagt om 2 år og skal ryddes.

Ovenstående på trods af at N/F Råmosen har status af at være permanent ifølge lokalplan 032. Mere om dette på generalforsamlingen, hvor vi også skal drøfte økonomien i oplægget.

Kære medlemmer mød talstærkt op på vores generalforsamling, vi har bedt kommunen møde op med nogle folk der kan svare på spørgsmål, vedr. vores ”nye” kontrakt.   

Og så lidt om bestyrelsen. At sidde i den nuværende bestyrelse er ikke bare at komme ned i foreningshuset og drikke kaffe og få bestyrelseshonorar. Der er altid gang i noget, møder, mail, brevskrivning, kontortider, udlejning, regnskab, rep. og eftersyn af maskiner, indkøb, planlægning, klargøring til pligt, myndighedshåndtering m.m.

Bestyrelsen arbejder som et godt sammentømret team, hvor alle gør en indsats. Jeg håber stadig I er lige så glade for jeres bestyrelse som jeg er for den, som formand.

Men, men, Anne Mari fra afd. B, har meddelt at hun ikke genopstiller til bestyrelsen, vi har prøvet at overtale hende, hun måtte endda godt blive formand, men hun vil ikke, vi respekterer modvilligt hendes beslutning, og takker hende, på hele N/F Råmosens vegne for det kæmpe stykke arbejde hun har udført, ikke mindst i afd. A & B.

Men meget mere trist, i starten af oktober sidste år døde vores suppleant, Erik Sjøberg fra afd. F. Erik var en af initiativtagerne til bl.a. opstarten af afd. C-D-E-F og G`s tirsdagshold, meget aktiv mand, ikke bange for at tage fat og komme med gode ideer og altid i strålende humør. N/F Råmosen er blevet fattigere. Æret været hans minde.

Opgaverne har været, og er stadig mange, men vi er godt på vej og vi er nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil gerne takke alle jer der hjælper til i vores forening og bruger en masse af jeres fritid på det, uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

N/F Råmosen holder sæsonstart søndag d. 29.03.15 kl. 10:00 ved foreningshuset, hvor vi hejser flaget og får kaffe og brød.

Når nu vi, alligevel, ikke kan få en rigtig vinter, håber vi på et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god have sæson 2015.

Spørgsmål til beretningen

C14/C15, Edel

Vil gerne vide hvad det betyder, at vi skal ændre vores kontrakt med kommunen til kun at være 2-årig og spurgte om der var en repræsentant fra kommunen til stede.

  Formanden:

Det er korrekt, at vi har inviteret en person fra kommunen til at komme og besvare spørgsmål, men de har meldt afbud.

Det kom meget bag på os, at vi skulle forhandle kontrakt, da vi mente vi havde permanent status, det siger man vi ikke har, det står godt nok i lokalplan 032, men de mener man bare man kan lave en ny.

  Vi kan naturligvis ikke leve med, at vi kun skal have en opsigelse på 2 år, når folk handler huse. Vi har for nylig været til møde med kommunen, men de sendte os hjem igen for selv at komme med et oplæg, hvilket vi vil gøre.

  Der verserer en masse rygter, bl.a. er der en udstykning der hedder Råmosen, den har ikke noget med vores haveforening at gøre, men vi ved ikke hvorfor den bliver kaldt det.

  Formanden gennemgik i grove træk hvad økonomien betyder for os og som regnestykket ser ud d.d. betyder det at vi skal af med ca. kr. 25.000,00 mere end i dag

  Formanden spurgte om der var nogen der kunne huske at der blev udarbejdet en lov i Svend Aukens tid om at nyttehaver blev permanente, men vi har desværre ikke kunnet finde noget på skrift.

  Bente gjorde opmærksom på, at hun var til det møde på Rådhuset omkring 2001, og kunne huske at afd. A og B ikke var permanente, mens resten af området var permanent.

Der blev spurgt om der ikke var et referat.

Peter gjorde opmærksom på, at vi holder os til lokalplanen, og der er ikke skrevet under på noget endnu.

  Når man spørger kommunen, hvad de vil med området, er der ikke nogen planer, men de vil kun give os 2 år.

  B12, Aksel

Spurgte om det kun gælder Råmosen eller også de andre nyttehaveforeninger.

  Formanden

Det gælder også de andre nyttehaver i kommunen.

  F6, Grete

Mener at de i Fløjholmen har søgt om 30 år og at det er gået i orden.

  F34, Niels

Har en nyttehave i Skovlunde, Ejbyvej og her er der ikke tale om, at kontrakten skal opsiges, men opfordrede Peter til at tage kontakt til deres formand.

  Formanden

Kommunen siger, at der lige er lavet en 3-årig kontrakt på Ejbyvej og med hensyn til Fløjholmen, er de i samme position som os, men de er ikke begyndt på kontraktfor-handlingerne endnu så vidt vi ved.

  C14/15, Edel

Opfordrede til, at vi udarbejder en udtalelse fra generalforsamlingen, om hvad vi ønsker.

Vores haver bliver det rene klondike, fordi vi ikke ”gider” gøre noget ved dem, hvis vi ikke ved hvor længe vi må være der og at der kun er en 2-årig opsigelse.

Edel mener vi skal beskrive hvor mange vi er og give udtryk for vores utryghed ved dette forslag.

Vi vil have præcis besked, vi er alle sammen meget glade for vores haver.

     

F56, Birgitte

Har talt med kommunen som giver udtryk for at der ikke skulle være nogen problemer. Lige modtaget en mail hvor der er en der spurgt på Rådhuset, hvor Jesper Würtzen, givet udtryk for, at der ikke skulle være nogen problemer.

 

Formanden

Som svar på Edels opfordring, er det præcis det vi har tænkt os at gøre, vi har kontakt til 2 kommunalpolitikere og de kender heller ikke noget til udkastet fra kommunen.

 

F56, Birgitte

Henvendte sig til Helle Tiedemann, formand for teknik- og miljø med det samme efter modtagelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen. Birgitte var blevet orienteret om, at der havde været møde i sidste uge med Kommunaldirektøren og Borgmesteren og havde fået besked om, at der ikke var noget at være nervøs for.

 

Formanden

Det svarer til den besked vi også har fået, men stadig vil de kun udarbejde en kontrakt for 2 år.

 

E71, Helene

Foreslår, at vi henvender os til hele kommunalbestyrelsen, det plejer at være bedre end kun at henvende sig til en enkelt eller to.

 

Formanden

Vi er ikke nået så langt endnu, vi har kontakt til 2-3 kommunalbestyrelses-medlemmer.

Kommunen starter med en kontrakt fra 1992, hvor der kun var godkendt 8 toiletbygninger og et drivhus på 7 m2 på en 200 m2 grund, længere er vi ikke kommet endnu.

Vi synes vi har så mange gode argumenter bl.a. det formål med nyttehaver/fritidshaver som er underskrevet af Ove E. Dalsgaard vedr. formål med lokalplan 032.

Vi noterer os naturligvis alle de gode råd I kommer med.

 

C14/15, Edel

Opfordrede til at skrive et brev til kommunalbestyrelsen, så det kommer på dagsordenen på et kommunalbestyrelsesmøde.

  Formanden

De kommunalbestyrelsesmedlemmer vi har kontakt til, har intet hørt om kontrakten og er ligeså overraskede som vi er.

  E63, Bent

Støtte til, at vi giver udtryk for vores mening over for den situation vi er sat i.

Vi må henvende os til kommunalbestyrelsen, men vil gerne have noget konkret på skrift, der udsendes til alle lejere.

 

Formanden

Det kommer fra juridisk afd. på Rådhuset, i første omgang troede vi ikke på det. De ville have os til at skrive under med det samme, men Peter ville først diskutere det med den øvrige bestyrelse. Vi kan f.eks. ikke leje et lod ud, uden samtidig at gøre opmærksom på at det kun er for en 2-årig periode.

  C14/15

Vi kan opfordre bestyrelsen, at udarbejde et udkast i aften som beskriver de frustrationer og den usikkerhed forsamlingen har og som forsamlingen herefter godkender.

  Formanden

Vi kan naturligvis godt bruge det kæmpe fremmøde der er her i aften og den utryghed der er.

Vi vil meget gerne være åbne overfor at udarbejde en skrivelse, men det vil nok være svært at nå det allerede i aften.

  F71, Bente

Kan vi lave en underskriftsindsamling.

 

B7, Jane Lauridsen

Hvad sker der med de haver der ikke kan blive solgt, og hvem skal vedligeholde dem, hvis der ikke er nogen der vil købe dem?

  Formanden

Jf. kontrakten skal foreningen vedligeholde dem, også i dag, men det kan blive et problem hvis der er mange haver der ikke kan lejes ud på grund af den korte opsigelsesperiode.

  C14/15, Edel

Vi kan give bestyrelsen et pålæg om at sætte en skrivelse sammen i aften, hvor vi beder om nogle præcise svar fra kommunen.

  Formanden

Med hensyn til forslaget om at udarbejde en skrivelse i aften, vil jeg foreslå, at vi udarbejder en skrivelse der er klar til vores åbent hus arrangementet og her kan I så skrive under.

  B12, Aksel

Hvis vi ikke kan få kommunalbestyrelsen i tale kan vi udarbejde et åbent brev, hvor de er pligtige til at svare, f.eks. gennem Ballerup Bladet. Der skal også gøres opmærksom på den betydning som alle os ældre, der er glade for vores haver, samler vitaminer i løbet af sommeren og det sparer kommunen for mange udgifter til medicin.

 

Formanden

Det er rigtigt mange lejere lever deres liv herude og det er heller ikke Ballerups rigeste folk, så det vil være forfærdeligt at tage haverne fra dem.

 

B34, Niels

Det vil sikkert ikke klæde et socialdemokratisk byråd, at nedlægge noget der har så stor rekreativ værdi for deres kernevælgere.

Vi skal sikre os, at vi ikke kommer i den situation mange andre har været i, at der bliver lavet planer for kommunen og de reelt er vedtaget af hele det administrative apparat, så vi skal have kommunalbestyrelsen i tale. 

 

F56, Birgitte

Gjorde opmærksom på, at hun sidder i kommunalbestyrelsen og vil tage det op allerede i morgen, for hun vil også gerne have et svar.

Birgitte havde ventet, at der ville være en til stede fra teknik- og miljø i dag.

 

Formanden

Det er vi glade for, men det kendetegner vel kun at vi ikke vil give op og det sidste ord er ikke sagt endnu.

 

A76, Jørgen

Vandproblemer i afd. A og B, der står der skal være levende hæk, men de sidste 2 år har vi soppet og det er end ikke til at komme frem selvom man har støvler på.

 

Formanden

Vi er godt klar over at kanalen giver problemer.

Umiddelbart må vi ikke dræne, men vi er i kontakt med kommunen vedr. problemet.

Vi kan desværre ikke give nogen dato, men I er bestemt ikke glemt.

Stykket mellem Ballerup kommune og Golfbanen trænger gevaldigt til at blive oprenset, det kan formentlig hjælpe en hel del på det.

 

E71, Helene

Spurgte Birgitte, om de udtalelser hun kom med i første omgang var som privat person eller som kommunalbestyrelsesmedlem?

”Vil det sige at du ligger inde med viden om, at det højst sandsynligt ikke bliver noget problem for os”?

Hvordan har vi ikke fået den besked?

 

F56, Birgitte

Svarede: ”da jeg fik brevet kontaktede jeg teknik- og miljø, og talte både med Jesper Würtzen, og Helle Tiedemann”, og der var ikke nogen der havde hørt om det her.

Birgitte blev oplyst om, at der havde været møde med Råmosen, og at der ikke var nogen problemer.

 

Formanden

Det er ikke det vi har fået oplyst.

 

Dirigenten

Vi har fået tilsendt et kontraktudkast fra juristerne og vores opfattelse var, at det skulle omkring økonomiudvalget, det kan måske være her de små tvister ligger. Vi har også hele tiden troet at vi skulle forbi teknik- og miljøudvalget.

På nævnte møde får vi oplyst, at det skal til økonomiudvalget og det er dem vi skal være i kontakt med.

 

E65, Kjeld

Under Svend Auken og Poul Nyrup blev der omkring 1999-2001 udarbejdet en lov i Folketinget vedr. en permanent garanti for alle nyttehaveforeninger i Danmark.

Hvordan kan kommunalbestyrelsen forkaste den?

  E71, Helene

Hvis det er fra økonomiudvalget vi får forelagt kontrakten, er det endnu vigtigere, at vi får informeret kommunalbestyrelsen på skrift.

  Formanden

Det er ikke kun økonomiudvalget, men også teknik- og miljø, men det skulle også forbi økonomiudvalget.

  F14, Annette

Hvis økonomiudvalget vil have flere penge, kan de da bare sætte lejen op.

  Formanden

Det gør de også indirekte.

  E63, Bent

Som jeg hører det, er det muligt, at det er juristerne der blander sig i det her og ikke politikerne. Er de ude på at spare alle nyttehaverne.

Det skal frem i dagens lys, hvem er det der kommer med sådanne ting.

  F56, Birgitte

Selvom det kommer i økonomiudvalget, skal det i kommunalbestyrelsen bagefter.

C14/15, Edel

Vil gerne fastholde, at vi skriver under den dag der er åbent hus.

Dejligt med en skriftlig beretning, man har tid til at sidde derhjemme og læse den, tak for det.

Glad for, at der er kommet skilte op, har gjort opmærksom på det i 8 år.

Meget glad for bestyrelsen og det arbejde den udfører, det er den bedste bestyrelse vi har haft.

  B34/35, Niels

Niels kunne tilføje at Lovgrundlag vedr. permanent garanti for alle nyttehaveforeninger i Danmark er vedtaget i 2001.

 

Beretningen sendes herefter til afstemning.

 

Afstemning: vedtaget

 

Dirigenten opfordrede til at man slukkede for mobiltelefonen.

 

Dirigenten oplyste, efter klage fra en lejer, at John, der tager billeder, er noget bestyrelsen har bedt om, for at få nogle stemningsbilleder fra generalforsamlingen, der bliver lagt på nettet.

 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  Ingen bemærkninger

  Afstemning: vedtaget

  4.    Fremlæggelse af driftsbudget

  Peter gjorde opmærksom på, at budgettet for næste år, vil ændre sig når den nye kontrakt er en realitet.

Lene fortalte at det drejer sig om Pensionistgodtgørelse og Ren- og vedligeholdelse af grønne områder bliver ændret til næste år, når vi har den endelige kontrakt med kommunen.

  Edel spurgte om Peter ville uddybe?

  Tilskud fra Ballerup kommune falder fra kr. 60.000,00 til kr. 13.000,00, vi falder til gengæld i husleje til kommunen fra kr. 80.000,00 til omkring kr. 57.000,00.

Dertil skal vi selv betale tømning af toilettanke der koster ca. kr. 40.000,00.

I alt vil vi få en ekstra udgift på ca. kr. 25.000,00. Herudover bortfalder pensionisttilskuddet.

De tal der står i budgettet gælder for 2015 og ovenstående tal gælder fra 2016.

 

Afstemning: vedtaget

 

5.    Indkomne forslag til behandling

 

Ændringsforslag til ordensregler 2015

 

§ 2.2. ændres fra:

 

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af frø, ukrudt, således at haverne fremstår respektable. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til en kortvarig overskridelse af ovenstående. Hækkene skal løbende holdes klippet i max. 1,2 m højde. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i pkt. 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi, skal ligeledes ren- og vedligeholdes.

 

Til:

 

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af frø, ukrudt, således at haverne fremstår respektable. Haveloddet skal bekæmpes for invasive arter, herunder bjørneklo, japansk- og kæmpe pileurt samt gyldenris. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til en kortvarig overskridelse af ovenstående. Hækkene skal løbende holdes klippet i max. 1,2 m højde. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i pkt. 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi, skal ligeledes ren- og vedligeholdes.

 

Afstemning: forslaget vedtaget

 

§ 2.5 ændres fra:

 

§ 2.5 Skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give skriftlig tilladelse til do.

 

Til:

 

§ 2.5 Hæk mellem 2 havelodder skal plantes i skel og skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give skriftlig tilladelse til do.

 

F56, Birgitte

Birgitte spurgte om det også gælder haver der ligger ud mod vejen, hvor bilerne kører stærkt og det støver?

 

Peter

Alle hække skal have en max. højde på 1,2

Det er kommunen der har bestemt, men normalt siger vi ikke noget til det bare den er klippet og hvis der opstår tvistigheder mellem naboer.

 

Afstemning: forslaget vedtaget

 

§ 2.6 ændres fra:

 

§ 2.6 Træer skal plantes mindst 2 m. fra naboskel, og på en sådan måde at de ikke med tiden giver skygge på nabogrunden.

Vækster, der enten er krybende, eller har krybende rødder skal plantes 1 m. fra naboskel.

Det påhviler principielt enhver lejer at sikre, at planter og rødder ikke kan krybe ind til naboen.

 

Til:

 

§ 2.6 Træer skal plantes mindst 2 m. fra naboskel, og på en sådan måde at de ikke med tiden giver skygge på nabogrunden.

Vækster, der enten er krybende, eller har krybende rødder skal plantes 1 m. fra naboskel.

Planter og buske inden for 2 m. fra naboskel, må max. have en højde på 1,2 m.

Det påhviler principielt enhver lejer at sikre, at planter og rødder ikke kan krybe ind til naboen.

 

F63, Erik

Betyder det, at de træer der er plantet skal fældes?

 

Formanden

Det har aldrig været tilladt at plante træer indenfor 2 m fra skel.

  Afstemning: forslaget vedtaget

 

§ 4.6.2 ændres fra:

 

§ 4.6.2 Hønsehuset må max. være 2 m2, med en højde på 1,20 m. bygget på sokkelsten. Såfremt bestyrelsen observerer flere end de tilladte 5 høns, vil tilladelsen med øjeblikkelig virkning blive trukket tilbage.

 

Til:

 

§ 4.6.2 Hønsehuset må max. være 2 m2, med en højde på max. 1,20 m. over terræn bygget på sokkelsten/stolper, med en frihøjde på min. 0,2 m. Såfremt bestyrelsen observerer flere end de tilladte 5 høns, vil tilladelsen med øjeblikkelig virkning blive trukket tilbage.

 

Afstemning: forslaget vedtaget

 

§ 4.8 ændres fra:

 

§ 4.8 Det er ikke tilladt at grave træer, buske eller anden beplantning op fra tomme/opsagte haver, uden forudgående tilladelse fra bestyrelsen.

 

Til:

 

§ 4.8 En lejer, der uberettiget fjerner beplantning eller andet fra en have der ikke tilhører lejer, eller fra fællesarealer, vil blive bortvist fra N/F Råmosen. Lejemålet vil ophøre ved eksklusion.

 

Afstemning: forslaget vedtaget

 

§ 4.9 Udgår pga. ændring af tekst i § 4.8

 

§ 4.9 En lejer, der uberettiget fjerner beplantning eller andet fra en have der ikke tilhører lejer, eller fra fællesarealer, vil blive bortvist fra N/F Råmosen. Lejemålet vil ophøre ved eksklusion.

 

Taget til efterretning

 

§ 7.1 ændres fra:

 

§ 7.1 Såfremt en lejer ikke overholder sin kontrakt, får lejeren en skriftlig henvendelse

I gul farve, hvilket udløser et gebyr på kr. 500,00.

Hvis forholdet herefter ikke bliver bragt i orden, fremsendes en anbefalet skrivelse i rød farve. Af denne skrivelse, vil det fremgå at dersom forholdet ikke bringes i orden, inden en bestemt dato, vil kontrakten blive ophævet, med øjeblikkelig virkning. Fremsendelse af sidstnævnte skrivelse medfører yderligere et gebyr på kr. 500,00 straks forfaldent til betaling.

 

Til:

 

§ 7.1 Såfremt en lejer ikke overholder sin kontrakt eller påtale fra bestyrelsen, får lejeren en skriftlig henvendelse fra foreningen med påtale om de forhold der skal bringes i orden inden en bestemt dato. Bringes påtalte forhold ikke i orden, udskrives brev i gul farve, hvilket udløser et gebyr på kr. 500,00.

Hvis forholdet herefter ikke bliver bragt i orden, inden en bestemt dato, fremsendes en anbefalet skrivelse i rød farve. Af denne skrivelse, vil det fremgå at dersom forholdet ikke bringes i orden, inden en bestemt dato, vil kontrakten blive ophævet, med øjeblikkelig virkning. Fremsendelse af sidstnævnte skrivelse medfører yderligere et gebyr på kr. 500,00 straks forfaldent til betaling.

Hvis et medlem modtager en påtale i en sæson, kan der ved gentagelse senere på sæsonen udskrives et gult brev. Ved gentagelse af samme forseelse efter gult brev i samme sæson, udskrives der rødt brev.

 

Afstemning: forslaget vedtaget

 

§ 7.2 ændres fra:

 

§ 7.2 Takster for manglende overholdelse m.v. er kr. 500,00.

 

A.   Overtrædelse af vandingsreglerne. Opkræves hver gang det konstateres

B.   Henkast af affald, uden for eget havelod. Foruden betaling af afgiften, skal affaldet fjernes for egen regning

C.    Såfremt der forvoldes skade på foreningens område, herunder på friarealer, veje, m.v., uden at skadevolderne bringer forholdet i orden, eller undlader at meddele bestyrelsen det passerede

D.   Hvis en lejer, efter påtale, ikke overholder foreningens ordensregler i øvrigt

E.    Ved langtidsparkering

F.    Ved bilvask

G.   Hvis bestyrelsen ikke, efter gentagende forsøg, kan få fat i lejer, eller breve kommer retur, har bestyrelsen bemyndigelse til at inddrage havelodden med de bygninger o. lign. der måtte forefindes på lodden, til dækning af evt. udestående mellem N/F Råmosen, og lejer

H.   Alle haveslanger skal frakobles hver dag efter endt brug

 

Til:

A.  Overtrædelse af vandingsreglerne. Opkræves hver gang det konstateres

B.  Henkast af affald, uden for eget havelod. Foruden betaling af afgiften skal affaldet fjernes for egen regning

C.  Såfremt der forvoldes skade på foreningens område, herunder på friarealer, veje m.v., uden at skadevolderne bringer forholdet i orden, eller undlader at meddele bestyrelsen det passerede

D. Hvis en lejer, efter påtale, ikke overholder foreningens ordensregler i øvrigt

E.  Ved langtidsparkering

F.  Ved bilvask

G. Hvis bestyrelsen ikke, efter gentagende forsøg, kan få fat i lejer, eller breve kommer retur, har bestyrelsen bemyndigelse til at inddrage havelodden med de bygninger o. lign. der måtte forefindes på lodden, til dækning af evt. udestående mellem N/F Råmosen, og lejer

H. Alle haveslanger skal frakobles hver dag efter endt brug

I.    Ved køkken-/madaffald efterladt på haveloddet.

 

Afstemning: forslaget vedtaget

 

6.    Valg til bestyrelse for 2 år

 

Kasserer                           Lene Nielsen, genvalgt    

Bestyrelsesmedlem            Flemming Møller, genvalgt

Bestyrelsesmedlem            Per Jacobsen, valgt

 

1. Suppleant                    Jens Hervø, F5/F16

2. Suppleant                    Morten Movang, B13

 

7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

                     

Bilagskontrollant               Berit Pedersen, genvalgt

Bilagskontrollant               Tonni Sjøberg, genvalgt

 

8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

 

Suppleant til bilagskontrollant, Alice Rasmussen, F55, valgt                            

 

9.    Evt.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der under pkt. evt. ikke kan vedtages noget.

 

Bestyrelsen takkede Anne Mari for sin store arbejdsindsats i bestyrelsen.

 

B7, Jane

Problem, at der bliver kørt for stærkt.

 

Formanden

Vi har mulighed for at give en bøde, men vi skal selv se det direkte, men Peter opfordrede til at henvende sig til bestyrelsen, da det formentlig er de samme der gør det igen og igen.

 

Dirigenten, opfordrede til at man fortæller sine gæster at det er vigtigt at overholde hastigheden på max. 15 km.

 

Der er sæsonåbningskaffe søndag d. 29. marts kl. 9.00 (HUSK det er sommertid)

 

Husk at låse havelågerne op, når der skal åbnes for vandet, det vil være en stor hjælp. Hold øje med hjemmesiden og kasserne hvis der sker ændring i vejret, så der ikke kan åbnes for vandet.

 

Den 29. marts, når vi åbner sæsonen, vil skrivelsen til underskriftsindsamlingen ligge klar, men alternativt vil der også være mulighed for at skrive under torsdag d. 2. april i kontortiden.

 

Dirigenten spurgte om Edel og Birgitte vil være behjælpelig med at udarbejde en skrivelse til kommunalbestyrelsen.

  Dirigenten takkede for god ro og orden.

  Generalforsamlingen sluttede kl. 21.15


😉  😀  🙂

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 18. marts 2014 på Tapeten, lille sal,

 

1.   Valg af dirigent

Keld blev valgt som dirigent

Keld takkede for valget og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og af hensyn til ref. vil blive optaget på bånd.

Der er 82 stemmeberettigede til stede.

 

Valg af referent: Lis Frank

 

Valg af stemmeudvalg:

Grete, F6

Lis Hansen, E28

John Nielsen, D68

Bjarne, D80

Berit, F66

 

2.   Bestyrelsen aflægger årsberetning v/formanden

På generalforsamlingen 2013 blev det vedtaget at bestyrelsens beretning skulle udsendes skriftlig sammen med indkaldelsen for næste ordinære generalforsamling.

            

Året 2013 startede med ca. 40 indbrud. Der blev igen forsøgt, at få kontakt til de lejere det gik ud over. Det var lidt svært, mange havde fået nyt telefonnummer, så husk at give bestyrelsen besked vedr. ny adresse og telefonnummer. Politiet blev også kontaktet, de kunne ikke finde Råmosevej 60. Der er nu sat skilte op ved alle vores 4 indkørsler, så evt. redningskorps og dine gæster kan finde vej. Husk også nummer på eget havelod.

 

Efter generalforsamlingen, gik det løs med pligtarbejde. Der har været et dejligt stort fremmøde, hvor vi har fået lavet en masse. Tirsdagsholdet i afd. A & B forsatte det store arbejde med at vedligeholde og forbedre deres skønne område. Det er også lykkes at få et tirsdagshold i gang i afd. C, D, E, F og G, hvor de bestemt heller ikke går og keder sig.  Vi vil opfordre til at alle kommer til pligtarbejde. Der skal og er plads til alle. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt at vi ikke får lavet noget.

 

Noget der knap er så sjovt er vores genbrugsplads. Der bliver stadig smidt, sorte sække og køkken affald. Vi har flere gange ved tømning af genbrugspladsen, set rotter og spor efter dem. Desuden er der alt for meget haveaffald du selv skal formulde, ifølge ordensreglerne. Det er dine egne havekollegaer der skal håndtere dit affald, sortere dit affald og tømme dine sække, på den kommunale genbrugsplads. Tømning af vores genbrugsplads har kostet ca. 40.000 kr. i retur betaling af pligtgebyr.  

 

Det kniber stadig med at forstå, hvad der må smides i vores affaldsstativer. De er kun til husholdningsaffald, alt andet skal på genbrugspladsen. Igen er det en Råmosemand, der troligt hver uge tømmer affaldsstativerne. Hvis stativerne er fyldte, så lad være med at sætte det ved siden af, og slet ikke madaffald, det bliver spredt af fugle, og endnu værre, det tiltrækker rotter. Der er flere af vore lejere, der tager køkkenaffaldet med ind i deres bil, når de forlader deres have, for herefter at standse ved et af vores affaldsstativer og smide det i. Tag det dog med hjem i jeres egen container, vi har ikke altid plads. Vores containere bliver kun tømt en gang om ugen.

 

Der er stadig problemer med vores naboer i Fjerkrækolonien. De går stadig ind i vores haver, både når de jagter duer og skal til og fra deres biler. Der brændes affald af flere gange om ugen. De bruger vores toiletter og optager vores P-pladser, så nogle af vores dårligt gående lejere skal gå meget langt, for at komme op i deres have. De slider på vores veje og stier, henter vand hos os, bruger vores affaldsstativer, alt sammen uden at bidrage, hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk. Der smides stadig duemøg med foderrester på området. Vi gør hvad vi kan, for at få løst problemerne, for løses skal det.

 

Vi havde en periode i forsommeren 2013, hvor det vrimlede med rotter, først i afd. D og F, lidt senere i de andre afdelinger. De fleste steder, hvor de blev set, var der meget gamle kompost-stakke med alt muligt affald. Nogle lejere havde også efterladt madaffald. En enkelt lejer i afd. F har fanget 12 rotter i en smækfælde. Bestyrelsen forlanger, ifølge ordensreglerne, kompost- stakke/dynger fjernet. Haveaffald skal ligges i kompostkasser/beholdere. Det er meget nemmere at se og bekæmpe rotter, hvis det er kasser eller beholdere, det formulder også dit haveaffald meget hurtigere.   

 

Noget meget mere positivt er det med bekæmpelse af vores bjørneklo. Der er gjort en kæmpe indsats til pligtarbejdet, samt dem der har taget et par eftermiddage og aftener, med bekæmpelse af dem. Det svinder i dem, der er ikke nær så mange mere, men de skal forsat holdes nede, så de ikke kan nå at sprede flere frø. Til kommunes bjørneklomøder deltager der en fra bestyrelsen, så vi har en finger på pulsen.

 

Mange har sikkert set at vi har anskaffet os en ny, gul, maskine der bl.a. trækker vores flishugger og slår græs, hvor traktoren er for stor og tung. Vores lille traktor gik atter i stykker og måtte sendes til reparation, men da reparationen viste sig at løbe op i min. 30.000 kr. sagde vi stop, det var den maskine slet ikke værd. Samtidig var den lille røde græsslåmaskine totalt nedslidt og stod også for en større reparation og valget faldt på omtalte gule combimaskine.

 

Efter utallige reparationer, i de seneste år, af den store traktor, må vi erkende, at den er ved at være et dyrt bekendtskab, både i kr. og arbejdstid. Når vores maskinmand ikke er på arbejde eller slår græs, står han på hovedet i traktoren, for at holde den kørende. Der kræves utroligt mange timers arbejde for at holde vores maskiner kørende til pligtarbejde, tirsdagshold, græsslåning m.m. men som nogle siger, de har heller aldrig kørt så meget.

 

Vi er bl.a. i gang med at få pyntet vores toiletter op med lidt maling på vægge og lofter, udskiftning af brædder og tage m.m. hvor det er mest tiltrængt. Til dette mangler vi et par havefolk der kan bruge en sav og en skruemaskine. De sidste opslagstavler er ved at blive sat op, så der er en på alle toiletbygninger. Der arbejdes også med oprydning og istandsættelse af vores lille værksted, samt lager m.m. ved foreningshuset. Vi har skiftet vores olietank og tyverisikret olien. Vi skal i gang med veje og P-pladser. Oprydning i læbælterne af gamle stammer m.m. Der skal plantes og beskæres. Afspærring skal gøres færdig. Der skal skiftes en masse stolper ved vandstanderne, Der er blevet arbejdet meget med et stort stykke jord i afd. C, mod fjerkræskolonien, der er blevet jævnet og sået græs. Nogle lejere og et par bestyrelsesmedlemmer vil prøve at plante det meste til med div. pilesorter. Desuden plantes der et par nye læbælter i A & B med div. pilesorter, det glæder vi os til at se.

 

September og oktober måned startede med 10 indbrud i afd. E, F og C. Der blev stjålet plæneklippere, fræser og en generator. Men lige så slemt var det, at der blev ødelagt døre, vinduer og låse m.m. for lige så mange penge. Der var de fleste steder, tydelige spor efter biler. I sæson 2012-13 havde vi over 120 indbrud samt hærværk. For at prøve at dæmme op for det, har bestyrelsen, bl.a. på opfordring, valgt at spærre området af for kørsel med biler, undtaget weekender i dagtimerne. Hvis man skal op med bil og trailer, uden for åbningstiden bliver der låst op. Der er groft sagt 2 typer af indbrud, nogle spredt over flere døgn, hvor det virker som om det er nogle amatører der bare ødelægger døre og vinduer for langt mere end de stjæler. De andre er lidt mere organiseret. De sætter deres bil, formentlig en kassevogn et diskret sted, sikrer sig op til flere flugtveje ”låner” en trillebør rundt i haverne til transport af de stjålne ting, ned til deres bil, hvor de læsser og kører.

 

Et stort plus ved at spærre af for bilkørsel er at der naturligvis ikke er så meget kørsel i læbælter og på stierne. Alligevel har der hver weekend været nogle fjolser der absolut skal ind og køre på græs stierne og i læbælterne når det er vådt og fedtet. Bestyrelsen og langt de fleste lejere fatter det ikke, det ser grimt ud. Hvorfor skal vi bruge tid og penge på reparation af stier og læbælter, for at der kan slås græs igen til foråret. For at dæmme op for ovenstående vil alle stier og læbælter blive lukket for kørsel med biler endevis. Dette vil sandsynligvis også gøre det mindre interessant at lave indbrud, når man ikke kan ”gemme” sin bil i et læbælte eller en sti, men skal ud på vejen med tyvekosterne.

 

Store dele af afd. A & B har mere eller mindre været konstant oversvømmet, og en hel del af haverne har derfor været uanvendelige til normalt havebrug. I efteråret 2013 gik kommunen i gang med etableringen af en ny kanal, ”River Bay”, fra Råmosevej og over til åen ved golfbanen, for at få løst vandproblemerne. Det bliver et flot resultat med en gangbro fra Baltorpvej, men dog ikke uden problemer. Ved kraftig regn løber kanalen over og ind på et lavere område, hvor det ikke selv kan løbe væk igen. Der arbejdes fortsat på en løsning med dette. Et plus mere ved den nye kanal er, at der ikke kan køre biler ind på området fra Baltorpvej. 

 

Festudvalget har, sammen med bestyrelsen, haft gang i nogle arrangementer, i løbet af 2013. Vi begyndte med morgenkaffe og flaghejsning, d. 1-4-2013. To gange, har vi afholdt petanque turnering. Dette kan være lidt svært, på en parkeringsplads, da kuglerne hurtig ændre retning, når den rammer en sten, men sjovt var det. Så var det tid til vores loppemarked. Måske ikke den største succes, men al begyndelse er svær. Dagen efter, var det så tid, til Sankt hans fest. Her havde vi gang i flere ting. Tombola, stjerneløb, flødebollekastning, soft ice maskine, og hjemmebagte kager. Vi sluttede af med farvel kaffe, og hjemmebagte boller, i oktober. Det var rigtig hyggeligt og dejligt, at se så mange mennesker, til alle arrangementerne. Vi siger tak, til alle dem som hjalp os, både med at bage, skaffe flødebolle maskine, lodder og gevinster, og meget andet. Uden jeres hjælp, kunne det ikke lade sig gøre. Noget har været rigtig godt, og noget har været mindre godt. Er der noget der skal ændres på, eller helt opgives, så giv os besked.

 

Og så lidt om bestyrelsen. Først på året i 2013, måtte Niels træde ud af bestyrelsen i N/F Råmosen. Niels havde ikke tid, vi takker Niels for indsatsen. Vores suppleant Lis, fra afd. G overtog herefter den ledige bestyrelsespost som sekretær. At sidde i den nuværende bestyrelse er bestemt ikke bare ren afslapning og gratis haveleje. En tidligere formand sagde engang til mig, at der helst ikke måtte komme ”damer” ind i bestyrelsen, de kunne ikke lave noget. Det gælder absolut ikke for de ”damer”, vi har i vores bestyrelse nu. Bestyrelsen arbejder som et godt team, hvor alle gør en indsats. Jeg håber I er lige så glade for jeres bestyrelse som jeg har været for den, som formand.

 

For nogle år siden var de fleste i bestyrelsen og rigtig mange havelejere enige om, at N/F Råmosens områder trængte til et løft. Opgaverne har været, og er stadig mange, men vi er godt på vej og er nået rigtigt langt. Bestyrelsen vil gerne takke alle Jer der hjælper til i vores forening og bruger en masse af jeres fritid på det, uden jeres hjælp, og gode humør kunne det slet ikke lade sig gøre.

 

Ingen navne nævnt, ingen navne glemt!

Med håbet om et snarligt forår og en god sommer, med en masse solskin over N/F Råmosen, ønskes en god havesæson 2014.

D er var ingen kommentarer til bestyrelsens beretning .

Afstemning:

For   82                               Imod 0                         For/imod 0

 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, regnskab vedlagt

 

Ingen bemærkninger

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

4.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Ingen bemærkninger

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

5.   Indkomne forslag til behandling

 

Der er kommet et forslag fra G15, Ruth og Knud Rasmussen

 

Ifølge § 1.3 er det tilladt at køre på stierne i tørre perioder uden at stierne lider skade derved.

Hvis stierne bliver spærret med lås, som det er sket nogle steder, bliver denne § noget mærkelig.

Vi vil derfor foreslå, at der bliver låst op (evt. udleveret nøgle) i sommerhalvåret.

Formanden:

Denne sæson startede med, at vi havde ca. 10 indbrud og blev enige om at gøre et og andet. De 9 ud af de 10 indbrud bar tydelige spor af , at der var kørt biler ind på området. Det samme skete året før 2012/2013.

Vi vil ikke have bilerne ind på stierne så de kan gemme sig.

I bestyrelsen har vi besluttet at vi ikke vil udlevere nøgler.

 

Have G15, Knud Rasmussen:

Vi har haft haven i 40 år og har altid kunnet køre op til haven, når vi har nogle ting vi skal hente. Vi ved godt bestyrelsen siger vi kan bede om at få låst op, men hvis vi kommer kl. 20.00 om aftenen, er der sikkert ikke nogen fra bestyrelsen der vil komme og åbne for os, og derfor synes jeg godt vi kan få en nøgle, jeg kan ikke se det store problem i det.

 

Formanden:

Jeg forstår godt dit synspunkt. Hvis vi udleverer nøgle til én lejer, er der sikkert også andre der ønsker at få en nøgle og det vil bestyrelsen ikke være med til. Vi ser ikke det store problem i, at lejerne kan bede om at få låst op ved henvendelse til bestyrelsen.

 

Afstemning:         For 2          Imod 80      For/imod 0

 

Bestyrelsens forslag til ændring af ordensregler 2014

 

Ændres fra:

§ 2.2 Havelodderne skal ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af ukrudt. Haverne skal være gravet/fræset senest 1. juni, med mindre bestyrelsen, har givet tilladelse til en kortvarig overskridelse af denne dato, hvis særlig grund taler herfor. Hækkene skal være klippet inden Sct. Hans. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister vil bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen herfor ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i pkt. 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi skal ligeledes være gravet/fræset senest 1. juni.

 

Ændres til:

§ 2.2 Havelodderne skal løbende ren- og vedligeholdes, så naboer undgår gener ved spredning af frø og ukrudt, således at haverne fremstår respektable. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give tilladelse til en kortvarig overskridelse af ovenstående. Hækkene skal løbende holdes klippet i max. 1,2 m højde. Haverne skal ligeledes være ryddeliggjort inden sæsonafslutningen og senest 15. november. Efter disse frister kan bestyrelsen foranledige, at haven bliver gravet/fræset/ryddeliggjort på lejers regning. Hvis regningen for ovenstående ikke bliver betalt af lejeren, betragtes kontrakten med foreningen som misligholdt og reglerne i pkt. 7.1 træder i kraft. Haverne i foreningens regi, skal ligeledes ren- og vedligeholdes.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra :

§ 2.5 Eventuelle hegn skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,2 m højde. Der må på ingen måde opsættes hegn i skal, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give en skriftlig tilladelse

 

Ændres til:

§ 2.5 Hæk i skel skal etableres som levende hæk og holdes klippet i max. 1,2 m højde. Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give en skriftlig tilladelse.

 

Alice Olsen F51, spurgte, hvor mange der har problemer med hjorte der kommer ind i haverne, og om det er en forpligtelse fra kommunens side at hækkene kun må være 1,2 m. Hvis man har en hæk der kun er 1,2 m kommer hjortene ind i haverne, kan man evt. spørge kommunen om det er en mulighed at hækkene kan være 1,2 m

 

Keld E65, foreslog at hænge menneskehår op i poser, det holder hjortene væk.

 

Formanden: Hvis vi skal holde hjortene ude skal hækken være 2,0 m, men vi kan få lov til at skyde dem, men det skal være en jæger med jagttegn, vi må ikke selv gøre det. Vi kan arbejde lidt videre med, om der er nogle alternativer måder at løse problemet på.

 

Afstemning          For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:

 

1.        Slangen skal holdes i hånden, når der vandes

2.        Der må ikke benyttes turbine eller lignende.

3.        Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15.00

4.        Der må max. vandes én time pr. døgn.

5.        Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer

6.        Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer

7.        Der må ikke vaskes bil.

8.        Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves.

 

Ændres til:

§ 2.8.1 For vanding med slange, gælder følgende regler:

 

1.      Slangen skal holdes i hånden, når der vandes

2.        Der må ikke benyttes turbine eller lignende.

3.        Der må kun vandes inden kl. 9.00 og efter kl. 15.00

4.        Der må max. Vandes én time pr. døgn.

5.        Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer

6.        Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer

7.        Der må ikke vaskes bil.

8.        Almindelige have-/vandslanger må ikke nedgraves.

9.        Der må ikke vandes græsplæne.

 

         Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Nyt pkt. til ordensregler, bestyrelsen foreslår at føje til ordensreglerne

 

§ 3.0.1                Huse, skure, læskærme m.m. skal løbende vedligeholdes. 

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 3.1.4 Tagrender tillades opsat på huset, såfremt tagvandet ledes til nedsivning eller opsamling.

 

Ændres til:

§ 3.1.4 Tagrender tillades opsat på huse og skure, såfremt tagvandet ledes til opsamling.

 

Axel B12, mente den formulering var for stram. Skal vi til at etablere opsamlings-reservoirer i vores haver?, der er flere der har lagt rør, så vandet siver ned. Det vil være ulovligt, hvis dette forslag bliver vedtaget.

Vi skal passe på, ikke at lave så mange restriktioner, at det bliver svært at passe sin have.

 

Formanden: Det lyder meget fornuftigt, og vi kan mødet på halvvejen og ændre på formuleringen.

 

§ 3.1.4 Tagrender tillades opsat på huse og skure, såfremt tagvandet udnyttes til havebrug.

 

Afstemning          For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 3.2 Opsætning af læskærme, kan finde sted på alle havelodder. De skal være at træ og må max. have en højde på 1,2 m. Læskærme skal males i jordfarver.

 

Ændres til:

§ 3.2 Opsætning af læskærme, kan finde sted på alle havelodder. De skal være af træ og må max. have en højde på 1,2 m. Læskærme skal males i jordfarver og placeres mindst 2 m. fra skellinien.

 

Afstemning          For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 3.3 I alle haver kan der opsættes redskabskasse på max. 0,6 x 0,6 x 2,4 m.

 

Ændres til:

§ 3.3 I alle haver kan der opsættes redskabskasse på max. 0,6 x 0,6 x 2,4, som skal males i jordfarver. Eventuelle redskabskasser skal der placeres mindst 0,5 m fra skellinjen.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 3.4 Eventuelle læskærme og redskabskasser skal placeres mindst 2,0 m. fra skellinjen. Kompostbeholder/kasser skal være placeret inden for en afstand af 2,0 m fra havens grænse, dog således at nabogener undgås.

 

Ændres til:

§ 3.4 I alle haver skal der placeres en kompostbeholder/kasse i zone B, som skal være placeret mindst 0,5 m fra havens grænse, og således, at nabogener undgås.

 

E 30, Leif, jeg kan ikke se problemet, at vi skal have en kompostbeholder, da mange af os har en trailer. Jeg synes ikke det skal være et krav, at det skal være en kasse.

 

Formanden: Der er stadig alt for mange der ikke har kompostbeholder, det kan vi bl.a. se her på genbrugspladsen, om den skal være stor eller lille skal jeg lade være usagt.

 

Afstemning:         For 43         Imod 33      For/imod 6

 

Ændres fra:

§ 3.5 Mistbænke, højbede og lignende må max. være 0,8 m i højden.

 

Ændres til:

§ 3.5 Mistbænke, højbede og lignende må max. være 0,8 m i højden, samt min. 0,5 m. fra skel.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 4.01 Bestyrelsen har fri adgang til havelodderne i forbindelse med foreningsarbejde, f.eks. kontrol og rep. af vandinstallationer, havesyn, kontrol af hønsehold m.m.

 

Ændres til:

§ 4.01 Bestyrelsen har fri adgang til havelodderne i forbindelse med foreningsarbejde, f.eks. kontrol og rep. af vandinstallationer, havesyn, kontrol af hønsehold m.m. Aflåste havelåger skal åbnes på foranledning af bestyrelsen.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 4.6.3 Hønsegården må max. være på 6 m2 med en højde på 1,2 m og skal overdækkes. Hønsegården skal være gravet inden 1. juli.

 

Ændres til:

§ 4.6.3 Hønsegården må max. være på 6 m2 med en højde på 1,20 m og skal overdækkes.

Hønsehus og -gård skal rottesikres og løbende renholdes så lugtgener undgås.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 4.6.5 Bestyrelsen, skal to gange om året, foretage uanmeldt kontrol af høns/hønsehus.

 

Ændres til:

§ 4.6.5 Bestyrelsen, skal minimum to gange om året, foretage uanmeldt kontrol af høns/hønsehus.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 4.9.1 Hvis en lejer, uden tilladelse, fælder eller beskadiger beplantningen i grønt område/bælter, kan bestyrelsen fremsætte et erstatningskrav til pågældende lejer.

 

Ændres til:

§ 4.9.1 Hvis en lejer, uden tilladelse, fælder eller beskadiger beplantningen i grønt område/bælter, kan bestyrelsen fremsætte erstatningskrav og eksklusion af pågældende lejer.

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

6.   Valg til bestyrelsen

 

Formand,                              Peter Jørgensen, genvalgt

Bestyrelsesmedlem,                Susanne Ryberg, genvalgt

Bestyrelsesmedlem,                John Krogsøe, genvalgt

Bestyrelsesmedlem,                Lis Frank, valgt

 

1. Suppleant                          Per Jacobsen, valgt

2. Suppleant                          Erik Sjøberg, valgt

 

Afstemning:         For 82         Imod 0        For/imod 0

 

7.   Valg af 2 bilagssuppleanter

 

Revisorsuppleanter:

1. suppleant, Grethe Nielsen, F6

2. suppleant, Tony Sjøberg, F74

 

Afstemning          For 82         Imod 0        For/imod 0

 

8.   Eventuelt

 

Der kan ikke stilles forslag og der kan ikke vedtages noget, men ellers er ordet frit.

   

Alice Olsen, F51

Spurgte, om det var muligt at låne/leje en anhænger af foreningen?

Formanden:

Ikke på nuværende tidspunkt, vi overvejer om det kunne være en mulighed, men det kan ikke lade sig gøre p.t.

 

Petersen, A76

Klagede over at der var vand i haven og hækken er gået ud, er der noget bestyrelsen kan gøre?

Formanden:

Vi er godt klar over, at der er problemer med vand i afd. A, men vi må ikke dræne.

Vi er i kontakt med kommunen vedr. problemet.

 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der er sæsonåbning søndag d. 30. marts kl. 9.00 – 11.00.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.15

 

 

🙂


Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt tirsdag d. 19. marts 2013 på Tapeten, lille sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

 

1.    Valg af dirigent .

Bestyrelsen foreslår Kjeld Jørgensen

Kjeld takkede for valget som dirigent og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og af hensyn til ref. vil bliver optaget på diktafon.

Der er 75 stemmeberettigede til stede.

 

Valg af referent.

Bestyrelsen foreslår Lis Frank, enstemmigt vedtaget.

 

Valg af stemmeudvalg.

John Petersen, afd. A

Bente Nylander, afd. F

Bjarne Rasmussen afd. F

Vivian, afd. C

John Nielsen afd. D

 

2.    Bestyrelsen aflægger årsberetning v/formanden

 

Velkommen, til generalforsamlingen i N/F Råmosen 2013.

Så er der atter gået et år siden vi var her sidst, et år magen til alle de foregående? På nogle punkter ja og andre slet ikke.

 

Kørsel på stier og i læbælter i vådt og fedtet føre har i mange år generet de fleste lejere og de forskellige bestyrelser. Vi fatter det heller ikke, det ser grimt ud, og hvorfor skal vi bruge tid og penge på reparation af stier og læbælter, så der kan slås græs igen til foråret, bare fordi nogle få ikke gider, at gå hen for at se til deres huse, eller bare skal have en bajer med naboen. Vi ved godt de ikke kun er nyttehavefolk, men vi har desværre stadig nogle stykker, der åbenbart ikke kan finde ud af det.

I de foregående år er der lagt store sten ud for at spærre for gennemkørsel, men det må vi ikke for beredskab Ballerup, de kan ikke ses når der er sne, og en sten på 300 til 500 kg er ikke let at flytte, desuden laver de buler i deres biler.

For at begrænse gennemkørsel mellem afdelingerne er der, i samråd med div. myndigheder, sat stolper og kæder op, med låse som bl.a. ambulancer kan klippe op og som er lette at låse op når der skal slås græs, desuden er der plantet nye læbælter og flere følger. Hvis man har nogle planter som er ved at blive for store vil foreningen gerne modtage dem.

En af vore mange planer her til foråret at renovere et par af de mest ødelagte stier så der kan sås græs og de kan komme til at se ordentlige ud igen. Vi har en del lejere der har været herude i rigtig mange år, som aldrig har haft bil eller trailer og dermed aldrig har kørt på stierne, de har de flotteste haver og huse, så begræns jeres kørsel på stier og i læbælterne. Girokortene sider løst i min baglomme hvad det angår.

 

På trods af møder, telefonopringninger og en masse mails med billeder, til Ballerup kommune er der stadig problemer med fjerkræskolonien. De og deres gæster skyder genvej gennem haverne, brænder affald af op til 2 – 3 gange om ugen, bruger vores toiletter og optager P-pladser, slider på veje og stier året rundt, henter vand hos os til deres dyr, bruger vores affaldsstativer, alt sammen uden at bidrage hverken arbejdsmæssigt eller økonomisk. Jeg forstår godt, at der er nogle lejere der er sure over det.

P.t. er det værste dog at der stadig bliver smidt duemøg både på deres eget område og på vores område, det er sku noget svineri, det er det samme som at fodre rotter. Ifølge deres egne vedtægter må de ikke smide det hos dem selv, netop fordi det tiltrækker rotter. Det vil vi absolut heller ikke have på N/F Råmosens område. Vi har haft kommunens rottefænger ude, han satte nogle giftkasser op, de to var for øvrigt væk næste dag. Han fortalte at så længe der bliver smidt duemøg på arealet, kommer vi aldrig af med rotterne. Vi holder gryden i kog, kommunen må da blive trætte af den rotterede på et tidspunkt.

 

Så skete det, som vore forgængere i bestyrelsen havde truet med i årevis, vi lukkede bålpladsen kort efter Skt. Hans i 2012, det var simpelthen nødvendigt for at få ryddet op i den stak møg, der blev konstant læsset mere på, af ikke brandbare ting, når vi vendte ryggen til.

Efter 8 - 9 pligtarbejdsdage med sortering, utallige trailerlæs ud på de kommunale genbrugspladser og en kæmpe container fyldt op til randen, lykkedes det at få bund i bålpladsen. Omregnet har det kostet 25-30.000 kr. En stor ros til alle dem der deltog i sorteringen af ovenstående, uden deres indsats var beløbet blevet væsentligt højere. Det er bestyrelsens og mange nyttehavefolks ønske, at der skal åbnes for aflæsningså vi igen kan holde et Skt. Hans bål. Men lad nu være med at læsse jord, sten, metal, isolering, tagplader m.m. det kan ikke brænde. Hvis man ikke kan overholde, så simple regler, lukker vi bålpladsen igen.

 

Noget andet der er brugt rigtigt megen tid på er bekæmpelse af bjørneklo, de havde nået at sprede sig alt for meget fra tidlige år, men igen blev der gjort en kæmpe indsats fra havefolket til pligtarbejde, samt ikke at forglemme, et par eftermiddage og aftener. Vi tror og håber på at det værste er overstået. Men øv, øv, øv, vi skal over dem igen, de skal holdes nede, så de ikke kan nå at sprede flere frø, men hvis vi hver især tager en lille tørn, skal vi nok få bugt med dem inden de bliver for store og mange igen. 

Der et par fra bestyrelsen der prøver at holde fingeren på pulsen, bl.a. deltager de i møder i kommunens ”bjørnebande klub, bl.a. for at høre om andres erfaring med den sejlivede plante, og jeg ved at de er ved at lægge planer for den videre bekæmpelse i vores dejlige område for i år.

 

Som de fleste sikkert ved, har vi haft rigtig mange indbrud indenfor det sidste årstid, ca. 100 stk. De seneste 3 blev konstateret i går, i afd. F.

Der er groft sagt 2 typer af indbrud, nogle spredt over flere døgn, hvor det virker som om det er nogle tomhjernede knægte eller narkomaner der bare ødelægger for langt mere end de får med. De andre noget mere organiserede, i første omgang brød de ind i ca. 26 huse og i anden omgang ca. 48 huse. De sætter deres bil, formentlig en kassevogn et diskret sted, ”låner” trillebører rundt i haverne til transport af de stjålne ting, ned til deres bil, hvor de læsser og kører.

Vi gør hvad vi kan, for at kontakte jer, når sådan noget sker, men det er temmelig frustrerende at bruge halve og hele dage, på den slags når ca. en tredjedel af telefon numrene ikke eksistere mere.  Derfor opfrodres I til at sørge for, at vi har jeres rigtige telefonnumre og for den sags skyld også de rigtige adresser, det er i oven i købet forpligtiget til ifølge § 4.5. i ordensreglerne. Oplysningerne bliver ikke givet videre. Det kunne jo også være andre ting f.eks brand, pludselig opstået sygdom eller i værste fald et dødsfald, hvor vi skal have fat i de pårørende.

Når vi nu er ved det med adresser, der bliver, når frosten er gået af jorden, opsat skilte ved alle vore indkørsler, med oplysninger om indkørsels nr. og afd. så vores gæster og eventuelle redningskorps lettere kan finde vej.

 

Store dele af afd. A & B er mere eller mindre konstant oversvømmet, og en hel del af haverne er derfor uanvendelige til normalt have brug, men hvis temperaturerne i Danmark var højere var risdyrkning oplagt. Der er skrevet og holdt møder med kommunen, for at få løst problemet.

Nogle nyttehave folk i afd. B har selv taget initiativ, dog med min viden, til at rense en del af kanalen ”River Bay” op, men det kan desværre ikke gøre det. Det var ikke rosende ord, vi fik på et efterfølgende møde med kommunen, men det fik åbenbart folk ud af busken. Der er nu bl.a. målt højdeforskelle og status er p.t. at der kan graves en kanal samt rørlægges over til vandløbet ved golfbanen. Man er nået så langt hos kommunens folk, der står for vandløbene, at der er fremlagt en handlingsplan for kommunal bestyrelsen på deres møde i går, og vi har så sent som i går aftes fået at vide at handlingsplanen er godkendt. Vi skubber på for et endeligt svar om, hvornår og hvordan vi kan få løst problemet, for løses det skal det.

 

Efter flere års stilstand blev der i forsommeren 2012 taget fat på havesyn igen, det er ikke noget vi gør for sjov, det får man ikke ret mange venner af, det er noget vi skal og når der kommer klager fra andre lejere, er vi nød til at se på det og vi er jo heller ikke selv helt blinde. Efter en del gennemgange og mange mundtlige påtaler, der mest gik på haveoprydning, regnede vi med at det ville hjælpe. Det hjalp stort set ikke, man regnede måske med at jeg glemte det igen. De efterfølgende gennemgange resulterede i over 50 skriftlige påtaler og henstillinger hvor man fik mellem 8 og 14 dage til at komme ud af busken. Efter ca. 3 uger fik 12 atter et brev, i gul farve, som udløser et gebyr på 500 kr. Efter yderligere 2- 3 uger var der 3 som fik et rødt brev som også udløser et gebyr på 500 kr. og man får at vide, at hvis gebyrerne ikke bliver betalt, og påtalte forhold ikke bliver bragt i orden, inden en bestemt dato vil lejemålet blive opsagt. Heraf er 2 endt med eksklusion. Alt sammen ifølge N/F Råmosens ordensregler.

Der er nogle stykker, hvor der er af forskellige grunde, blev aftalt med mig, at det påtalte kunne vente til et senere tidspunkt. Til dem og alle andre, skal det oplyses at havesyn snart starter op igen.

 

Vores nye genbrugsplads blev for alvor taget i brug i det tidlige forår. En kolossal stor succes, vi måtte forbyde traileraflæsning, ellers kunne vi stort set ikke bestille andet end at læsse det på trailere igen og køre det ud på den kommunale genbrugsstation.  Det er vores egne havefolk der skal håndtere dit affald, så når I alligevel har læsset jeres trailer, så kør selv ud med det.

 

Skiftende bestyrelser har igennem årene været særdeles negative om brugen af vores affaldsstativer, det er vi desværre også, de er kun til husholdningsaffald, og ikke haveaffald, jernstumper, glas, flasker, pap, flamingokasser, træ og pladestumper m.m. Nøjes man med husholdningsaffald er der sikkert plads nok. Hvis stativerne er fyldte så lad være med at sætte det ved siden af, og slet ikke poser med madaffald, det bliver spredt af fugle, og endnu være det tiltrækker rotter.

 

Jeg vil ikke stå her og nøjes med at true, ligesom tidligere bestyrelser, med at fjerne affaldsstativerne. De bliver fjernet, hvis der forsat kommer andet end husholdnings- affald i dem. Jeg er godt klar over at det vil gå mest ud over alle dem, der ikke har bil, men vi er ved at få et massivt problem med rotter. Hvis der er nogen der ser, eller ved hvem det er, der smider alt andet end husholdningsaffald i stativerne, eller ved siden af bør man påtale det eller fortælle det til bestyrelsen, det er ikke at sladre og, hvem du er, kommer ikke videre.

 

Allerede i 2011 var de fleste i bestyrelsen og mange lejere enige om at N/F Råmosens områder trængte til et løft, men at pligtarbejder med 100 eller flere deltagere ikke var sagen, vi var bl.a. alt for afhængig af vejret, havde slet ikke redskaber og maskiner nok og gik der blot en maskine eller to i stykker manglede der arbejde til en 25- 30 personer. Der blev derfor startet op med flere pligtarbejdsdage med 20 til 30 havefolk pr. gang, samt diverse aftaler med enkelte råmosefolk og små hold om løbende vedligehold i vores område, såsom beskæring, toilet renoveringer, vej og stihold/rep samt tømning af genbrugsplads m.m. Vi har indkaldt til 14 pligt lørdage i 2012, hvor man kunne skrive sig på lister ved foreningshuset.

 

Vi vil atter opfordre til, at man, selvom man har en sygdom, et handikap, er tyk eller tynd eller at man bare selv syntes at man er blevet for gammel, og kun kan holde til en time eller to, kom alligevel, der skal og er plads til alle. Vi skal have det hyggeligt og sjovt til pligtarbejde, men dog ikke så sjovt at vi ikke får lavet noget.

 

Sikke en masse, vi i 2012, har fået ordnet i vores område. Vi har haft over 200 energiske havefolk i gang, med store som små opgaver og alle er lige vigtige. I afd. A og B har de oven i købet selv stablet et tirsdags hold på benene, som har fungeret rigtig godt. På bestyrelsens vegne skal der lyde en kæmpe stor tak til alle de Råmose folk der frivilligt møder op til pligtarbejde, dem der møder op når vi, ”pænt” beder, om hjælp, dem der kommer og spørger, skal vi ikke lige gøre det, eller rydde op der, dem der kommer, selvom jeg tillader mig at ringe sent dagen i forvejen, dem der står på hovedet i vores gamle maskiner for at holde dem kørende, dem der holder vores toiletter, slår græs, tømmer affald, ja alle dem der hjælper til i vores forening og bruger en masse af deres fritid på det, uden jeres hjælp, kunne det jo slet ikke lade sig gøre.

 

Når vi her på generalforsamlingen, kommer til eventuelt, vil vi gerne drøfte om vi forsat skal arrangere Skt. Fest, sæson start, standerhejsning og afslutning m.m. som der så småt blev startet op i 2012, af en håndfuld dejlige og superaktive Råmose damer, der bl.a. bagte boller og kager, de rendte de handlende på dørene for at skaffe gevinster til tombolaen, de deltog i det praktiske og sørgede for lidt underholdning m.m. Det er skønt at der er nogle der gider gøre så stor en indsats. En af omtalte har også bagt boller til kaffen i aften.

 

Der er måske andre der har nogle gode ideer, vi skal prøve.

Vi i Bestyrelsen tør godt.

 

Lidt om bestyrelsen, først på året i 2012, måtte Frank melde sin bestyrelses post i N/F Råmosen fra, Frank har så mange andre fritidsinteresser, at han simpelthen manglede tid, vi takker Frank for indsatsen.

Vi havde heldigvis en suppleant fra afd. B. Hun blev dog bestemt ikke jublende henrykt over at skulle i bestyrelsen. Men heldigvis lod hun sig overtale, det kan N/F Råmosen og især afd. A & B være glade for, hvis der nogen der i tvivl, er det vores allesammens Anne Mari.

 

At sidde i den nuværende bestyrelse er bestemt ikke fede honorarer, god forplejning og gratis haveleje. Jeg skal ikke belemre jer med en masse arbejdsopgaver, der bliver og skal løses, men i jeres bestyrelse bruges der i snit 250 til 300 timer pr. måned, alene med foreningsopgaver, alle gør en indsats, alt efter hvor meget tid man har. Så jeg håber I er lige så glade for jeres bestyrelse, som jeg er for den, som formand.

Med håbet om et snarligt forår og en masse solskin over råmosen, vil jeg give stafetten tilbage, til vores ordstyrer, Keld. Tak

 

3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen bemærkninger til det reviderede regnskab

Afstemning:         For 75         Imod 0        For/imod 0

 

4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2013 til godkendelse

 

Afstemning:         For 75         Imod 0        For/imod 0

 

5.    Indkomne forslag til behandling

Forslag fra en lejer i afd. D:

”Formandens beretning, bliver sendt ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det kan spare tid, og budskabet bliver sendt ud til alle, samt at man kan læse beretnngen roligt igennem”

 

Afstemning:          For 75        Imod 0        For/imod 0

 

 

Bestyrelsens forslag:

 

Ændres fra:

§ 2.3 Haveaffald af formuldende karakter, skal henlægges i egen kompostbunker i egen have. Alt andet skal fjernes fra området på anden måde.

 

Ændres til:

§ 2.3 Haveaffald af formuldende karakter, skal henlægges i egen kompostbeholder/kasse i egen have. Alt andet skal fjernes fra området på anden måde.

 

Afstemning:         For 73         Imod 2        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 2.5 Eventuelle hegn skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give en skriftlig tilladelse.

 

 

Ændres til:

§ 2.5 Eventuelle hegn skal etableres som levende hegn og holdes klippet i max. 1,20 m. højde.

Der må på ingen måde opsættes hegn i skel, det gælder også når der er tale om støtte til nyplantet hæk. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give skriftlig tilladelse.

Havelåger må max. have en højde på 1,20 m.

Vivian, C42 spurgte om eksisterende havelåger også skal ændres, hvis de er for høje og svaret fra formanden er: De må ikke være højere end 1,20 m.

 

Afstemning:         For 70         Imod 5        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 2.9 Hvis et medlem, får leveret gødning, grus eller lignende, må dette max. henligge ét døgn, udenfor det pågældende medlems egen havelod. Levering af naturgødning, må kun finde sted inden d. 1. maj eller efter d. 15. september, på grund af lugtgenerne.

 

Ændres til:

§ 2.9 Hvis en lejer får leveret gødning, grus eller lignende, må dette max. henligge ét døgn udenfor den pågældende lejers havelod. Due gødning og andre gødningstyper med foderrester er ikke tilladt.

Levering af naturgødning, må kun finde sted inden d. 1. maj eller efter d. 15. september, på grund af lugtgenerne.

 

Afstemning:         For 75         Imod 0        For/imod 0

 

Ændres fra:

§ 3.4 Eventuelle læskærme og redskabskasser skal placeres mindst 2 m. fra skellinjen.

Kompostholder skal være placeret, inden for en afstand af 2 m fra havens grænse.

 

Ændres til:

§ 3.4 Eventuelle læskærme og redskabskasser skal placeres mindst 2 m. fra skellinjen.

Kompost beholder/kasser skal være placeret, inden for en afstand af 0,3 til 2 m fra havens skel, dog således at nabogener undgås.

 

Afstemning:         For 75         Imod 0        For/imod 0

 

6.    Valg af bestyrelse

 

Kasserer,                              Lene Nielsen, genvalgt

Bestyrelsesmedlem                 Flemming Møller, genvalgt

Bestyrelsesmedlem                 Anne Mari Elman, genvalgt

 

Suppleant                              Lis Frank, genvalgt

Suppleant                              Jørgen, valgt

 

7.    Valg af 2 bilagskontrollanter

 

Bilagskontrollant                     Karin Jensen, genvalgt

Bilagskontrollant                     Berit Pedersen, genvalgt

 

 

 

 

 

 

 

8.    Eventuelt

 

Formanden opfordrede til, at vi nedsatte et festudvalg til at have ansvaret for afholdelse af forskellige arrangementer, hvis der var stemning for det.

Det kunne f.eks. være standerhejsning, Sct. Hans m.v.

 

Følgende personer meldte sig, men det er også muligt at melde sig til efterfølgende, hvis man har lyst, det er bare at møde op i foreningshuset.

 

Ilse afd. G, Annette afd. F, Gitte afd. D, Grethe afd. E, Bent afd. F

 

Susanne opfordrede medlemmerne til at melde sig til pligtarbejde 3 lørdage i april, hhv. d. 6., d. 13 og d. 20., der bliver også hængt lister op ved Foreningshuset.

 

Vivian, afd. C, angående pligtarbejde, sidste år var der skrevet på at det var timearbejde og Vivian vil gerne vide hvordan det bliver afregnet.

Peter svarede, at man får 50,00 kr. retur pr. time, når man deltager i pligtarbejde, det modregnes således i det opkrævede pligtgebyr, på 500,00 kr. Det er derfor muligt at arbejde 10 timer pr. havelod.

 

Aksel, afd. B

Stor ros til den nye bestyrelse der blev valgt sidste år, det har været et rigtig godt år, hvor der er sket meget på den positive front.

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                


Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling tirsdag
d. 20.marts 2012.

  

1.        Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Lis Frank. Vedtaget.

 

Valg af referent.

Bestyrelsen foreslå at det optages på bånd. Vedtaget.

 

Valg af stemmeudvalg.

Gitte F56, Kai F27 og Alice F55 melder sig som udvalg.

 

2.        Bestyrelsen aflægger årsberetning ved formanden Allan Hausmann.

Formanden vil gerne for sidste gang byde velkommen til vores årlige generalforsamling. Allan trækker sig i år som formand for vores dejlige haveforening. Sammenlagt har han siddet i over 20 år i bestyrelsen, og trækker sig tilbage med en masse gode minder herfra.

Stor tak til Peter og Lene for det store arbejde de har lagt, ikke mindst i år. Jeg orienterede fra starten om, at jeg i år ikke kunne være særlig meget med i bestyrelsen, og det har været dejligt at kunne sætte sig tilbage og se på.

Når jeg læser på tidligere referater fra generalforsamling og fra bestyrelsesmøder, så er det de samme ting, som bestyrelsen skal slås med år efter år: Affald på bålpladsen, kørsel på de grønne områder manglende betaling af haveleje. Jeg håber at den nye bestyrelse finder en god løsning, for jeg kunne ikke.

 

Sidste år blev vores genbrugsplads færdig, takket være Peter og en lille håndfuld af vores lejere. De har virkelig fået lavet en flot plads. Jeg håber også at vores lejere synes at det blev et flot resultat og vil bruge den på en ansvarsfuld måde, således at det ikke vil give flere problemer og mere arbejde til den kommende bestyrelse.

I hele foreningen er der sat skilte op, så det skulle være lettere at finde rundt. Stor tak til Freddy i afd. D for arbejdet med skiltene.

 

Desværre har vores haveforening være udsat for en del brande, og nogle af vores lejere har mistet deres huse. Det er utrolig kedeligt at skulle ringe til lejeren og sige at deres hus er brændt ned. Jeg kan kun opfordre til, at er I ude og køre en.  aften, så kør op forbi jeres haveforening, så vi giver indtryk af at det ikke er her de skal lave hærværk. Også vores foreningshus har været udsat for indbrud. De tog en pengekasse med 1500 kr. med sig.

 

Nede i afd. A+B har de haft et godt lille hold, der har lavet en masse. Det er hvad foreningen har brug for.  Når hvert hold i dagligdagen kunne gå og lave vedligeholdelse . Så henvend jer til bestyrelsen, hvis I kunne tænke jer at gå og lave lidt i hverdagene… Der ligger en masse opgaver til den ny bestyrelse.

Det er vigtigt at når man stiller op til bestyrelsen at man så kan afse cirka 200 timer. Derudover er der opgaverne ude i området.

 

Der var sidste år ikke så mange af de store pligtarbejder, men flere af de små. Det er svært når der til de store pligtarbejder kom over 100 personer, at få delt opgaverne ud og det var svært at lave kontrol på. Derfor vil der I år blive flere små pligtarbejder, det kommer vi nok til at tale mere om i aften.

 

Kort tid efter sidste ordinære generalforsamling, var der et par af medlemmerne der ønskede at trække sig ud af bestyrelsen. Derfor blev der indkaldt til en ekstra generalforsamling, så bestyrelsen blev suppleret op.

 

Bestyrelsen har haft flere samtaler med Ballerup Kommune ang. vores kære naboer, Hønseforeningen, bestyrelsen har ikke været særlige glade for naboerne, og det har de havelejere der har have dernede heller ikke været. En af de ting som problemet er, at dem fra Hønseforeningen ikke har forståelse for at der ikke er fri adgang til vores andres haver.

 

I øjeblikket skriver vi frem og tilbage ang. vandet i afd. A + B. Vi afventer hvad kommune vil gøre, det vi kan håbe på som det mindste, er at åen bliver renset op, så vandet det kan løbe.

 

Til sidst vil jeg ønske den kommende bestyrelse held og lykke, pas nu på dem – de er guld værd, det er dem der får det til at køre. TAK.

Afstemning: Beretningen godkendt med flertal.

 

3.        Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Spørgsmål fra salen: Hvorfor er der i regnskabet ingen øre på tallene ?

Lene svare: Der afrundes altid i et regnskab til hele kroner.

 

Edel C14 & 15: Vil gerne rose den nye bestyrelse for regnskabet, for at det er kommet ud i god tid, og for at det ser overskueligt ud. Edel er rigtig glad for at de penge fra 2009 er fundet og at der er kommet styr på tingene. Det er rigtig dejligt at der er kommet styr på det, og har ingen spørgsmål til regnskabet

Afstemning: Regnskabet godkendt med flertal.

 

4.        Fremlæggelse af driftsbudget 2012

Ingen spørgsmål.

Afstemning: Budgetforslag godkendt med flertal.

 

5.        Indkomne forslag:                          

Forslag B, E og 8.1 vedr. pligtarbejde lægges sammen.

8.1

Der er mulighed, for det enkelte medlem, at medvirke, til at holde området pænt, ved at tilmelde sig til at udføre pligtarbejde.

Medlemmer, der ønsker at deltage heri, udfører pligtarbejde i x antal timer og der vil der blive optjent et pligtgebyr på 50,- kr. pr. time, som medlemmet deltager i.

Det optjente beløb modregnes i den efterfølgende sæson i kontingentbetalingen.

Et medlem, der har tilmeldt sig pligtarbejde, men som ikke møder op, vil således ikke få fratrukket pligtgebyr.

Bestyrelsen indkalder løbende til pligtarbejde, således at det enkelte medlem, der måtte ønske det, har mulighed for at deltage 2 gange til pligtarbejde.

Bestyrelsen og det enkelte medlem, finder sammen frem til, hvad medlemmet kan

udføre og inden for hvilken tidsperiode, medlemmet skal udføre arbejdet.

Der kan kun deltage et medlem for hvert enkelt havelod der kan deltage pr. pligtarbejde, med mindre andet, i særlige tilfælde, er aftalt med bestyrelsen.

Afstemning: Forslaget vedtaget

 

Ændringsforslag af forslag A

Såfremt en havelod overtages efter 1.august betales der ½ haveleje.

Afstemning: Forslaget vedtaget .

 

Forslag C :

Angående løse hunde i området ved Lemminghøj ønsker vi at få sat skilte op med løse hunde forbudt da vi tit ser folk lufte deres hunde i området uden snor. Flere gange har vi også set hundene jagte de vilde dyr.

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Forslag D:

At der skal dyrkes grøntsager el/lign. På ca. 10% af havens størrelse.

Da det er en nyttehave, og ikke en kolonihave. Ellers risikerer vi, at kommunen fremover betragter det som en kolonihave og vi stiger i husleje.

Af stemning: Forslaget nedstemt. Det hedder ”Nyttehaver og Fritidshaver”.

 

Forslag Vedtægt 1.2

Det er ethvert medlems pligt, at drage omsorg for, at medlemmets familie, såvel

som medlemmets gæster, i deres adfærd er i overensstemmelse med foreningens

vedtægter, ordensregler og øvrige bestemmelser. De og medlemmet må således ikke ved støjende, truende, voldelig eller anden generende adfærd, være til fare og ulempe for andre, der befinder sig i området.

Bestyrelsen kan ved overtrædelse af ovenstående, omgående lade lejemålet ophører ved eksklusion

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Forslag Vedtægt 1.7

Oplagring, på og uden for havelodderne må ikke finde sted, herunder trailer.

Af stemning: Forslaget vedtaget. Der henvises til trailer-P.

 

Forslag Vedtægt 2.5

Eventuelle hegn skal etableres som levende hegn, og holdes klippet i max 1.20 m.højde.

Der må på ingen måde, opsættes hegn i skel, gælder også som støtte, til nyplantet hæk.

Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde, give skriftlig tilladelse til do.

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Forslag Vedtægt 2.5.1

Hegn mod stier og fællesarealer, skal plantes 0,30 m. fra skel op mod stier og læbælter. Hegnet skal holdes klippet, så det ikke vokser ud over skellinjen. Hegn mellem de enkelte haver skal plantes i skellinjen.

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Forslag Vedtægt 2.5.2

De enkelte medlemmer skal holde fælles sti arealer ud fra egen havelod,

samt i en afstand af min. 0,40 m. fra skellinjen mod læbælter og veje.

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Formanden Allan Hausmann forlader generalforsamlingen kl. 20.10.

 

Forslag vedtægt 2.8.1

For vanding med slange, gælder følgende regler:

1. Slangen skal holdes i hånden, når der vandes

2. Der må ikke benyttes turbine eller lignende.

3. Der må kun vandes før kl. 09.00 og efter kl. 17.00.

4. Der må max. vandes én time pr. døgn.

5. Haver med lige nr. må kun vande på lige datoer.

6. Haver med ulige nr. må kun vande på ulige datoer.

7. Der må ikke vaskes bil.

8. Almindelige have/vandslanger må ikke nedgraves.

Såfremt der i en periode, kommer offentligt vandingsforbud, skal dette følges.

I tilfælde af overtrædelse af overnævnte, gøres pkt. 7.2. A gældende.

Af stemning: Forslaget nedstemt

 

 

Forslag Vedtægt 2.8.2

Alle standere/slanger tilhører N/F Råmosen. Der må ikke foretages ændringer, på

koblinger/standere og ventiler uden forudgående aftale med bestyrelsen

Der må ikke være rør og slange forbindelser til udekøkkener, brusere, huse, drivhuse m.m. som ikke er synligt er frakoblet efter endt brug.

Cisterne vanding i drivhuse tillades dog, hvis de er udført med lovlige ventiler og materialer samt vandstopsikring

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Forslag Vedtægt 4.01                                                                                                                                                             Bestyrelsen har fri adgang til havelodderne, i forbindelse med foreningsarbejde,  fx. kontrol og rep. af

vand inst.,  havesyn, kontrol af hønsehold m.m.

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

Forslag Vedtægt 6.3

Hvis et medlem i forbindelse med opsigelsen, ønsker at overdrage, sit havelod

til tredjemand, sker det på følgende vilkår: bestyrelsen skal besigtige haveloddet, og det nye medlem, skal ved underskrift bekræfte, at have modtaget foreningens ordensregler og vedtægter, samt at ville overholde de deri indeholdte bestemmelser. Når det nye medlem er godkendt af bestyrelsen, og har indbetalt depositum, og den på daværende tidspunkt, gældende leje m.v., udbetales evt., og efter aftale, det af de indbetalte depositum, til det tidligere medlem.

Af stemning: Forslaget vedtaget

 

6. Valg af bestyrelse:

Valg af formand: Peter Jørgensen valgt

Valg af bestyrelsesmedlemmer:   

John Krogsøe, Susanne Ryberg og Niels Schmidt, valgt for en 2-årige periode.

Flemming Møller for en 1-årige periode.

Valg af 2 suppleanter:  

                         Ann-Marie og Lis Frank valgt

7. Valg at 2 bilagskontrollanter:

Karin Jensen og Berit Pedersen valgt.

 

8. Evt.: Spørgsmål til om der kommer sand ? (det håber vi, at der snart gør) og hvornår der bliver åbnet for vandet ? (omkring påske)

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet slut kl. 21.15

 

 

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling afholdt

torsdag d.  30. september 2021 kl. 19.00

Tapeten, store sal,

Magleparken 5, 2750 Ballerup

 

 

 

Formanden bød velkommen

 

 

 1. 1.    Valg af dirigent

 

Bestyrelsen foreslog Jane Hyldnæs, der blev valgt som dirigent

 

Jane takkede for valget og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt

 

Der er 72 stemmeberettigede medlemmer til stede.

 

Valg af referent: Morten Movang

 

Valg af stemmeudvalg:

 

E 65 Keld

B 24 Kaja

B 20 Bente

 

 1. 2.    Godkendelse af Bestyrelsens årsberetning

 

Bestyrelsens årsberetning er udsendt sammen med indkaldelsen.

 

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 3.    Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 4.    Fremlæggelse af driftsbudget 2020

 

Der var ingen spørgsmål til driftsbudget 2020

 

Afstemning: Enstemmigt vedtaget

 

 1. 5.    Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1

 

Fremsendt af

F 03, Annette Strandberg Jacobsen

 

Forslaget indeholdt 12 forslag der burde være indsendt individuelt og derfor ikke kunne behandles som 1 forslag.

F 03 Annette: redegjorde for forslaget og mener der er mange ting, der ikke efterlever ordensreglerne og derfor bør gøres lovlige.

Formanden: Bestyrelsen er godt klar over, at der er haver der ikke lever op til reglerne, men ved salg vil der fremover blive rettet op på de ting der er ulovlige. Visse ting står beskrevet i lokalplan 032 og kan ikke bare ændres. Vi arbejder på at få ændret på det der er blevet set gennem fingrene med af tidligere bestyrelser.

 

Dirigent: Vil du trække forslaget, da det ikke kan vedtages i den nuværende form?

 

Dirigent: Annette ønsker at trække forslaget.

 

Forslag 2

 

Fremsendt af

F 90, Eve Jensen

 

”Ved indkørslen til N/F Råmosen opstilles skilte med fartgrænsen 15 km i timen”

 

F 90 Eve havde ikke uddybende kommentarer til forslaget.

Formanden orienterede om, at både kommunen og politiet skal give tilladelse til at opsætte og godkendte vejtavler. Der skal både opsættes max. hastighed ved indkørsel og ophørstavle ved udkørsel. Vi ved der køres for stærkt det gælder både lejere og deres gæster. Det er lejers pligt at oplyse deres gæster om reglerne.

 

C 44 Vivian: mener at chikanerne langs vejene trænger til at blive malet op, hvilket formanden tog til efterretning.

 

A 35 Ole: mener det vil hjælpe hvis der laves nogle bump. Formanden gav Ole ret, men desværre er det heller ikke lovligt og de skal også skiltes. Eva trækker sit forslag, men Formanden: stillede et modforslag om, hvorvidt der skal bruges penge på, at der opstilles færdselsskilte.

 

Afstemning: Forslaget blev nedstemt.

 

Forslag 3 (forslag 3 og 4 bliver behandlet sammen)

 

Forslag 3

Indsendt af F 90 Eve Jensen

”Trampolin bør opsættes 2 meter fra skel og bør ikke være mere end 2 meter i diameter. I øvrigt bør den stå således, at den generer naboerne mindst muligt”

 

Forslag 4

Fremsendt af bestyrelsen

§ 3.5.1 i ordensreglerne ”Trampoliner og gyngestativer skal placeres indenfor byggezone B max. 2 meter i diameter og skal være nedgravet og må ikke støbes”

 

Forslag 3 og 4 bliver behandlet under 1, da forslagene omhandler samme emne”

 

B 32 Charlotte: spørger om der er kommer en og graver den ned, hvis hun beslutter sig for at anskaffe sig en trampolin, det er meget omstændigt og hvad skal der ske med den jord der skal graves op? Vi skal naturligvis vise hensyn og fortælle vores naboer hvis det generer.

B 24 Kaja: spørger om forslaget kan dele forslaget op i 2, så man stemmer om den skal graves ned eller den skal placeres 2 meter fra skel. At den skal graves ned synes jeg er meget krævende og vil hellere have at naboen kommer og siger hvis det generer.

C 44 Vivian: vi havde det oppe på sidste års generalforsamling og synes det er vanvittigt hvis de skal nedgraves.

Formanden påpeger at der kommer så mange klager over støj og indblik i haverne, og det giver samtidig problemer ved stormvejr. Vi skal alle sammen være her, men trampolinerne har virkelig givet problemer.

B 32 Charlotte: jeg kan se det også gælder også gyngestativer, skal jeg så flytte mit fra zone A til B.

Dirigenten: Der var forslag om at dele forslaget, så jeg foreslår at der stemmes om at trampoliner og gyngestativer og gyngestativer placeres i zone B uden nedgravning.

Ændringsforslaget blev nedstemt

 

Forslag 4 blev vedtaget i uændret form § 3.5.1

 

Forslag 5

 

Fremsendt af bestyrelsen

§ 1.2 i ordensreglerne tilføjes ”Det er ligeledes enhver lejers pligt at oplyse sit havenummer på forespørgsel af et bestyrelsesmedlem. 

 

D 29 Johannes: bør bestyrelsesmedlemmer ikke kunne dokumentere sit hverv? Formanden, jeg kender de fleste lejere, men vi har for nyligt haft problemet, skal vi evt. have et ID-kort?

C14 Edel: bestyrelsen kan ses på hjemmesiden.

C 44 Vivian: er det virkelig så stort et problem for bestyrelsen at folk ikke vil oplyse deres havenr.

Formanden: ja det kan det være og der kan være flere grunde bl.a. henkastning af affald i læbælter og på containerpladsen.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

 

Forslag 6

 

Fremsendt af bestyrelsen

§ 1.2.3 ”Rygning forbudt på foreningens toiletter”

 

E 15 Berit: spørger hvorfor? Der er allerede opslag på toiletterne er det fordi det skal stå i ordensreglerne?

Formanden: hvis det står i ordensreglerne, kan vi give et gebyr, hvis vi opdager det.

D 3 spørger hvordan vi vil håndhæve en bøde?

Formanden: der bliver sendt et gebyr afsted, hvis det opdages og betales den ikke kan det ende med eksklusion.

G 36 Tina: hvis jeg kommer ud fra et toilet, hvor en anden har røget, kan jeg så få en bøde?

Formanden: det er usandsynligt det kommer til at ske, vi skal selvfølgelig være sikre før der gives gebyrer.

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 7

 

Fremsendt af bestyrelsen § 1.3 tilføjes ”efter aftale med bestyrelsen” og ”Undtaget er medlemmernes trailere, der er registreret på kontoret. Trailerne skal være tomme”

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger

 

Forslag 8

 

Fremsendt af bestyrelsen § 1.7.1 ”N/F Råmosens genbrugsplads er kun beregnet for medlemmer, der ikke har bil.

 

Forslaget blev vedtaget uden bemærkninger

 

Forslag 9

 

Fremsendt af bestyrelsen § 3.5.2 ”Det eneste der må øge højden over terræn indenfor 2 m mod skel, er beplantning, redskabskasse mindst 0,5 m fra skellinjen, kompostbeholder/kasse i zone B, mindst 0,5 m fra skel og således at nabogener undgås. Mistbænke, højbede og lignende skal være min. 0,5 m. fra skel.

 

E 15 Berit: angående højde, hvad hvis man har en meget skrå grund? Formanden, kommer igen med træterrasser i forslag 10

 

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 10

 

Fremsendt af bestyrelsen

              § 3.5.3 Træterrasser eller lignede der hæves over 0,25 m over terræn skal være minimum 3 m fra         .

naboskel

 

G 36, Tina: huse skal stå 2 meter fra skel, så jeg forstår ikke hvorfor der skal være 3 meter for en træterrasse.

Formanden: det er rigtigt, at der skal være 2 meter fra nabo og 4 meter fra stien, problemet med træterrasser er kommet snigende med tiden og de bliver højere og højere, vi har set eksempler på terrasser der er 90 cm over terræn, der er ingen regler på området, derfor bliver vi nødt til at få nogle regler på området.

C 44, Vivian: spørger hvorfor det skal være 3 meter fra skel?

Formanden, det er for at få dem så langt fra skel som muligt.

 

Forslaget blev vedtaget

 

Forslag 11

Fremsendt af bestyrelsen § 8.1 tilføjes ”Ved deltagelse i pligtarbejde optjenes et pligthonorar på kr. 75,00 pr. time.

 

Forslaget blev vedtaget

 Forslag 12

Ændring af § 9 i vedtægter.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt, eller på mail, efter lejers elektroniske tilmelding, til N/F Råmosens register, med 3 ugers varsel, som dog i tilfælde af ekstraordinær generalforsamlings afholdelse om nødvendigt kan forkortes eller nedbringes til 14 dage.

 

Blev vedtaget

 

 1. 6.    Valg til bestyrelse for 2 år (grundet Corona er den faktiske valgperiode 1½ år)

 

a)     Kasserer                       Lene Nielsen

 

B 5 Anne Mari foreslår Lis Frank som kandidat til bestyrelsen

B 12 Aksel foreslår Søren Dalgaard som kandidat til bestyrelsen

 

Dirigent: vi har nu 4 kandidater, så jeg foreslår de 4 giver en kort beskrivelse af sig selv.

 

Alice: Jeg synes de 2 der er foreslået skal have lov til at komme ind i bestyrelsen, så jeg trækker mig.

 

Kaj Fehrend: Ønsker at fortsætte, da jeg er kommet godt oven på et sygdomsforløb.

 

Lis Frank: Jeg har tidligere været i bestyrelsen, dels som kasserer og dels som sekretær i mange år.

 

Søren Dalgaard har været i H/F i 1,5 år og i suppleant i bestyrelsen i 1 år og vil på sigt aflaste Lene med kasserer posten.

 

Dirigenten: vi har nu 3 kandidater, så vi skal stemme om, hvilke 2 der skal vælges til bestyrelsen. Efter afstemning fordelte stemmerne sig som følger:

 

Søren Dalgaard    60 stemmer

Lis Frank             58 stemmer

Kaj Fehrend         29 stemmer

 

Der var 3 ugyldige stemmer

 

Herefter er følgende personer valgt

                                                                            

b)     Bestyrelsesmedlem         Søren Dalgaard

   Bestyrelsesmedlem         Lis Frank    

                                    

c)     Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

                

                 1. Suppleant                  Berit          

  2. Suppleant                  Annette

 

 1. 7.    Valg af bilagskontrollanter for 2 år

                     

  Bilagskontrollant             Berit Pedersen

  Bilagskontrollant             Tonni Sjøberg

 

 1. 8.    Valg af bilagssuppleant for 2 år

 

a)      Bilagssuppleant              

b)      Bilagssuppleant              

 

 

 1. 9.    Evt.

 

F 14 Helle: hvordan går det med bistaderne?

Formanden: De er etableret og fungerer, men der skal ændres lidt omkring indhegning, men hvor honningen er, ved vi ikke, vi har ikke set/modtaget noget. Det er den tidligere formand Jens der har lavet aftalen, som skal genforhandles.

 

B 12 Aksel: Vil gerne takke den siddende bestyrelse for deres arbejde, det er de valgt til og det har de pligt til, ligeledes tak til dem der gør rent på toiletter og samler affald m.v., det hjælper til at det hele hænger sammen.

 

A 46 Nikolaj: kan der laves løsninger så der ikke er nogen der kommer til skade under håndtering af vores skraldespande.

Formanden: Vi kommer til at se ændringer i fremtiden, det bliver sådan at affaldet skal sorteres og haveforeningen står snart for tur.

 

C 44 Vivian: spurgte om der er nyt vedr. p-pladser i afd. C.

Formanden: P-pladserne er i planlægningsfase og et par lejere skal spørges inden vi kan går i gang.

 

C 44 Vivian: spørger om der ikke kan etableres p-pladser på det stykke, hvor der i forvejen er et bart stykke.

Formanden: Jo, det kan godt være det ender med.

 

B 24 Kaja: Vil gerne vende tilbage til vejene, der er lavet bump i vejen i afd. B, som er ulovlige, bliver de fjernet? Der ligger også nogle hvide sten, så man skal bakke rigtig langs ud for ikke at ramme dem, hvem har besluttet de skal ligge der?

Formanden: Det er dem der passer det dernede og det er for at forhindre at der bliver parkeret på græsset især når det er vådt og blødt.

B24 Kaja: Jeg tænker på de 3 bump der er lavet i starten af parkeringsarealet, var de ikke ulovlige?

Formanden: Jo, men vil I gerne have at bilerne kører for stærkt på vejene.

B 24 Kaja: Nej, men jeg går heller ikke ind for noget der ikke er lovligt.

Formanden: De bliver ikke fjernet før vi får et påbud fra kommunen eller politiet.

B 20 Niels: Det bump kan løses hurtigt ved at lade huller i vejen blive, så løser det sig.

 

Formanden: Tak for god ro og orden, tak til Kaj og Alice for deres arbejde i bestyrelsen.

 

Vi forventer at kunne afholde sæsonafslutning, der kommer en dato inden længe og vi forventer at afholde generalforsamling inden 1. april 2022.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

 

 

 

 

 

 

N/F Råmosens Generalforsamling 2020

Torsdag 17 september 2020 kl. 19.00

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

Referat:

1)       

 • Fremmødte 82 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt, trods forvirring om forsamlingsforbuddet grundet regeringens nye Corona tiltag.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Helle D14, Lis E30 Annemari B5, Bente B20.

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning

Årsberetning:

Endnu et år er gået, og vi kan nu begynde at registrere at der sker klimaændringer. Det har været en sommer/sæson hvor vi har haft sol og regn i rigelige mængder. Specielt den sidste del af sæsonen var ualmindelig våd og der har faktisk ikke været tørt hele vinterperioden så det kar knebet med at fliset og lavet veje, da det kræver at det er tørt. Så vi håber på en længere periode med tørt vejr og solskin så vi kan få gjort klar til foråret, og en ny spændende sæson.

I den forløbne sæson har vi igen lavet mange fællesarbejder hvor vi må konstatere at det er ’Tordenskjolds soldater’ der stiller op hver gang, og det er fint men nye ansigter er også velkomne.

Bestyrelsen kiggede fra forårets start på hvilke aktiviteter der skulle ske i løbet af sommeren og prøvede at aflyse Sankt Hans, da den faldt på en søndag, hvilket affødte nogle kommentarer, også nogle der ikke var så pæne, men det var så det. Det må være op til den til enhver tid siddende bestyrelse at beslutte hvilke aktiviteter der skal bruges arbejdskraft og penge på at gennemføre.

Vi skiftede traktor forrige år, og kunne konstatere at det er svært at undvære en traktor med skovl, så i den forløbne sæson har vi købt en mini traktor med skovl (fabriksny) og den blev leveret en af årets sidste dage, så den skal i brug når vi skal lave vores veje. Derudover er den med græsklipper så den kan bruges på stier og yderkanterne af vores arealer. Så det er der nogle der er glade for.

Der er i årets løb blevet etableret en bigård hvor der p.t. står 5 stader, og vi håber det vil være til glæde for lejere, bierne er med til at sikre at vores planter bliver bestøvet, og giver en bedre avl på længere sigt. Vi har aftalt i bestyrelsen af vi etablerer flere miljøzoner i stil med dem kommunen laver i vores midterrabatter og langs vores veje, så vi kan sikre at bierne får den nektar der er nødvendig for at producere honning. Disse miljøzoner bliver bredsåede blomsterbede, og alle er velkomne til at plukke buketter her. Det er en del af vores fælles aktiviteter at så og vedligeholde disse, og der burde være blomster nok til alle. Det vil så køre som en ny aktivitet, også må den siddende bestyrelse afgøre om det er en aktivitet der skal forsætte.

Vi har haft nogle bogholderimæssige udfordringer, og vi må indtrængende opfordre til at man meddeler adresseændringer og nye telefon/mail adresser til bestyrelsen, da det er en forudsætningen for at vi kan informere om hvad der sker, og sidst men ikke mindst ’husk have nr.’

Der har i forbindelse med en del indbrud i vinterhalvåret været en del besvær med at informere de lejere der har haft indbrud, da flere af disse har skiftet telefon nr. eller nedlagt fastnet og ikke informeret om at der nu var et mobilnummer det må være i lejerens interesse at vi kan få fat på dem, såfremt der er brug for at de tilser deres havelodder. Vi må derfor indskærpe at der meddeles adresseændringer og kommunikationsændringer til foreningen når der sker ændringer. Det er forudsætningen for at vi kan få tingene til at fungere.

Vi har desværre også i den forløbne sæson måtte skrive tillejere der ikke passer deres haver, og dem er der for mange af, så også i år må det konstateres at man bare forlader haverne og ikke betalerkontingent. Det medfører dels at andre må betale for vedligehold og oprydning, gener for naboer osv. Og hvis man ikke ønsker at have haven mere, kunne man så ikke rette henvendelse til bestyrelsen, fremfor bare at undlade at betale og så bare forlade foreningen. Det vil næsten altid være muligt at hente hjælp i foreningen såfremt der sker nogle begivenheder der i perioder kan medføre manglede pasning og indsats i haven.

Vi ønsker at foreningen forsat vil være et godt sted at være, og tror på at der forsat vil være mennesker der aktivt ønsker en have i et flot og velpasset område af vore dejlige kommune.

Irene C40 Er det ikke muligt at sende ud på mail i stedet for post. Formand Jens, der foreligger et forslag der går på samme spørgsmål.  Beretning blev godkendt

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

Kasserer Lene, der er ikke nogle udsving, vandregning er meget stor, som skyldes at sommeren 2019 var mere våd end sommeren 2018, men en del af det, får vi tilbage da det er betalt aconto.  Regnskab blev godkendt

 

4)      Fremlæggelse af driftsbudget for 2020 til godkendelse.

Ingen bemærkninger til budget.  Budget blev Godkendt

 

5)      Indkomne forslag til behandling

Forslag 1. Forbud mod trampoliner Forslagsstiller Gitte Duun

Kaja B24, Gælder forbud også for trampoliner i mellem størrelse, der findes 3 størrelser? Gitte Duun Det gælder alle trampolin størrelser. Vivian C42 Et forbud er lige voldsomt nok, kan der ikke komme regel om at de skal stormsikres, ligeledes gener fra støj, vi valgte for nogle år siden at det skulle være fritids og nyttehaver, så de hører jo til. Søren B25 jeg har ikke selv en, men vi har naboer der har, det er en dårlig ide, da vi gerne vil have børnefamilier i vores forening. Kaja B24 vi er en del nye børnefamilier der gerne vil have børnene i vores have, kan man ikke lave retningslinjer omkring trampoliner. F 73 74 vores trampolin står fornuftig i forhold til vores naboer, er der dokumentation for at de flyver ind til naboer. Tine G8 Evt. Grave dem ned. Allan G10 Vi skal passe på ikke bare at forbyde, jeg synes de skal være sikret, og da vi ikke har lege pladser, må være lejerens eget problem om de mener de har plads til af have en trampolin stående, tag derfor hellere hensyn til naboer. Rikke A46, jeg mener ikke man skal forbyde evt. regler om placering. snak med naboen om placeringen. Peter D72 placering i enten zone A eller B som en middel størrelse, så der er min. 2 meter til naboer. Lene F84 en nabo der har en så er det nok ok, men vi har 3 lige omkring os, så er det altså ikke rart at være i sin have. Majbrit B39 har selv trampolin og børn og har ikke fået klager fra mine naboer, jeg kan godt forstå problemet men det er jo fritidshaver, jeg har naboer der larmer mere end mine børn gør, jeg klager jo ikke over dem, vi skal give plads til os alle. Kaja B24 hvis der 3 trampoliner, så er der selvfølgelig mere støj så man må heller tage dialogen, ansvaret ligger også på naboerne. Charlotte B25 naboer der generer må man jo tage snakken med, der skal være plads til os alle.

Susanne summerer op på debatten:

Peter D72 har et ændrings forslag om placering i byggezone A eller B dermed står den min 2 meter fra naboen, størrelsen skal præciseres, det skal ende med at komme i ordensreglerne, der skal stemmes om det første forslag, så hvis det nedstemmes så er der ikke grund til at stemme om det andet.  16 stemmer for forslaget45 stemmer imod. Forslaget blev hermed nedstemt. Søren B25 jeg er ny i foreningen og har måske ikke sat mig ordentligt ind i vedtægterne, men i forhold til andre bestyrelser jeg har siddet i kan man ikke stemme om forslag der ikke har været lagt op i tide inden generalforsamlingen. Peter D72 det har du ret i, det ændringsforslag skal den nye bestyrelse arbejde med, og kan først komme til afstemning på næste generalforsamling.

Forslag 2. Rene Schouv D42 beskæring af de høje træer

Jens F16 de høje træer i skellet omkring foreningen tilhører Ballerup kommune og dem må vi ikke beskære eller fælde, Rene D42 til den ene side en smal sti den anden side 4 til 5 meter græs og de høje træer. Susanne dirigent, det er læbæltet mellem D og C der henvises til. Peter D72 de høje træer som oprindeligt er plantet som amme træer trænger til beskæring/fældning men det kommunens træer. Allan G10 for mange år siden da jeg var formand, fældede vi mange poppel træer men problemet er stadig stort så det må bestyrelsen arbejde videre med. Per D46 der et problem som vi er i gang med vi har fældet træer dernede og i hele området trænger det til udtynding. Træernes skal fældes helt, det er ikke nok at top beskære. Peter D72 det skal gå igennem kommunen, hele området må gås igennem og tage dialogen med kommunen, og udføre det i vinter halvåret. Aksel B12 Det med træer skal tages nøje, træerne har det skidt popler er skøre og bør fældes især dem der er til fare i for eksempel i afd. A er der 3 store kirsebær træer der er udgået, men der skal kommunen så også ind over. Edel C 14 15 i kan godt være optimister vi fik fældet træer efter kort tid, det er godt nok 6-7 år siden men jeg tror kommunen er villige hvis vi præsenterer det godt.

Forslaget blev Enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 Niels D34-35 Indkaldelse via mail

Forslaget er forkastet da forslag stiller ikke var til stede. Rikke A46 var det ikke det forslag der blev lovet behandlet. Susanne Dirigent, jo men det er nok den vej det går alligevel der er fokus på porto udgifter osv. Som det er lige nu har vi ikke systemet til at håndtere mails og sms Peter D72 Bestyrelsen skal begynde at arbejde der hen, der er stadig folk uden computer. Peter D42 hvis man har mail og ønsker indkaldelsen der, så skal dem der ikke kan og vil, have den pr. post, desuden skal vores vedtægter ændres.  Helle D14 vil gerne modtage via mail men det system har vi ikke lige nu, der skal være et system der kan håndtere det, Charlotte D25 Skal diskuteres under evt. da forslaget ikke kan behandles.  

6)      Valg til bestyrelse for 2 år

A Formand Jens Peter Hervø (modtager ikke genvalg)

Edel C14-15 foreslår tidligere formand Peter Jørgensen D72 og Peter Jørgensen takker ja. Der er ikke andre der stiller op til formandsposten.

Pause 20,05 til 20,20

Susanne dirigent, I anledning af at vi nu har valgt en ny formand så vil vi gerne sige tak til Jens Hervø for den tid du har taget som formand for NF-Råmosen.

Så har vi 3 bestyrelses poster på valg, og i indkaldelsen står der at jeg også modtager genvalg, det gør jeg ikke, så jeg skal høre om der er forslag, Kaja B24 forslår Søren B25 Peter D72 foreslår Per D46 Begge svarer ja, der er nu 4 opstillede til bestyrelses posterne, og der skal nu stemmes skrifteligt.

B) Bestyrelsesmedlem Susanne Ryberg (modtager ikke genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem Morten Movang (modtager genvalg)

B) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe (modtager genvalg)

Charlotte B25 Jeg vil gerne vide hvad de opstillede vil arbejde for, da jeg ikke kender dem.

Morten Movang, B13 Da jeg er gartner er jeg ofte den der bliver spurgt om træfældninger mv. samt de almindelige bestyrelses opgaver.

Søren B25, vil arbejde for at få den digitale tidsalder på plads, stamdatabaser mv.

John Krogsøe E64, arbejder med maskiner

Per D46, har været i bestyrelsen før og vil forsætte sin tilgang som tidligere, blandt andet fældning af træer.

Der skal stemme på de 4 kandidater til de 3 bestyrelses poster og der kan max stemmes på 3 af de 4 kandidater.

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Morten 80 stemmer

Per 78 Stemmer

John 44 stemmer

Søren 40 stemmer

Dermed blev bestyrelses poster tildelt Morten, Per og John

 

C) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år,

Susanne dirigent, Der er 2 ledige poster, er der forslag til de 2 suppleant poster: Peter D72, foreslår lis Frank F46 som modtager valg og Susanne F43 Aksel B12 forslår Søren da han stillede op til bestyrelses posten søren B25 takker ja, Annemari B5 foreslår Tuncay B3 som takker ja.

Nu er der 4 opstillede til de 2 suppleantposter så vi skal igen stemme og der må kun stemmes på 2 af de 4 opstillede kandidater.

Povl D56 foreslår Søren som stillede op til bestyrelsen bør tilbydes den suppleant post som han ikke fik i valget til bestyrelsen.  Peter D72 ifølge vedtægterne skal de vælges ved afstemning.

 

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

Søren Dalgaard 52 Stemmer

Lis Frank 42 stemmer

Susanne Ryberg 41 stemmer

Tuncay Cetin 17 stemmer

Hermed er det Søren og Lis der er suppleanter til bestyrelsen

 

Valg af bilagskontrollant suppleanter ikke skønnet nødvendigt da vores bilagskontrollanter Berit Pedersen og Tonni Sjøberg har været det i mange år.  

9)      Evt.

 

Vivian C42 Vi har mange nybyggere i C og D og vi har store problemer med parkering vi har visse gange ikke kunne komme ud med vores bil på sommer dage, Spørgsmål 2 om der er tænkt på toilet forholdene, de har været stoppede og de har set forfærdeligt ud, er der nogle planer om det? Lis G32 er det muligt at der bliver forbudt at der bliver røget på toiletter. Peter D72 svarer at der må naturligvis ikke ryges på toiletter, stoppet toiletter er nyt for mig, parkering er et problem vi vil forsøge at løse. Kaja B 24 kan der komme poser til kvindernes bind på toiletter. Charlotte B25 det lader til at det er i C og D opfordring til et have udvalg. Annemari B5 angående spand på dame toiletter, til bind har vi haft før og kan ikke anbefales da der kan opstå lugtgener på sommerdage, det anbefales at benytte de opstillede affalds stativer bag toiletterne.

Majbrit B 39 vi har haft problemer med affalds stativer og poser der ikke passer sammen en del affald havner ved siden af, Kan der ikke komme den rigtige størrelse poser på?

Helle F17 det os der kører affald hver søndag og det kan også skyldes at der fyldes alt for meget affald i

Annemari B5 posen svæver 20 cm. Over stativets bund. Peter D72 vi finder en løsning på problemet.

Irene B44 Bil står og er efterladt, Jens Hervø har kontaktet politiet flere gange, uden held, men de har ikke fjernet den, politiet er kontaktet omkring 10 gange vi har også fjernet 2 trailere der ikke hører til i området.

Vivian C 42, bor lige ved siden af den bil og har fået samme besked fra politiet.

 

Susanne Dirigent: Vi har nu haft en god og livlig debat så hvis der ikke er flere emner til eventuelt så vil jeg takke af for generalforsamlingen Klokken er 21,36 og jeg vil ønske jer god hjemtur og tak for denne gang jeg har været i bestyrelsen i 11 år, jeg vil ønske jer alt det bedste i de kommende år kom godt hjem, alle sammen.

Peter D72 takkede Susanne for den store indsats hun har ydet i bestyrelsen igennem de mange år.

 

 

N/F Råmosens Generalforsamling 2020

 

Torsdag 17 september 2020 kl. 19.00

 

Tapeten, store sal, Magleparken 5 Ballerup

 

Referat:

 

1)       

 

 • Fremmødte 82 medlemmer
 • Valg af dirigent: Susanne Ryberg
 • Susanne erklærer generalforsamlingen for lovlig indkaldt, trods forvirring om forsamlingsforbuddet grundet regeringens nye Corona tiltag.
 • Valg af referent: Morten Movang
 • Valg af stemmeudvalg: Helle D14, Lis E30 Annemari B5, Bente B20.

 

 

 

2)      Godkendelse af bestyrelsens årsberetning

 

Årsberetning:

 

Endnu et år er gået, og vi kan nu begynde at registrere at der sker klimaændringer. Det har været en sommer/sæson hvor vi har haft sol og regn i rigelige mængder. Specielt den sidste del af sæsonen var ualmindelig våd og der har faktisk ikke været tørt hele vinterperioden så det kar knebet med at fliset og lavet veje, da det kræver at det er tørt. Så vi håber på en længere periode med tørt vejr og solskin så vi kan få gjort klar til foråret, og en ny spændende sæson.

 

I den forløbne sæson har vi igen lavet mange fællesarbejder hvor vi må konstatere at det er ’Tordenskjolds soldater’ der stiller op hver gang, og det er fint men nye ansigter er også velkomne.

 

Bestyrelsen kiggede fra forårets start på hvilke aktiviteter der skulle ske i løbet af sommeren og prøvede at aflyse Sankt Hans, da den faldt på en søndag, hvilket affødte nogle kommentarer, også nogle der ikke var så pæne, men det var så det. Det må være op til den til enhver tid siddende bestyrelse at beslutte hvilke aktiviteter der skal bruges arbejdskraft og penge på at gennemføre.

 

Vi skiftede traktor forrige år, og kunne konstatere at det er svært at undvære en traktor med skovl, så i den forløbne sæson har vi købt en mini traktor med skovl (fabriksny) og den blev leveret en af årets sidste dage, så den skal i brug når vi skal lave vores veje. Derudover er den med græsklipper så den kan bruges på stier og yderkanterne af vores arealer. Så det er der nogle der er glade for.

 

Der er i årets løb blevet etableret en bigård hvor der p.t. står 5 stader, og vi håber det vil være til glæde for lejere, bierne er med til at sikre at vores planter bliver bestøvet, og giver en bedre avl på længere sigt. Vi har aftalt i bestyrelsen af vi etablerer flere miljøzoner i stil med dem kommunen laver i vores midterrabatter og langs vores veje, så vi kan sikre at bierne får den nektar der er nødvendig for at producere honning. Disse miljøzoner bliver bredsåede blomsterbede, og alle er velkomne til at plukke buketter her. Det er en del af vores fælles aktiviteter at så og vedligeholde disse, og der burde være blomster nok til alle. Det vil så køre som en ny aktivitet, også må den siddende bestyrelse afgøre om det er en aktivitet der skal forsætte.

 

Vi har haft nogle bogholderimæssige udfordringer, og vi må indtrængende opfordre til at man meddeler adresseændringer og nye telefon/mail adresser til bestyrelsen, da det er en forudsætningen for at vi kan informere om hvad der sker, og sidst men ikke mindst ’husk have nr.’

 

Der har i forbindelse med en del indbrud i vinterhalvåret været en del besvær med at informere de lejere der har haft indbrud, da flere af disse har skiftet telefon nr. eller nedlagt fastnet og ikke informeret om at der nu var et mobilnummer det må være i lejerens interesse at vi kan få fat på dem, såfremt der er brug for at de tilser deres havelodder. Vi må derfor indskærpe at der meddeles adresseændringer og kommunikationsændringer til foreningen når der sker ændringer. Det er forudsætningen for at vi kan få tingene til at fungere.

 

Vi har desværre også i den forløbne sæson måtte skrive tillejere der ikke passer deres haver, og dem er der for mange af, så også i år må det konstateres at man bare forlader haverne og ikke betalerkontingent. Det medfører dels at andre må betale for vedligehold og oprydning, gener for naboer osv. Og hvis man ikke ønsker at have haven mere, kunne man så ikke rette henvendelse til bestyrelsen, fremfor bare at undlade at betale og så bare forlade foreningen. Det vil næsten altid være muligt at hente hjælp i foreningen såfremt der sker nogle begivenheder der i perioder kan medføre manglede pasning og indsats i haven.

 

Vi ønsker at foreningen forsat vil være et godt sted at være, og tror på at der forsat vil være mennesker der aktivt ønsker en have i et flot og velpasset område af vore dejlige kommune.

 

Irene C40 Er det ikke muligt at sende ud på mail i stedet for post. Formand Jens, der foreligger et forslag der går på samme spørgsmål.  Beretning blev godkendt

 

 

 

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2019 til godkendelse

 

Kasserer Lene, der er ikke nogle udsving, vandregning er meget stor, som skyldes at sommeren 2019 var mere våd end sommeren 2018, men en del af det, får vi tilbage da det er betalt aconto.  Regnskab blev godkendt

 

 

 

4)      Fremlæggelse af driftsbudget for 2020 til godkendelse.

 

Ingen bemærkninger til budget.  Budget blev Godkendt

 

 

 

5)      Indkomne forslag til behandling

 

Forslag 1. Forbud mod trampoliner Forslagsstiller Gitte Duun

 

Kaja B24, Gælder forbud også for trampoliner i mellem størrelse, der findes 3 størrelser? Gitte Duun Det gælder alle trampolin størrelser. Vivian C42 Et forbud er lige voldsomt nok, kan der ikke komme regel om at de skal stormsikres, ligeledes gener fra støj, vi valgte for nogle år siden at det skulle være fritids og nyttehaver, så de hører jo til. Søren B25 jeg har ikke selv en, men vi har naboer der har, det er en dårlig ide, da vi gerne vil have børnefamilier i vores forening. Kaja B24 vi er en del nye børnefamilier der gerne vil have børnene i vores have, kan man ikke lave retningslinjer omkring trampoliner. F 73 74 vores trampolin står fornuftig i forhold til vores naboer, er der dokumentation for at de flyver ind til naboer. Tine G8 Evt. Grave dem ned. Allan G10 Vi skal passe på ikke bare at forbyde, jeg synes de skal være sikret, og da vi ikke har lege pladser, må være lejerens eget problem om de mener de har plads til af have en trampolin stående, tag derfor hellere hensyn til naboer. Rikke A46, jeg mener ikke man skal forbyde evt. regler om placering. snak med naboen om placeringen. Peter D72 placering i enten zone A eller B som en middel størrelse, så der er min. 2 meter til naboer. Lene F84 en nabo der har en så er det nok ok, men vi har 3 lige omkring os, så er det altså ikke rart at være i sin have. Majbrit B39 har selv trampolin og børn og har ikke fået klager fra mine naboer, jeg kan godt forstå problemet men det er jo fritidshaver, jeg har naboer der larmer mere end mine børn gør, jeg klager jo ikke over dem, vi skal give plads til os alle. Kaja B24 hvis der 3 trampoliner, så er der selvfølgelig mere støj så man må heller tage dialogen, ansvaret ligger også på naboerne. Charlotte B25 naboer der generer må man jo tage snakken med, der skal være plads til os alle.

 

Susanne summerer op på debatten:

 

Peter D72 har et ændrings forslag om placering i byggezone A eller B dermed står den min 2 meter fra naboen, størrelsen skal præciseres, det skal ende med at komme i ordensreglerne, der skal stemmes om det første forslag, så hvis det nedstemmes så er der ikke grund til at stemme om det andet.  16 stemmer for forslaget45 stemmer imod. Forslaget blev hermed nedstemt. Søren B25 jeg er ny i foreningen og har måske ikke sat mig ordentligt ind i vedtægterne, men i forhold til andre bestyrelser jeg har siddet i kan man ikke stemme om forslag der ikke har været lagt op i tide inden generalforsamlingen. Peter D72 det har du ret i, det ændringsforslag skal den nye bestyrelse arbejde med, og kan først komme til afstemning på næste generalforsamling.

 

Forslag 2. Rene Schouv D42 beskæring af de høje træer

 

Jens F16 de høje træer i skellet omkring foreningen tilhører Ballerup kommune og dem må vi ikke beskære eller fælde, Rene D42 til den ene side en smal sti den anden side 4 til 5 meter græs og de høje træer. Susanne dirigent, det er læbæltet mellem D og C der henvises til. Peter D72 de høje træer som oprindeligt er plantet som amme træer trænger til beskæring/fældning men det kommunens træer. Allan G10 for mange år siden da jeg var formand, fældede vi mange poppel træer men problemet er stadig stort så det må bestyrelsen arbejde videre med. Per D46 der et problem som vi er i gang med vi har fældet træer dernede og i hele området trænger det til udtynding. Træernes skal fældes helt, det er ikke nok at top beskære. Peter D72 det skal gå igennem kommunen, hele området må gås igennem og tage dialogen med kommunen, og udføre det i vinter halvåret. Aksel B12 Det med træer skal tages nøje, træerne har det skidt popler er skøre og bør fældes især dem der er til fare i for eksempel i afd. A er der 3 store kirsebær træer der er udgået, men der skal kommunen så også ind over. Edel C 14 15 i kan godt være optimister vi fik fældet træer efter kort tid, det er godt nok 6-7 år siden men jeg tror kommunen er villige hvis vi præsenterer det godt.

 

Forslaget blev Enstemmigt vedtaget.

 

Forslag 3 Niels D34-35 Indkaldelse via mail

 

Forslaget er forkastet da forslag stiller ikke var til stede. Rikke A46 var det ikke det forslag der blev lovet behandlet. Susanne Dirigent, jo men det er nok den vej det går alligevel der er fokus på porto udgifter osv. Som det er lige nu har vi ikke systemet til at håndtere mails og sms Peter D72 Bestyrelsen skal begynde at arbejde der hen, der er stadig folk uden computer. Peter D42 hvis man har mail og ønsker indkaldelsen der, så skal dem der ikke kan og vil, have den pr. post, desuden skal vores vedtægter ændres.  Helle D14 vil gerne modtage via mail men det system har vi ikke lige nu, der skal være et system der kan håndtere det, Charlotte D25 Skal diskuteres under evt. da forslaget ikke kan behandles.  

 

6)      Valg til bestyrelse for 2 år

 

A Formand Jens Peter Hervø (modtager ikke genvalg)

 

Edel C14-15 foreslår tidligere formand Peter Jørgensen D72 og Peter Jørgensen takker ja. Der er ikke andre der stiller op til formandsposten.

 

Pause 20,05 til 20,20

 

Susanne dirigent, I anledning af at vi nu har valgt en ny formand så vil vi gerne sige tak til Jens Hervø for den tid du har taget som formand for NF-Råmosen.

 

Så har vi 3 bestyrelses poster på valg, og i indkaldelsen står der at jeg også modtager genvalg, det gør jeg ikke, så jeg skal høre om der er forslag, Kaja B24 forslår Søren B25 Peter D72 foreslår Per D46 Begge svarer ja, der er nu 4 opstillede til bestyrelses posterne, og der skal nu stemmes skrifteligt.

 

B) Bestyrelsesmedlem Susanne Ryberg (modtager ikke genvalg)

 

B) Bestyrelsesmedlem Morten Movang (modtager genvalg)

 

B) Bestyrelsesmedlem John Krogsøe (modtager genvalg)

 

Charlotte B25 Jeg vil gerne vide hvad de opstillede vil arbejde for, da jeg ikke kender dem.

 

Morten Movang, B13 Da jeg er gartner er jeg ofte den der bliver spurgt om træfældninger mv. samt de almindelige bestyrelses opgaver.

 

Søren B25, vil arbejde for at få den digitale tidsalder på plads, stamdatabaser mv.

 

John Krogsøe E64, arbejder med maskiner

 

Per D46, har været i bestyrelsen før og vil forsætte sin tilgang som tidligere, blandt andet fældning af træer.

 

Der skal stemme på de 4 kandidater til de 3 bestyrelses poster og der kan max stemmes på 3 af de 4 kandidater.

 

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

 

Morten 80 stemmer

 

Per 78 Stemmer

 

John 44 stemmer

 

Søren 40 stemmer

 

Dermed blev bestyrelses poster tildelt Morten, Per og John

 

 

 

C) Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år,

 

Susanne dirigent, Der er 2 ledige poster, er der forslag til de 2 suppleant poster: Peter D72, foreslår lis Frank F46 som modtager valg og Susanne F43 Aksel B12 forslår Søren da han stillede op til bestyrelses posten søren B25 takker ja, Annemari B5 foreslår Tuncay B3 som takker ja.

 

Nu er der 4 opstillede til de 2 suppleantposter så vi skal igen stemme og der må kun stemmes på 2 af de 4 opstillede kandidater.

 

Povl D56 foreslår Søren som stillede op til bestyrelsen bør tilbydes den suppleant post som han ikke fik i valget til bestyrelsen.  Peter D72 ifølge vedtægterne skal de vælges ved afstemning.

 

 

 

Stemmefordeling blandt de opstillede kandidater:

 

Søren Dalgaard 52 Stemmer

 

Lis Frank 42 stemmer

 

Susanne Ryberg 41 stemmer

 

Tuncay Cetin 17 stemmer

 

Hermed er det Søren og Lis der er suppleanter til bestyrelsen

 

 

 

Valg af bilagskontrollant suppleanter ikke skønnet nødvendigt da vores bilagskontrollanter Berit Pedersen og Tonni Sjøberg har været det i mange år.  

 

9)      Evt.

 

 

 

Vivian C42 Vi har mange nybyggere i C og D og vi har store problemer med parkering vi har visse gange ikke kunne komme ud med vores bil på sommer dage, Spørgsmål 2 om der er tænkt på toilet forholdene, de har været stoppede og de har set forfærdeligt ud, er der nogle planer om det? Lis G32 er det muligt at der bliver forbudt at der bliver røget på toiletter. Peter D72 svarer at der må naturligvis ikke ryges på toiletter, stoppet toiletter er nyt for mig, parkering er et problem vi vil forsøge at løse. Kaja B 24 kan der komme poser til kvindernes bind på toiletter. Charlotte B25 det lader til at det er i C og D opfordring til et have udvalg. Annemari B5 angående spand på dame toiletter, til bind har vi haft før og kan ikke anbefales da der kan opstå lugtgener på sommerdage, det anbefales at benytte de opstillede affalds stativer bag toiletterne.

 

Majbrit B 39 vi har haft problemer med affalds stativer og poser der ikke passer sammen en del affald havner ved siden af, Kan der ikke komme den rigtige størrelse poser på?

 

Helle F17 det os der kører affald hver søndag og det kan også skyldes at der fyldes alt for meget affald i

 

Annemari B5 posen svæver 20 cm. Over stativets bund. Peter D72 vi finder en løsning på problemet.

 

Irene B44 Bil står og er efterladt, Jens Hervø har kontaktet politiet flere gange, uden held, men de har ikke fjernet den, politiet er kontaktet omkring 10 gange vi har også fjernet 2 trailere der ikke hører til i området.

 

Vivian C 42, bor lige ved siden af den bil og har fået samme besked fra politiet.

 

 

 

Susanne Dirigent: Vi har nu haft en god og livlig debat så hvis der ikke er flere emner til eventuelt så vil jeg takke af for generalforsamlingen Klokken er 21,36 og jeg vil ønske jer god hjemtur og tak for denne gang jeg har været i bestyrelsen i 11 år, jeg vil ønske jer alt det bedste i de kommende år kom godt hjem, alle sammen.

 

Peter D72 takkede Susanne for den store indsats hun har ydet i bestyrelsen igennem de mange år.

 

 

 

 

Referat af NF-Råmosens ordinære generalforsamling
Referat af N/F Råmosens
ekstraordinær generalforsamling,
tirsdag d. 30/8-2011.

 

 

1.       Bestyrelsens beretning:

Velkomst og orientering ved Allan.

Grunden til at bestyrelsen har indkaldt til dette møde, er at der er 3 bestyrelsesmedlemmer som har forladt bestyrelsen. 2 før og 1 efter Skt. Hans.

Der er i vores forening en masse rygter, bl.a. at der skulle være rod i regnskabet. Allan kunne oplyse at der er styr på regnskabet. De penge som skal være i foreningen, er der nu på kontoen.

I regnskabet var der købt en dyr maskine pr. 31/12, samt at der ikke var modtaget 20 t.kr. fra Ballerup Kommune.

 

2.       Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen består af Formanden Allan, best.medl. John og Frank. Som suppleant er Henrik og Kai. Kai ønsker kun at være suppleant.

Der skal vælges 1 best.medlem for 2 år samt 2 best.medlemmer for 1 år

På valg. Peter, Henrik, Susanne, Niels. Efter skriftlig afstemning blev resultatet følgende: Peter valgt for 2 år, Susanne og Niels valgt for hvert 1 år. Henrik er suppleant.

 

3.       Evt.

Intet.

 

 

Formanden takkede for den store deltagelse og bad bestyrelsen om at blive til bestyrelsesmøde.

 

 

Referent:

Susanne Ryberg

 

 

 Referat af N/F Råmosen’s generelforsamling

torsdag d. 10. maj 2011 på

Tapeten.

 

 

Allan Hausmann:

Generelforsamling 2011. …

 Velkommen til generelforsamlingen N/F Råmosen. Jeg skal spørge, om der er nogen der har noget imod, at vi optager generelforsamlingen på bånd, til referat. Godt, vi optager generelforsamlingen. Velkommen til jer alle sammen.

 

Valg af dirigent : Bestyrelsen foreslår Keld.

Jeg takker for valget og jeg kan konstatere, at generelforsamlingen er lovlig indvarslet, med mindst 3 uger som er det lovlige varsel.

 

Valg af stemmeudvalg: Birgit fra F56 og Lis fra A28

 

Formandens årsberetningen:

Velkommen til jer alle, til en utrolig aften. Så er der igen gået 1 år, siden vi stod her sidst. 1 år på mange gode måder, men der sker næsten altid noget, giver lidt skår i glæden. Dette skete for bestyrelsen her i foråret 2011. Vi mistede et af vore bestyrelsesmedlemmer her i foråret da Knud Erik Jensen gik bort. Dem der kender Knud, ved også at dette er et stort tab for vores forening, men dette er også en god ven som ikke er her mere. Knud har i over 20 år, siddet i bestyrelsen på forskellige poster og lavet stort set alt. De sidste mange år, vi havde Knud, var der en der passede vores maskiner, så vores maskinfolk kunne blive ved med at bruge dem. Samtidig med det, kørte han også rundt og slog græs på det store område nede ved foreningshuset og lavede meget andet. Han bliver en svær mand at undvære og hver gang vi laver noget i bestyrelsen fremover, vil han være i vores tanker.

Vi slås stort set med de samme problemer i foreningen som vi har sloges med. Det er affaldsstativerne og det er bålpladsen. Vi har talt om det de sidste 4-5 år og vi taler om det igen i år. Vi har i år ikke ryddet op på bålpladsen. Derfor kan vi se hvor meget affald der kommer ned, som ikke hører til. Jeg kan virkelig undre mig over, hvorfor man ikke vil være med til at prøve, at bevare denne bålplads, som bestyrelsen har lavet i god tro til, at lejerne kunne løfte denne opgave. Jeg ved også godt at det er nogle ganske få, som ikke finde ud af, hvad der må komme på bålet – men de få, er virkelig ved at gøre så det er ved at tippe over….. Det samme gør sig gældende med vore affaldsstativer, de bliver fyldt helt op af al mulig affald som malerspande, haveaffald glas og m.m. og når de så er fyldte, sætter de så affaldsposer ved siden af, så ræven virkelig kan nyde god af madrester der ligger i posen og sprede det ud i området. I år bliver I simpelthen nødt til at tro på mig, når jeg siger at hvis dette fortsætter, så bliver affaldsstativerne fjernede. De slider de folk op der tømmer skraldespandene, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Men der er også mange gode ting i vores haveforening – og en af dem er blandt andet Kaj afdeling F. Han har igen været med i år til at løfte og lave et kæmpe stort arbejde for foreningen. Han har været med ude at lave en masse vand og han har sagt ja til at tømme affald. Vi kunne sørme godt bruge et par stykke mere af hans slags. Sikke meget vi kunne få lavet. Tidligt på året kunne man i afdeling E, opleve træfældning i stor stil. Det var Ballerup Kommune der langt om længe var kommet ud af buskene og havde ansat et firma til at få fældet alle de små popler i skellet ind til golfbanen. Dette kunne ske, fordi Edel –havde en god indfald til kommunen og kunne få sat lidt skub i tingene. Jeg vil godt sige Edel tak for en stor hjælp. Jeg har hørt at det har givet et par timer ekstra sol deroppe, så nu dem der bor deroppe kan godt lægge handsker og huer væk. Hvis man kigger på de popler der ligger på den store græsplane, kan man se at mange af dem, var rigtig syge  -  så det var på tide, at de blev fældet inden de faldt ned og skadede nogen. Der kommer en stor stødfræser rundt og kører al stødene igennem deroppe. Derefter vil området blive kørt igennem med stor knuser og efter knuseren har været igennem, vil der hverken være bjørneklo eller noget som helst tilbage i dette område. De vil så i løbet af et par uger, begynde at tilså området med nye træer og buske, så det bliver et rigtigt flot område deroppe igen.

Bestyrelsen var tidligere på året til møde på Ballerup Kommune, angående tømning af vore WC’er. Som alle ved, skal der også spares penge i kommunen. Det kommer også til at gå ud over os. Vi har altid før fået tømt vore WC en gang om ugen, nu bliver det kun hver 14. dag, en løsning vi sidenhen har fundet ud af, bliver dyrere for kommune.

Hvor før vi fik tømt hver uge, så betalte de for 2 timer om ugen, og nu hvor det er hver 14. dag, betaler de for 6 timer om ugen, så det er der god økonomi i. Men det skulle ikke være så let. Her i april måtte vi desværre aflåse alle WC’erne, fordi de var fyldte. Vi havde på forhånd, inden de var fyldte, ringet til kommunen og fortalt at nu skulle der tømmes. Men af en eller anden grund kom den besked ikke videre til Ballerup forsyning, der skal komme og tømme. Det skal vi beklage overfor vores lejere, specielt da det var i en ferieperiode, men det var desværre ude af vores hænder.

Bestyrelsen, dvs. jeg må ikke længere selv ringe til forsyningen og bede om tømning, det skal gå igennem kommunen – hos Annemarie Brandt, som så derefter når hun har tid, tager kontakt til forsyningen, som så kommer når de har tid.

En anden ting vi også fik snakket igennem på dette møde, var den lille men ikke ubetydelig paragraf, at bestyrelsesmedlemmer der ikke bor i Ballerup Kommune, ikke kan bestride tillidsposter i foreningen. Det lykkedes os at få snakket med kommunen om det og få det lavet om, sådan så at kassererjobbet også nu må bestrides af en udenfor kommunen, men dog stadigvæk kun én udenfor kommunen må sidde i bestyrelsen. Det vil sige der er 25 lejere, så altså giver det i procentvis giver det én plads i bestyrelsen. Dette har stor betydning for foreningen, at være kasserer for en forening som vores. Bestyrelsen skal også huske at takke Lene for den store hjælp hun igen har bidraget med.

 

Bestyrelsen er i gang med at lave vores egen lille genbrugsstation, dette projekt bliver lavet færdig til året til pligtarbejdet. Bestyrelsen håber at det vil være med til at afhjælpe problemet omkring bålpladsen, så den ikke skal lukkes ned. Men det vil tiden vise. En lille ting, da det er vores allesammens haveforening, så synes jeg måske nok, at hvis vi ser nogen der kører ned til bålpladsen med plastik, plastikstole, køleskabe, drømmesenge, så sig til vedkommende at dette hører ikke til i bålpladsen, man kan godt sige det på en venlig måde, så man ikke får revet hovedet af. 

 

Der kommer nogle store ting her i 2011. Vores haveforening har 25 års jubilæum den 18. juni, det er faktisk lige om hjørnet. Ugen efter er der Sankt Hans. Så det er 2 store dage i den måned. Vi har snakket lidt om at lægge de 2 dage sammen, men vi i bestyrelsen mener, at der er så stor forskel på disse 2 arrangementer, så vi meget gerne vil have de adskilt. Vi har talt lidt med Emil og på trods af, at vi svigtede ham sidste år, har han lovet at lave en heks til vores bål. Hvis der er nogle som sidder inde med ideer til noget arrangement omkring vores 25 års jubilæum, så vil bestyrelsen gerne høre om det. Ikke fordi vi er helt ideforladte, vi har nogle ideer, men måske sidder I inde med nogle bedre.

 

En anden stor ting, som er sket i løbet af vinteren. Det er gadenummer der er lavet til vores afdeling. Det bliver sat op over det hele herude. Det er Freddy fra afdeling D., og lavet nogle meget meget flotte skilte til os, synes jeg. Det har været et stort arbejde, men resultatet, som I kan se, taler for sig selv.  En stor tak til Freddy for et flot udført arbejde. Problemet er nu at vi skal have dem sat op, så der skal bruges et par hjælpende hænder. Haveforeningen kan altid bruge friske folk til at hjælpe med at slå græs. Vi har mistet 2 af vores gode hjælpere. Nu har vi Freddy og Per tilbage, som også laver et stort stykke arbejde, og bruger meget tid på det, men da forholdene er så store herover, så kan 2 mand ikke klare det hele. Så hvis der er nogen der har kørekort og kunne tænke sig at bruge et par timer på at holde området pænt derude, og det haster lidt for mælkebøtterne står flot i flor, så må I meget gerne sige det til Lene fra bestyrelsen. Vi har lavet en vagttelefon, telefonnummeret står på vores hjemmeside, men for dem der ikke er på Internettet, kan I få nummeret her. Nummer er: 2114 7744. Det er foreningens vagttelefon fremadrettet. På det telefonnummer vil I altid kunne få fat på et bestyrelsesmedlem.

En sidste ting, blev der ikke lavet den store havetømning sidste år, men efter vores aftale med kommunen, måtte vi erkende, at det kommer vi til at gøre i år. Vi har lagt mærke til et par skure der er sat op, uden at man har søgt om det – et af dem er ca. 3 x så stort, som det lovlige. Det er nogle af de ting vi bliver nødt til at se på her i 2011.  Bestyrelsen har også haft kontakt til Ballerup Kommune angående vores naboer, Hønseforening. De går og hakker i det dernede. Vi finder det meget urimeligt, at de i hønseforeningen, kan få lov til at bygge som det passer dem, uden at de skal overholde regler og vedtægter som er godkendt af kommunen og de regler som vores bestyrelse, I og jeg var med til mødet, var med til at fastslå. Der er et regelsæt der siger, at deres huse tilnærmelsesvis skal ligne vores, men når man begynder at bygge vinkelhuse – og jeg ved ikke hvad det ligner dernede, så er det sku ikke OK. Jeg ved at deres formand har været kaldt til møde på Ballerup Kommune, for ligesom at prøve at komme med en forklaring på, hvorfor der ser ud som der gør. Vi kan håbe på at det hjælper. Jeg kan til gengæld love jer, at vores bestyrelse vil i hvert fald følge op på det. Der er ingen tvivl om, at det svineri/griseri der er dernede, på et eller andet tidspunkt hvis de ikke har gjort det, vil tiltrække rotter og det vil vi ikke byde vores lejere. En lille øffer. Bestyrelsen har sovet lidt i timen, der må godt grines. Vi lovede at alle forslag ville blive synliggjort på hjemmesiden og i opslags skabene. Dette glemte vi desværre i år. Jeg ville være lidt ked af det, hvis vi skulle genindkalde til en ny generelforsamling, for at snakke 2 forslag igennem der kommer fra bestyrelsen. Det er de 2 forslag I har fået udleveret og så håber jeg at I vil bære over med os igen, og vedtage at vi behandler de 2 forslag, som er de eneste indkomne forslag. Tak

 

Spørgsmål til beretningen: Vi har fået penge fra det grønne råd og det er jo derfor vi skal lave en containerplads. Så jeg undrer mig lidt over, at du ikke tager optimismen på og siger ”nu bliver det bedre, for nu får vi en containerplads”.

Skraldestativerne , at I vil tage dem væk, hvis vi ikke opfører os ordentligt, det kan jeg godt lige blive lidt bekymret over, hvor tror I folk sætter det.

Og når vi skal tømme de tønder fra toilettet. Har I fortalt Anne Marie prisen I har fundet ud af at det er dyrere, når nu de skal spare.

Så omkring bjørneklo. Det skal vi jo snart til. Det glæder mig at den store maskine snart kommer og ødelægger dem.

Omkring affaldsstativerne:

Når stativerne er fyldt op, og at man så smider affaldet ved siden af, fordi man er en lille smule ligeglad, fordi man så selv er kommet af med det. Det er ikke i orden.

 

Omkring Bjørneklo – det har du fuldstændig ret i, det skal vi i gang med og bestyrelsen kan henvende sig til kommunen og så kan vi få dragter og jern udleveret

 

Freddy G41:

Jeg forstår ikke så meget med det der skrald. I alle de år, og det er snart 40 år jeg har haft have derover – fra starten af, der har vi altid selv taget det med hjem. Hvorfor skal vi være barnepiger for alle de folk der ikke gider? Det forstår jeg ikke.

 

Lene:

Så blev der stillet et forslag om forslagene skulle offentliggøres. Og i dag, hvor der så skal vælges en ny kasserer, men det må nok omgås i år, den vedtagelse vi har i vores vedtægter om at forslagene SKAL offentliggøres 1 uge før, men forslag nr. 2 må udgå og blive gentaget til næste år – i forhold til det vi vedtog sidste år.

Dette afstedkommer nogle protester fra salen.

 

Allan Hausmann:

Ja, hvis jeg så må tale færdig, så vil jeg sige til dig, at jeg nævnte det i Formandens beretning og derfor bliver det diskuteret under dette punkt. Så bliver det sat op til valg og det bliver vedtaget eller afvist, når vi kommer hen til indkomne forslag.  Nu snakker vi om det og det bliver så sat på valg, når vi kommer derhen. Det må være måden at gøre det på.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

 

Regnskab til godkendelse for året 2010 :

Formanden fremlægger regnskabet i år, da kassereren ligger hjemme med en brækket arm med søm og skruer i. 

Regnskabet ser ud som det gør. Vi har haft lidt store reparationer på vore maskiner og vedligeholdelse og det kommer fordi det er efterhånden ved at være godt slidt. Den store blå traktor skal have en ordentlig tur med stor service i år.

Spørgsmål til Regnskabet:

 

Karin F53: Jeg kan godt se at det måske i nogle tilfælde har været sådan hele tiden, men jeg kigger på DONG El-regninger på 14.000.- på et år.  Jeg synes det er mange penge, i betragtning af, at det kun er halve år, at vi bruger el i huset, så er 14.000 mange penge.

Så har jeg et spørgsmål til maskinteam og græsslåning, som heller ikke har været på før. 8.000,-. Jeg vil gerne vide, hvorfor denne post lige pludseligt er kommet på. Den har ikke været på tidligere.

Så har jeg et spørgsmål til pligtarbejde der står i 2009 på 125.505.- I forhold til sidste år der var det 73.000,- så det er jo en væsentlig stigning – hvad består de 125.505,- af ?

Allan Hausmann:

Vi starter med DONG. 14.117,- Det er rigtigt. Det er rigtig mange penge og bestyrelsen har taget konsekvensen af det og vi har så skiftet de el-radiatorer der var 15-20 år gamle og indkøbt nye radiatorer der er energibesparende og sat op.

Samtidig har vi fået sat en termostatstyring på, så når vi ikke er der dernede, så falder temperatur til 10 grader, det er simpelthen nødvendigt, fordi vi har en masse papirer dernede. Så på den måde har vi prøvet at komme det lidt i forkøbet.

 

Maskinteamet og græsslåning kr. 8.000,-, er for at synliggøre den betaling foreningen giver til de mennesker der slår græsset i området. Det er altså det vi giver dem – vi kunne også bare have kaldt det pligtgebyr. Men vi har valgt at tage det ud for at vise at det koster foreningen nogle penge at vi har de mennesker til at køre og slå græs. Det er ” en aflønning” - et vederlag de får, for at yde en indsat hele året igennem.

Omkring pligtarbejde 2009 – det er godt og vel 50.000 kr. dyrere. Det skyldes, dels det store byggeri der har været dernede og fordi der har været ekstraordinært meget pligtarbejde i 2009. Pligtarbejde, de tal der - og det er store summer - fordi folk får 250,- tilbage pr. gang de deltager i 4 timer, altså 4 timers pligtarbejde udløser et pligtgebyr på 250 kr. og når der så bliver lavet ekstraordinært meget i foreningen – så er det klart at så stiger den konto og det var også det vi håbede på, dengang vi satte forslaget op, det var netop at den konto skulle stige væsentligt, for jo mere der står på den konto – jo mere bliver der lavet i haveforeningen. Så sådan hænger det sammen.

 

Karin F53:

Der står pligtarbejde i 2009, men det er bogført i 2010 regnskabet og det er meget mærkeligt, synes jeg

Allan Hausmann svarer:

Det gør sig gældende at det pligtarbejde der er udført i 2009, er til udbetaling i 2010 og derfor skal det som sådan bogføres i 2010. De passer vores WC, dem der slår vores græs og de skal have pligtarbejde tilbage, det får de nu her, når generelforsamlingen er overstået og bestyrelsen har sat sig ned, så bliver der sendt girokort ud. Derfor er det forskudt. Alle dem der skal have pligtarbejde, det bliver modregnet i det girokort der bliver sendt ud.  Så det er fuldstændigt rigtigt.

 

Peter D72.

Jeg har lige en 3 stykker.

Tilgodehavende lejere 52.940,- det er mange penge at have ude.

Så forstår jeg ikke hvorfor vi stadig bruger så meget brændstof/olie

og den der indlægning af vand.

I 2009 lagde vi 10 stykker ind. Det må give 10.000 kr. I 2010 der lagde vi 3 ind. Det må give 3000,- kr. Hvor står de penge henne?

 

Edel:

Det er omkring vores obligationsbeholdning. Den er faldet fra 305 kr. til 135 i år. Er der en forklaring på det?

 

Allan Hausmann svarer:

Det Lene og jeg mener, er atden udgift der hedder indlægning af vand, der er indtægten modregnet i udgiften.

Så spurgte Edel om kontoen, at der står 135.000 hvor der i året i forvejen stod 305.000.

Lene svarer: Det skyldes dels at der er brugt for mange penge og så havde vi nogle tilgodehavender – ja- det skyldes simpelthen at man ikke har haft styr på pengekontoen. Jeg er nødt til at sige tingene som det som de er. Vi har et tilgodehavende hos lejere på 52.940,- som vi er i fuld gang med at inddrive nu og der er kommet en del af dem ind.

Edel:

Vil det sige, at vi til regnskabet skal skrive at vi næsten ikke kan gøre rede for 150.000 kr.?

Lene fra Bestyrelsen:

Ja og nej. Jeg kan kun konstatere, at man har brugt rigtig mange penge og ikke haft styr på, at man ikke kunne udbetale alle de penge, folk måske havde tilgode i pligtgebyr. Desuden har vi også købt en meget dyr maskine til 146.000,- som man selvfølgelig indirekte har lånt af depositum-pengene. Det skal der rettes op på i år. Vi har aktiver nok for det, så vi kan godt dække os ind med det. Det har vi talt med en revisor om. Det skal ændres, vi skal ikke bruge så mange penge i år.

Intet navn:

På den måde det står i det her, obligationskonto. Hvad er en obligationskonto?

Allan Hausmann svarer:

Grunden til at det hedder en obligationskonto er, at vi i sin tid fik lavet det om, fordi rentetilskrivningen var betydelig større. Det er depositumskontoen – det er den hvor der burde stå mindst tohundrede- nogen og tusinde på.

 

 

Karin F53:

Når I siger at I har brugt nogle af obligationskontoens penge til at købe en maskine for, er det så den til 144.000,-? Hvad er det for en maskine der er så vigtig, at man bruger obligationskontoens til at købe den maskine for?

 

Allan Hausmann svarer:

Det er en flis hugger som vi har dernede, som vi også kan bruge nede på genbrugspladsen. Det er bl.a. den der laver flis som Leif kan gå ned og hente gratis dernede. Jeg kan godt sige omkring regnskabet.  Der er ikke nogen der er mere ked af det, at regnskabet ser ud som det gør – end bestyrelsen. Vi er også godt klar over, at lejerne er i sin gode ret til at sige nej og nedstemme regnskabet. Det har jeg fuld forståelse hvis lejerne gør. Vi har ikke haft den indsigt vi bør have. Jeg synes vi skal sætte regnskabet til afstemning og hvis generelforsamlingen vælger at nedstemme regnskabet, så er det klart, så går bestyrelsen – det er jo et udslag af det, og så indbyder bestyrelsen selvfølgelig til en ny ekstraordinær generalforsamling.

Skriftlig afstemning om godkendelse af regnskabet:

Der er 49 ja-stemmer og 29-nej stemmer og  5 blanke stemmer. Det vil sige at regnskabet er godkendt.

Det vil formanden lige kommentere:

Jeg vil sige tak for den tillid I har vist os, ved at stemme ja til regnskabet.

 

Budget 2011:

Allan Hausmann:

Jeg skal være ærlig og sige, budgetforslag 2011 er udformet dengang bestyrelsen havde en ide om at det så lidt mere rosenrødt ud end det gør. Vi ved at DONG-regningen formodentlig bliver noget mindre, selvom DONG har sat priserne op. Dog har vi valgt at fastholde den på de 16.000.

 

Kirsten E24:

Det er i pligtgebyrer. Indtægt har I sat til 191.500 men udgiften til 13.000, som i 2009 var 125.000

Allan Hausmann svarer:

Udgifter til pligtarbejde er øl, sodavand og morgenmad. Returbetaling af pligtgebyr det er det vi forventer at tilbagebetale til lejerne.

 

Susanne F42:

Jeg har et spørgsmål til udgifterne på budgetforslag. På 2. linje står der vand og ejendomsskat til 123.000 Jeg kan se i regnskabet for 2010. Vandafgift til Ballerup Kommune i linje 5 til 72.000. Jeg kan ikke se hvor ejendomsskatten er, hvis vi har ejendomsskat på vores udstykning. Forventer man en stigning  -  eller hvad er prisen  pr. m3 på vand ? og hvor meget er der i så fald brugt. Så kunne man måske, hvis det afspejler sig i prisen pr. m3, kan det være forklaringen

Allan Hausmann svarer:

Det forestår vand og ejendomsskat. Grunden til at der står vand, det er de løbende udgifter vi har på reparation af vand.

Ejendomsskat det er det rene vandforbrug

Lene svarer:

Hvis du ser de kr. 72.476 og så på 2. sidste linje de kr. 40.278 – hvis du lægger de tal  2 sammen, så er det de 123.000 i budgettet.

 

Budgetforslag godkendt.

 

Indkomne forslag:

Vi skal først stemme om, om vi kan tage de forslag her. Det kan vi gøre ved håndsoprækning. Hvem stemmer for at vi laver afstemning på dem? Der ser ud til at være et godt flertal for det. Det vil sige, at vi går i gang med det første forslag.

 

Det første er punkt 1.8:

Det er om udensogns boende personer kan bestride en tillidspost, som bestyrelsen for dem i foreningen, dog ikke posten som formand.

 

Allan Hausmann kommenterer:

Det skal ikke væren nogen hemmelighed, at grunden til, at bestyrelsen har været på kommunen og har fået tilladelse til at ændre, som så at tillidsposten som kasserer også kan besiddes af en udenfor kommunen, det er fordi bestyrelsen vil have styr på dette regnskab og fra bestyrelsen opstiller Lene til kassererposten, som er bosiddende udenfor kommune, derfor er det vigtigt for bestyrelsen, at få det punkt igennem.

Forslaget er vedtaget.

 

Det er punkt 1.9

Ved brug af grill i haveforeningen må der kun anvendes kul og briketter. Der må under ingen omstændigheder bruges træ og brænde og brædder.

 

Allan Hausmann kommenterer:

Grunden til at bestyrelsen opsætter dette forslag her, som er et tillæg til punkt 1.9 det er, at vi løbende igennem året bliver ringet op af lejere, hvis naboer lige har været ude og knække grene af de grønne bælter og bruger det til grill. Det betyder rent faktisk, at det lægger 3-4 haver under røg. Det er simpelthen et forsøg på at stoppe – man kan kalde det nabo-chikane, men i hvert fald kraftig røgudvikling.

Det er også en mulighed for, at stoppe noget af det afbrændinger der finder sted i visse dele af foreningen.

 

Edel:

Jeg bliver selvfølgelig nødt til at opponere imod at vi stemmer om det forslag. Det skulle være skilt ad, fordi jeg er fuldstændig enig i det første forslag, det er livs nødvendigt, men vi vedtog nogle regler sidste år og dette omgår vi lige så stille og roligt nu.

F14:

Jeg synes det er lidt forkert, når vi tager i betragtning der er så mange udlændinge, og det gælder Tyrkere, Jugoslavere, Albanere i vores haveforening, og de chikanerer sgu ikke mig, med at vi bruger briketter og de er vant til at bruge træer.

Allan Hausmann kommenterer:

Nu er dette her ikke møntet på noget bestemt etnisk grundlag, hverken dansker eller nogen som helst anden. Det er simpelthen et behov der er opstået igennem tiderne. Som Edel sagde, at hun mener at forslagene skulle være skilt ad. Jeg mener at vi fra start af, stemte om - om vi skulle diskutere forslagene og det må I så givet fald være dem begge 2.

Afstemning: 4 i mod, resten for – Forslaget er godkendt.

 

Punkt 6. Valg af bestyrelsen.

På valg for 2 år er Arne Mikkelsen, som modtager genvalg.

Kaj F27 stiller op.

Frank F56 stiller op.

Dvs. nu har vi 2 kandidater til denne bestyrelsespost.

Skriftlig afstemning: Frank 54 stemmer, Kai 28 stemmer.

Frank går ind som bestyrelsesmedlem og Kai går ind som 1. suppleant. Tillykke med valget.

Valg af kasserer:

Bestyrelsen foreslår Lene.

Lene er valgt som kasserer. Tillykke med valget.

 

Valg af 2. suppleant:

Henrik F26 melder sig. Tillykke med valget.

 

Valg af bilagskonsulenter for 2 år.  

Allan Hausmann kommenter:

Vi har indhentet det første tilbud på, at vi får årsregnskabet sendt til en revisor. Sådan at bilagskonsulenterne, i samarbejde med kassereren, som nu er Lene, laver regnskabet, hvorefter det bliver forelagt en autoriseret Revisor, som laver selve årsregnskabet.

Nede fra salen:

Hvad koster det?

Allan Hausmann kommenterer:

Det tilbud vi har fået ligger på omkring 5.000,- og det kan vi godt finde i de midler vi har.

Lene kommenterer:

Jeg skal bare være helt sikker på, når Allan siger at det regnskab bliver rigtigt. De ting der er sket, det er jo ting der er sket i løbet af året, som bestyrelsen jo skal have hånd i hanke med hvad vi bruger af penge. Det gør en revisor jo ikke. Han skal bare se, at bilagene er bogført rigtigt. Så jeg ved ikke om det er spild af penge, så man skal i hvert fald ikke tro at det bliver meget anderledes, med mindre man selv i bestyrelsen holder lidt mere styr på kroner og ører.

 

Susanne F42 kommenterer:

Jeg undrer mig lidt over, at formanden kommer med et forslag og at vi ikke tidligere har fået præsenteret at der ligger et tilbud på revision. Det lyder meget billigt i mine ører og jeg kan være bange for det bliver dyrere. Jeg vil ønske Lene tillykke med kassererposten, fordi jeg tror Lene får et stort arbejde med holde bestyrelsesmedlemmerne i ørerne og få indkrævet de behørige bilag. Jeg tror også, som Lene siger – at det er dér, der skal sættes ind og så tror jeg faktisk godt, at Lene kan lave det regnskab sådan, så at vi kan få svar på vores spørgsmål.

 

Allan Hausmann svarer:

Jeg kommenterer lige dette her med det samme. Lad mig lige slå fast, at vi har arbejdet med det i bestyrelsen – vi har ikke besluttet det i bestyrelsen. Der er en lille forskel i det, men det er for at få en ekstra sikkerheds ventil – og det er noget der vil blive lagt frem på generelforsamlingen. Med din kommentar til Lene, jeg er 100% sikker på,  lige som dig, at Lene kan lave det regnskab. Lene står for det regnskabsmæssigt og det kan hun godt være stolt over, det regnskab hun laver der. Stor ros til hende, det skal der ikke være nogen tvivl om.

 

Preben D41:

Jeg har også for flere år siden siddet i bestyrelsen sammen med Lene og Allan for den sags skyld og jeg vil sige, Lene laver et skide godt stykke arbejde og forstår ikke, at vi smide penge ud og betale en helvedes masse penge, når hun gør det lige så godt.

En anden kommentar:

Elin og alle de andre, der synes det dejligt, at Lene bliver vores nye kasserer, nogle af os har oplevet Lene før lave nogle regnskaber, hvor vi har fået gode svar på det vi har spurgt om. Så det glæder mig rigtig meget, tillykke med det. Kan en revisor stå indenfor at vi har noget som, nogle penge som cirkulerer – f.eks. udbetalt pligtgebyrer, så jeg tror bestyrelsen skal tænke flere gange over det.

 

Valg af 2 bilagskontrollanter for 2 år:

Lene har været bilagskontrollant, hun går over og bliver kasserer, så hun kan ikke kontrollere bilag.

Susanne F42 bliver foreslået. Hun sidder for 2 år.

Karin F53 melder sig. Hun sidder for 1 år.

 

Punkt 8. Eventuelt

Lene:

 

 

Vi har modtaget nogle penge uden havenummer på. Jeg har forsøgt alt muligt og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem der har indbetalt. Så i håb om at det kunne være én af jer, så er der kommet penge fra en Geisha Kiri, c/o La Perla Nørrebrogade 205, 2200 N. Er der nogen af jer der kender noget til det. Vi har modtaget 2.060 kr. for en helt ny, men vi kan simpelthen ikke finde ud af hvem det er. Det er ikke nogen af Jer? Så må jeg i gang med Sherlock Holmes.

Allan Hausmann kommenterer:

Når Lene udsender girokort og I indbetaler med jeres netbank, så vær sød at skrive havenummer og navn på, så vi kan se hvem der indbetaler.

 

Dirigenten:

Vi kan afslutte generelforsamlingen og jeg siger tak for en rigtig god ro og dejlig orden i vores generelforsamling for dette år og håber vi mødes ude i haverne og har mange gode timer sammen. Tak for nu.

Allan Hausmann:

Klokken er 21.58 og generelforsamlingen 2011 er slut.

 

 

Referat fra 2010

 

Referat fra general forsamlingen 27. juli 2010

v/NF-Råmosen

 

Allan Hausmann/bestyrelsen, byder alle velkommen.

 

1) Indkaldelse og dagsorden:

 

Bestyrelsen opstiller Lis Frank som dirigent:

Lis Frank vælges som dirigent:

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 108

 

Dirigenten starter med at få indkaldelse og general forsamlingen godkendt. Generalforsamlingen erklæres for lovlig indkaldt.

Valgt referent:

Karina Bobsin G26

 

Valgt stemmeudvalg:

Henrik Sørensen F14, Freddy Jacobsen G41, Fru Hansen E-28

 

2) Formandens beretning:

Bestyrelsen skal beklage, at vi igen i år, er sent ude med generalforsamlingen, det skyldes bl.a. et længere sygdomsforløb hos kassereren, og en flytning.   

Når det så er sagt, vil Formanden lige, kommentere alle de rævekager, der er sat i gang, bl.a. med at kassereren har stjålet af kassen, for at få råd til at flytte, og formanden skulle have ny bil. Vi vil simpelthen ikke stå model til sådanne absurde rygter, og bestyrelsen vil fremover sørger for at det får konsekvenser, for de lejere der spreder dette. Der er rigtige mange lejere/bestyrelsesmedlemmer, der ligger et stort stykke arbejde i foreningen, og de ikke skal stå model til uretfærdig bagvaskelse.

 

Allan Hausmann fortæller, at igen i år, har der været problemer omkring bålpladsen og skraldestativerne. Bestyrelsen ved godt, at dette har været et pkt. de sidste 4 år, men det har ikke haft den ønskede virkning, så det må på banen igen.

Vi har en lejer som trofast hver fredag tømmer alle skraldestativer, gang på gang, skal han samle affald op, rundt om stativerne. Lejerne kan åbenbart ikke forstå, når en pose er fyldt, skal man selv afhænde sit affald, nej, man fylder bare ovenpå eller ved siden af. Vi er igen derhenne, hvor bestyrelsen overvejer at fjerne alle skraldestativer, så ALLE lejer selv skal komme af med affald. Dette vil ramme især vores ældre lejere, og det er bestyrelsen ikke interesseret i. En anden udfordring er, at flere og flere lejer, er begyndt at smide hæk – jord m.m. i de grønne bælter. Vi siger igen, at dette ikke er tilladt, og vil udløse et gebyr på 500,- kr. hvis det bliver opdaget.

 

 


Vi har søgt Ballerup Kommune, det grønne råd, om hjælp til en genbrugsplads, og er bevilliget 20.000,- kr. til dette formål.  Det er mening at vi vil bruge den nye flishugger, og have flis til lejerne. Der vil også være mulighed for, at komme af med affald, i form af metal, der IKKE må smides på bålet, kan her afleveres på genbrugspladsen.

 

Desværre var det ikke muligt, at samle bestyrelsen i år, til Sankt Hans. Set i lyset af dette stiller bestyrelsen et forslag om, at vi laver et festudvalg fra 4 – 8 personer.

Til næste år har vi 25 års jubilæum, og har brug for hjælp til dette. Samtidig skal vi have indviet vores nye foreningshus.

Bestyrelsen og en god sammensætning af vores lejere har brugt vildt mange timer på vores nye foreningshus. Og når vi selv skal
sige det, er vi stolt af det.

Det gamle hus, har fået en kæmpe renovering, og vil være til udlejning snart.

Kopper, bestik m.m. efterlyses i denne forbindelse.

 

Omkring pligtarbejdet, kan bestyrelsen kun glæde sig over, at generalforsamlingen godkendte vores forslag om 500 kr. på pligtgebyret, Det medførte at vi for første gang var over 100 lejer i både forår og efteråret til pligtarbejde.  For 3 uger siden valgte Flemming Christensen, at gå ud af bestyrelsen i utide, for 2. gang. Flemming har lovet at begrunde dette her på generalforsamlingen, så det ser bestyrelsen frem til at hører.

Hvad ang. det, at sidde i en bestyrelse her i Råmosen, så skal man altså forvente at bruge en del tid, en del af bestyrelsesmedlemmerne ligger over 300 timer, vel at mærke frivilligt. Kan man ikke det, skal man ikke sidde her.

 

Der er en stor del af vores lejere, der levere et rigtigt stort stykke arbejde, Bestyrelsen vil gerne sige TAK for denne hjælp til foreningen. Vi har et ”tirsdagshold” hvor der meget gerne må være flere, sig til hvis i har lyst, til at yde noget hjælp her.

 

Vi har købt en ny flishugger til vores forening, den gamle kunne ikke mere.  Set i lyset af alle de træer der skal fældes, håber vi på, at kunne have flis til fri afhentning, i den kommende genbrugsplads. Vi har brugt 70.000 kr. der var hensat til indkøb af maskiner, resten er taget ud af regnskabet i år.

 

Tidligere på året, havde vi et brud på vores vandsystem, en af vores egne lejer havde påkørt en af vores hovedstander, og forladt stedet derefter. Da bestyrelsen blev gjort opmærksom på dette, var skaden sket og der var gået rotter i vores vandsystem.

 

Dette blev opdaget af en lejer, der gudskelov tog kontakt til bestyrelsen med det samme. Vi fik lukket for vandet, skyllet hovedkablet igennem, derefter blev der taget vandprøver, sendt til undersøgelser, og ikke før vi havde OK, åbnet vi vandet igen, så vi ikke udsatte vores lejer for noget som helst. Dette betød også at der kom en efterregning på 25.000 kr., som ALLE lejer så skal dække.

Vandafgiften stiger derfor med 50 kr. pr. lejere.

Vi kan se at vores hjemmeside bliver flittig brugt, og i den nærmeste fremtid vil billede m.m. bliver opdateret.

Tak til Lars Bobsin for det store stykke arbejde han ligger her.

 

Til sidst vil Bestyrelsen gerne sige en stor tak til vores maskinfolk, samt alle lejere der giver en hånd med til at holde vores område rene og pæne.

Allan oplever, at der er en del vandsnak rundt omkring i foreningen. Bestyrelsen og især Peter Jørgensen har lavet et stort stykke arbejde med vandet, således at der vil være en synlig besparelse i 2009. I den forbindelsen skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at ALLE haveslanger skal være frakoblet, når man forlader sin have. En del haveslanger lækker vand, et vandsplid vi alle er med til at betale. Alle hovedstande er skiftet, således de er 100 % i orden.

Når en mand som Peter, laver et så stort stykke arbejde til gavn for alle lejere, gør det ondt, når vi så modtager et brev fra lejer, hvori man sviner Peter til. Dette har da også medført, at Peter ikke længere ønsker at være en del af bestyrelsen.

Peter har i år alene, brugt 60 timer på at udbedre vores standere, samt udskifte gl. slanger. Alene på den konto har vi i år brugt 25.000,- kr., hvilket medfører en lille stigning på vandet i år på kr. 45,-.

Hvis vi skulle have brugt et firma udefra, ville Peters arbejde stå i den nette sum af 165.000,- kr.

 

Omkring vores naboforening ”Fjerkræ kolonien Ballerup/Hønseforeningen” har bestyrelsen sendt et brev til Ballerup Kommune omkring én speciel lejer, de mener imidlertid ikke at de har lyst til at gå ind i dialoger mellem 2 foreninger. Formanden for Hønseforening er orienteret omkring problemstilling med denne lejere, men han står desværre i samme situation som os.

 

Senere på året fik vi brev fra Ballerup Kommune, at vores nabo, Haveforening Lyngby/Taarbæk, ønsker vi skal fælde de, af de høje træer der grænser op mod dem. Kommune har dog svaret Lyngby/Taarbæk foreningen, at alle udgifter påhviler N/F Råmosen, så det er op til os. Samtidig fortæller de, at de er i forhandlinger med NF Råmosen, en forhandling vi ikke kender til, men har rykket for i 2 år, nu vil vi have det møde med kommunen. Vi har rykket for en dato 3 gange, men stadig intet hørt.

 

Mange havelejere har hygget sig i deres haver her i påske. Jeg selv, havde gæster hjemme, men blev afbrudt af et opkald fra haveforeningen, om at nogen havde tændt vores bål. Jeg nåede desværre ikke derover før brandbilerne. Jeg talte med indsatslederen, og han mente at NF Råmosen vil få en regning på 5000,- kr. fordi nogen har moret sig omkring bålet. Husk venligst at det kun er brandbart materiale, det må kommes på bålet, ikke græsslåmaskiner m.m. Hvis lejerne ikke kan finde ud af dette, lukkes bålpladsen ned.

 

Vi skal igen henstille til at kørsel, og dermed hastigheden i området overholder de tilladte 15 km i timen. Der må ikke parkeres i de grønne områder.

 

Sidste år kom vi rigtig langt med træfældning, vi satser stærkt på, at blive færdige i år. Udover dette er vi begyndt på at renoverer toiletterne, vi er startet i afd. A+B, og vi kunne godt bruge nogle flere hænder til at hjælpe med dette.

Igen i år har vi været plaget af indbrud, HUSK at melde dette til politiet. Her i foråret blev der stjålet 11 græsslåmaskiner, 17 gasflasker og en masse andet.

 

Til sidst vil Bestyrelsen takke vores maskinfolk og dem der i det gamle år har givet en hånd med til at passe vores forening. Uden jer vil vores forening ikke være det samme, og områder ikke være så flotte.

Også en tak til min bestyrelse, særlig tak til Flemming Møller for kampen.

 

Rigtig god sommer til alle lejerne.

 

Spørgsmål til beretningen:

 

C14-15 Edel Nielsen:

Synes at formandens beretning var bedre end de sædvanlige, bestyrelsen kunne måske have undgået sladder, ved mere information rundt i tavlerne.

 

Allan Hausmann:

Undskylder hvis det har været for negativt, men vi bruger meget fritid på foreningen, og er træt af at sige det samme år efter år, så i år har vi valgt at skrue bissen på. Og jo! der er mange lyspunkter, bare gå i tur i vores dejlige område. Og der er rigtige mange gode timer i foreningen.

 

Herefter blev formandens beretning godkendt, med 100 %.

 

3) Regnskabet

Overskud i foreningen for 2009, er ca. 137.000 kr. Dette er udelukkende fordi vi har hensat penge til ny flishugger. Indbetalingerne på pligtgebyret er i år 190.250 kr., men man skal også lige tænke på, at de nye takster, først slår igennem i år, og der skal derfor udbetales et beløb til omkring 160.000 kr. da mange lejere har deltaget i pligt og dermed skal have 250 kr. udbetalt pr gang.19.000 kr..

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

 

4) Driftsbudget 2009

Der er ikke de store ændringer i forhold til de foregående år, Formanden beregningen.

Herefter blev driftsbudgettet godkendt

 

5) Indkomne forslag

 

Forslag 1)

Bestyrelsen indstiller til at generalforsamlingen, bakker om omkring eksklusion af Erland Brøner – B34

 

 

Formanden kom med en gennemgang af sagen, at man fra tilbage fra 2008, har bedt lejeren om at fjerne diverse ulovlige skure, sagen kører videre i 2009, hvor det ender med en eksklusionssag. Efter at vi har opsagt lejeren, ender sagen hos advokat. Vi fremsætter vores krav, men B34 – Erland Brøner, ønsker sin sag behandlet på generalforsamlingen. Det kan så undre bestyrelsen, at han ikke er her i dag, for at forsvarer sig. Efter vi har haft fat i advokaten, nedtager han noget af det ulovlige, men samtidig sætter han et nyt ulovligt og ikke ansøgt skur op. Bestyrelsen vil gerne bede generalforsamlingen, om at stemme om, hvorvidt eksklusionen skal fortsætte.

 

Afstemning:

For 100

Imod 1

Blank 7

Ugyldige 0

 

Forslaget er vedtaget

 

Forslag 2)

Bestyrelsen foreslår, at der må være børne soppebassiner, for at tilgodese børnefamilierne.

 

Vi foreslår, der sættes en grænse, af hensyn til vandforbruget

A)                                   200 liter

B)                                   300 liter

C)                                   400 liter

 

 

Formanden Allan Hausmann:

I denne sommer har det været rigtig varmt, og bestyrelsen har haft rigtige mange henvendelser, om hvorvidt man måtte opsætte små badebassiner, derfor har vi valgt at opstille dette forslag.

 

Afstemning:

For 100

Imod 8

Blank 0

Ugyldige 0

 

A) 200 ltr. stemmer: 24

 

b) 300 ltr.   Stemmer: 11

                                           

C) 400 ltr.. Stemmer: 46

 

Forslaget er vedtaget, soppebassin max 400 ltr.

                                                                                                     

Forslag 3)

 

Kan det lade sig gøre, at der bliver en opsamlingsdag 2 -3 uger efter den af bestyrelsen fastsatte dag for pligtarbejde. Det er jo ikke sikker at man kan lige den dag, så har man en ekstra chance.

 

Uddybes, af opstiller, at det kunne være rart at hvis man havde 2 datoer om pligtarbejde, da det ikke er altid, at man lige kan den dag, så har man mulighed for at deltage.  

 

Formanden kommentere forslaget efter vedtagelsen, at man så fremover vil indkalde til 2 datoer, med 3 ugers mellemrum. Og det vil sige at kan man ikke deltage på det første, kan man tilmelde sig det næste, men kun en af dagene.

 

 

For

Imod 5

Blank 6

Ugyldige  

 

Forslaget er vedtaget

                                                                                                     

Forslag 4)

 

SE VEDHÆFTET FORSLAG

 

For 1

Imod 105

Blank 2

Ugyldig

 

Forslaget er forkastet

              

 

Forslag 5)

 

SE VEDHÆFTET FORSLAG – SAMME SIDE SOM OVENSTÅENDE

 

Formanden

Det kan ikke være rigtig, at fordi at man har valgt at have flere haver, skal man betale mindre, end dem der har kun en have, det er et valg man selv har taget, og en have har nu engang de omkostninger der er, uanset om man har 1 eller flere haver.

Bestyrelsen henstiller til at man stemmer nej til forslaget.

 

For 0

Imod 107

Blank 1

Ugyldig   

 

Forslaget er forkastet

 

Forslag 6)

 

Benævnelsen ” valgt revisor ændres til bilagskontrolant”

Da det reelt er det eneste man kan fortage sig som menig mand/kvinde, i et regnskab, af den størrelse som Foreningen har.

 

Formanden, Jeg har lovet at fremstille forslaget, da Henning Jensen F-68 er fraværende. Det der ligger i det, er at de sidder og kontrollere at bilagene stemmer overens med regnskabet, og tingene er som de skal være. Det er ikke revision, som i større virksomheder, men bilagskontrol. Derfor denne ændring at stillingsbetegnelsen.

Bestyrelsen henstiller til at man stemme for forslaget.

 

For 95     

Imod 0

Blank 13

Ugyldig   

 

Forslaget er vedtaget

 

Forslag 7)

 

Kan pligtarbejde varsels i god tid, evt. når referatet sendes ud året før, eller bare via mail/hjemmeside.

 

Bestyrelsen kan ikke sætte datoer allerede ved referatet færdiggørelse. Referaterne er på hjemmesiden, og bestyrelsen vil i god tid  offentliggøre datoer for pligtarbejdet.

 

For          3

Imod        99

Blank       5

Ugyldig    0

 

Forslaget er forkastet

 

Forslag 8)

 

Ønske om at bruge Gardena Aquacontour automatic +v490 til at vande haven.

 

Formanden, kommunen vil ikke have vi bruger turbinevander. Dette vil også medføre, at man ikke kun vander det fornødne, men pludselig bliver græsset også vandet, vandforbruget vil uvilkårlige stige, og dette medfører ekstra udgifter for lejerne. Ulempe kan også, at man lige går ind til naboen, også glemmer man alt om at man vander, og går hjem. Hold op et vandforbrug vi får.

Bestyrelsen henstiller til at forslaget forkastes.

 

 

 

For 0                     

Imod 108

Blank 0

Ugyldig 0 

 

Forslaget forkastet

 

Forslag 9)

 

SE VEDHÆFTET

 

Edel, den gule vedtægter § 9. stk. 2, Indeholder dagsorden, Diverse forslag, alle forslag som er indkommet, skal offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen, således at lejerne, har mulighed for at læse de mange forslag inden. I år er der så mange forslag, at det tager tid, at læse igennem.

 

Freddy G-41: Når man tænker på, hvad det vil koste i porto, at udstede forslagene til 386 lejere, samt det arbejde der ligger for bestyrelsen.

 

Edel: man kunne bruge e-mail, opslagstavler.

 

Allan: Jeg kan godt forstå, det Edel fremsætter, men det er for stort et arbejde at skulle sende forslagene ud også, det koster, og bestyrelsen bruger rigtig meget tid på dette. Jeg kan godt gå med til, at 1 uge før, skal samtlige forslag, hænge rundt i skabene.

 

Edel: Det er en god ide, at man kan hente dem nede på kontoret, så man har muligheden for at læse dem.

 

Allan: Kan vi ændre forslaget til, ”At forslagene til generalforsamlingen, skal hænges op i opslags skabene, og ligeledes sættes på hjemmesiden, samt mulighed for afhentning på kontoret, én uge før afholdelse”.   

 

 

For 101

Imod 6

Blank 1

Ugyldig   

 

Ændringsforslag vedtaget.

 

Forslag 10)

 

SE VEDHÆFTER – SAMME SEDDEL SOM OVENSTÅENDE

 

Edel

Ordensregler burde opdateres, det er for 1996. Disse burde opdateres.

 

Allan ordensreglerne er opdateret

 

 

Forslag 11)

 

SE VEDHÆFTET

 

Allan: Bestyrelsen bestræber sig på, at lave havesyn 2 gange årligt, men vi skal ærlige indrømme, at vi i år har prioteret, at få foreningshuset helt færdig. Men at vi fremover selvfølgelig vil lave disse havesyn.

Samtidig skal lejerne lige være opmærksom på, at når vi har oprydning sager, har lejeren krav på, iht. vores ordensregler, 3 breve, inden vi kan gøre noget, dvs. en sag minimum tager 6 uger, og bliver det så en advokatsag, som vi ofte ser, kan den tage år.

Bestyrelsen henstiller til at man stemmer nej til forslaget

 

 

For 0

Imod 97

Blank 11

Ugyldig   

 

Forslaget er forkastet

 

                                                                                                     

6) Valg til bestyrelsen:

 

Inden valget, orienteret formanden om, hvad det kræver for at være bestyrelsesmedlem. Dels at man ønsker at yde en indsats for haveforeningen, har lysten til at være der, at man er loyal, og kan bruge en del fritid på dette arbejde. Det kræver ressourcer at være bestyrelsesmedlem, man bliver lige pludselig skydeskive for foreningens lejere, det skal man kunne håndtere.

 

Bestyrelsen ønsker at opstille Otte Jensen D-43

 

G-26 Formand Allan Hausmann – enstemmigt valgt

 

C-25: Lene Madsen – er valgt for 2 år – 93 Stemmer

 

D-45: Otte Jensen – er valgt for 2 år – 73 Stemmer

 

G-13: Arne Nielsen, er valgt for 1 år – 51 Stemmer

 

E-64: John Krogsøe, er valgt for 2 år – 58Stemmer

 

F-56: Frank Dahl, valgt til 1.suppleant – 35 Stemmer

 

F-27: Kai Feherend, valgt til2. suppleant – 27 Stemmer

 

Der var 13 ugyldige stemmer.

                                                                                                     

7) Valg af revisor

 

Bilagskontrolant: Lene Nielsen, genvalgt for 2 år

 

8) Evt:

 

C14-15 Edel Nielsen: Hvordan går det med skiltene i området, dette punkt har været oppe et gange, hvornår sker der noget?

 

Allan: her må jeg indrømme, at bestyrelsen ikke har gjort sit arbejde godt nok, Vi skal nok få kigget på det.

 

C-37; Vi havde et godt forår, jeg havde glædet mig til Sankt Hans aften, men gud hvor blev jeg skuffet, jeg havde lavet en heks, og hun hed Gunrud. Men der var desværre ikke tid til fra bestyrelsens side. Jeg vil derfor gerne hører om der er mulighed for at det bliver holdt til næste år?

 

Formanden: Jeg skal være den første til at sige, at jeg er ked af at vi ikke fik holdt en Sankt Hans fest i år. Jeg synes at det er en rigtig god ide, vi fik for år tilbage. Men der har ligget så meget andet arbejde, og bestyrelsen, bruger en hel uge, på at få tingene op at stå, udover største parten har fuldtidsjob. Dette kan og er en udfordring. Vi har brug for et festudvalg.

 

F-14- forslår at vi laver et festudvalg.

 

Formanden; Det er et stort stykke arbejde, at være med i et festudvalg, så dem der kunne tænke sig dette, tænk over det, og smid en seddel i postkassen og bestyrelsen vil kontakte dig. Der skal udarbejdes nogle retningslinjer sammen med bestyrelsen, omkring festudvalget.

 

D-59: Jeg har siddet og regnet lidt på det at bruge en revisor for at aflaste bestyrelsen, og syntes i skal overveje til næste general forsamling at få en revisor.

På egne vegne vil jeg godt sige tak til Flemming Møller for en god arbejdsindsats.

 

Formanden: Hvis det kommer som forslag, at der skal revisor på, tager vi den op igen til næste år. Jeg vil også, nu hvor der er taget hul, sige Flemming Møller en stor tak for hans mangeårige indsats i bestyrelsen, vi har prøvet ALT for at få ham til at blive, men han vil give plads for yngre kræfter.

 

D-45 Otto Jensen, Jeg synes at det er dejligt at se, foreningshuset blev færdigt for de 100 kr. som vi valgte at indbetale sidste år. Det er rart at det ikke længere er en byggeplads. Jeg synes at vi skal give alle dem der har ydet en stor indsats en kæmpe hånd.

 

Allan Hausmann:

 

Tak for en behagelig aften, og god ro og orden. Tak for valget af bestyrelsesmedlemmer, jeg er sikker på, at vi har fået nogle folk ind, der vil yde den ekstra indsats, det er at være i bestyrelsen.

Og stor tak til vores maskinfolk, der yder rigtig meget i foreningen.

Tak til alle lejere der deltog i pligtarbejdet, det har været dejlig at se så mange mennesker deltage.

 

Pbv.

Referent: Karina Bobsin

 

 

Referat fra 2009

Referat fra general forsamlingen 28. april 2009

v/NF-Råmosen

 

Allan Hausmann/bestyrelsen, byder alle velkommen. og opstiller Henrik Juhl som dirigent.

 

1) Indkaldelse og dagsorden:
 

Bestyrelsen opstiller Henrik Juhl som dirigent:

Henrik Juhl vælges som dirigent:

Fremmødte stemmeberettigede medlemmer: 93

 

Dirigenten starter med at få indkaldelse og general forsamlingen godkendt.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig indkaldt.

 

Valgt referent:

Karina Bobsin D44

 

Valgt stemmeudvalg:

Henning Jensen F68, Lars Bobsin D44, Kai Fehrend F27, Freddy Jacobsen G41

 

2) Formandens beretning:

Allan Hausmann, undskylder at vi igen i år er sent ude med generalforsamlingen, det skyldes bl.a. . 2 ting, regnskabet var ikke klar, og vi kunne ikke få lokaler før.

Sidst år, blev girokortene sendt sent ud, og vi har haft en del udfordringer med at finde ud af, hvem der har hvilken have, idet at flere bare har solgt haven videre til ny lejere uden om bestyrelsen, og vi har derfor ikke haft den rigtige kontrakt. Bestyrelsen skal gøre opmærksom på, at lejeren kun kan sælge deres hus ikke have, og alt skal gå gennem bestyrelsen. Udover dette har en del lejere ikke meddelt at de har skifte navn – adresse m.m. Bestyrelsen skal slå fast at selvom det er kassereren der har ansvaret for udsendelse af girokort, er det ligeledes lejernes pligt til at henvende sig, hvis de ikke har modtaget girokort, eller lignende post fra foreningen.

Allan Hausmann, fortæller også at Råmosen har fået ny hjemmeside,

www.nf-raamosen.dk , denne hjemmeside er let at finde rundt i, og der ligger mange informationer til lejerne, som i begrænset omfang også vil blive sat op i skabene. Allan Hausmann, takker Lars Bobsin for et godt stykke arbejde med hjemmesiden.

 

Det nye foreningshus skrider hurtigt frem, og personligt har det glædet Allan meget, at mange har lagt et godt stykke arbejde her. Det nye foreningshus, betyder at den gl. del bliver sat i stand, således at, hvis en lejer ønsker at leje huset til sammenkomster, vil dette være muligt, der bliver køkken, køleskab komfur m.m.. Her efterlyser bestyrelsen køkkenudstyr til huset.

 

Igen i år har vi problemer med skraldeposerne, for få år siden, havde vi 1. stk skraldestativ ved hvert toilet, nu har vi nogen steder 3, til trods for dette, fyldes der stadig haveaffald, maling, glas m.m. i poserne. Vi har modtager en advarsel fra Ballerup Kommune, om at hvis vi ikke kan finde ud at det med skraldet, må det hånd sorteres og vi kan efterflg. modtage en regning på 6000,- pr gang de skal gøre det. Derfor – hvis lejerne stadig fylder alt muligt i poserne, ser bestyrelsen, sig nødsaget til at fjerne alle skraldestativer, og så skal man selv sørger for at tage sit skrald med hjem, Det er ærgerligt, at dette skal gå udover alle, når det oftest er få der ikke kan finde ud af tingene.

Bestyrelsen gør opmærksom, at det ikke er tilladt at fælde/beskære træer i de grønne områder. Sidste år havde vi en lejer, der havde fældet et 8 mtr. Højt kirsebærtræ, fordi man ikke kunne nå de øverste kirsebær, vel og mærke et træ der har en værdi på ml. kr. 14.000 – 18.000. Bestyrelsen vil fremover slå hårdt ned overfor dette, og et erstatningskrav kan/vil komme på tale. Samtidig skal vi gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at smide jord, afklip m.m. ind i de grønne bælter.

I afd. A+B har man fået den ide at man må smide affald på p-pladserne året rundt, dette er ikke tilladt. Kun den dag der er pligtarbejde.

Vi er pt. 380 havelejer, når der er pligtarbejde i foråret kommer der ca. 40–50 lejer, inkl. bestyrelsen. Når vi indkalder i løbet af året kommer der ca. 5-6 lejer, det betyder at vi har ca. 330 lejer, som ikke laver noget for deres haveforening. De vælger at betale sig fra det via pligtgebyret.

Sidste år ydede vores hjælpere 1400 mandetimer, en enkel lejer har ydet over 300 timer. De fleste i bestyrelsen har også ydet over 300 timer af deres fritid.

Bestyrelsen har et stort ønske om at belønne alle dem, som har ydet en stor indsats, til gavn for os alle. Derfor har bestyrelsen også fremsat et forslag om at vi skal stige i pligtgebyr.

 

Søren Højland har fået sit tirsdagshold op at køre, men der er plads til flere, interesseret kan lægge navn og telefonnr. I postkasse ved foreningshuset.

En stor tak til tirsdagsholdet for deres indsats.

 

Allan oplever, at der er en del vandsnak rundt omkring i foreningen. Bestyrelsen og især Peter Jørgensen har lavet et stort stykke arbejde med vandet, således at der vil være en synlig besparelse i 2009. I den forbindelsen skal bestyrelsen gøre opmærksom på, at ALLE haveslanger skal være frakoblet, når man forlader sin have. En del haveslanger lækker vand, et vandsplid vi alle er med til at betale. Alle hovedstande er skiftet, således de er 100 % i orden.

Når en mand som Peter, laver et så stort stykke arbejde til gavn for alle lejere, gør det ondt, når vi så modtager et brev fra lejer, hvori man sviner Peter til. Dette har da også medført, at Peter ikke længere ønsker at være en del af bestyrelsen.

Peter har i år alene, brugt 60 timer på at udbedre vores standere, samt udskifte gl. slanger. Alene på den konto har vi i år brugt 25.000,- kr., hvilket medfører en lille stigning på vandet i år på kr. 45,-.

Hvis vi skulle have brugt et firma udefra, ville Peters arbejde stå i den nette sum af 165.000,- kr.

 

Omkring vores naboforening ”Fjerkræ kolonien Ballerup/Hønseforeningen” har bestyrelsen sendt et brev til Ballerup Kommune omkring én speciel lejer, de mener imidlertid ikke at de har lyst til at gå ind i dialoger mellem 2 foreninger. Formanden for Hønseforening er orienteret omkring problemstilling med denne lejere, men han står desværre i samme situation som os.

 

Senere på året fik vi brev fra Ballerup Kommune, at vores nabo, Haveforening Lyngby/Taarbæk, ønsker vi skal fælde de, af de høje træer der grænser op mod dem. Kommune har dog svaret Lyngby/Taarbæk foreningen, at alle udgifter påhviler N/F Råmosen, så det er op til os. Samtidig fortæller de, at de er i forhandlinger med NF Råmosen, en forhandling vi ikke kender til, men har rykket for i 2 år, nu vil vi have det møde med kommunen. Vi har rykket for en dato 3 gange, men stadig intet hørt.

 

Mange havelejere har hygget sig i deres haver her i påske. Jeg selv, havde gæster hjemme, men blev afbrudt af et opkald fra haveforeningen, om at nogen havde tændt vores bål. Jeg nåede desværre ikke derover før brandbilerne. Jeg talte med indsatslederen, og han mente at NF Råmosen vil få en regning på 5000,- kr. fordi nogen har moret sig omkring bålet. Husk venligst at det kun er brandbart materiale, det må kommes på bålet, ikke græsslåmaskiner m.m. Hvis lejerne ikke kan finde ud af dette, lukkes bålpladsen ned.

 

Vi skal igen henstille til at kørsel, og dermed hastigheden i området overholder de tilladte 15 km i timen. Der må ikke parkeres i de grønne områder.

 

Sidste år kom vi rigtig langt med træfældning, vi satser stærkt på, at blive færdige i år. Udover dette er vi begyndt på at renoverer toiletterne, vi er startet i afd. A+B, og vi kunne godt bruge nogle flere hænder til at hjælpe med dette.

Igen i år har vi været plaget af indbrud, HUSK at melde dette til politiet. Her i foråret blev der stjålet 11 græsslåmaskiner, 17 gasflasker og en masse andet.

 

Til sidst vil Bestyrelsen takke vores maskinfolk og dem der i det gamle år har givet en hånd med til at passe vores forening. Uden jer vil vores forening ikke være det samme, og områder ikke være så flotte.

Også en tak til min bestyrelse, særlig tak til Lis Frank for kampen.

 

Rigtig god sommer til alle lejerne.

 

Spørgsmål til beretningen:

 

E41 Jan Melchiorsen:

Referatet ønskes udsendt med girokortet.

 

C14-15 Edel Nielsen:

Synes at det har været den mest negativer beretning nogensinde, og synes at man får en dårlig smag i munden, og savner et lyspunkt/positivt fra formanden.

 

Allan Hausmann:

Undskylder hvis det har været for negativt, men vi bruger meget fritid på foreningen, og er træt af at sige det samme år efter år, så i år har vi valgt at skrue bissen på. Og jo! der er mange lyspunkter, bare gå i tur i vores dejlige område. Og der er rigtige mange gode timer i foreningen.

 

Herefter blev formandens beretning godkendt, med 100 %.

 

3) Regnskabet:

Overskud i foreningen for 2008, er ca. 19.000 kr. rettelser til driftsforslaget 2009, haveleje står der 40.000 rettes til 50.175,- pligtgebyr 40.000 – 56.000, Vi har i år været forskånet for reparationer på maskinerne.

Ingen spørgsmål fra forsamlingen.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

 

4) Driftsbudget 2009:

Der er ikke de store ændringer i forhold til de foregående år, men vær opmærksom på, at de forslag bestyrelsen fremsætter, ikke er med i beregningen.

Herefter blev driftsbudgettet godkendt

 

5) Indkomne forslag:

 


Forslag 1)

Forslag stiller: Have D43 & D45

Lejere stiller forslag om, at alle havelejere, skal som engangsbeløb, betale 100 kr., så vi kan få foreningshuset gjort færdig i 2009.

 

D43 Otto Jensen:

Forslag er fremsat da han mener vi skal have huset færdig i år, og der har hele tiden været de samme 10–15 mand, som har knoklet med dette hus.

 

C14-15 Edel Nielsen:

100 kr. pr have? – Forslaget godt, men hvis man kigger på de andre forslag, er det pengepungen vi rammes på i aften, jeg vil ikke være med til at vi stemmer på dette før vi har kigget på de andre. Måske skulle vi rykke det til sidst.

 

Allan Hausmann:

Edel har ret, det er pengepunge vi taler om i aften, forslag om at pligtgebyret skal hæves til 500 kr. med en udbetaling på 250,-kr, samt at gebyret for ikke at overholder reglerne, ligeledes hæves til 500,- kr. men overholder man reglerne, slipper man her.

 

C35: Lena Madsen:

Pligt op til 500,- kr. på driftsbudgettet er der 18.000 kr. i overskud, hvor ryger de penge hen.

 

Allan Hausmann:

Tilbagebetaling af pligtgebyr er for sidste år 60 000 kr. + 7051,- kr. fortæring + 7159 kr., i maskinleje = udgift på over 74.210,- indtægt på 56.000,- kr., dvs. et underskud på 18.210, 00 kr. Vi har været heldige i år, vi har ikke haft udgifter på maskiner.

Otto D-45:

Synes at vi skal holdes os til et forslag af gangen, i stedet for at blande forslagene sammen.

 

Afstemning:

For 53

Imod 39

Blank 1

Ugyldige

 

Forslag 2)

Bestyrelsen stiller forslag om, at pligtgebyret skal stige til 500,- kr. og dem der så deltager i pligtarbejde vil herefter få 250,- kr. udbetalt iht. Pkt. 8.1.

 

Allan Hausmann:

60.000 kr. udbetales i år – 7.051 kr. til fortæring 7.159 kr. – maskine leje, indtægt 56.000 kr. Det er irriterende at vi gang på gang skal stoppe med at arbejde, da vi ikke har haft penge til at indleje de nødvendige maskiner. Samtidig med at bestyrelsen ønsker at belønne de mennesker der lægger et godt stykke arbejde.

Udbetaling for deltagelse i pligtarbejder bliver hævet til 250 kr.

 

C-14-15 Edel Nielsen:

Der er nogen der ikke kan være med i pligt arbejde, samt de ældre der ikke kan deltage, når så I fordobler det, hvad for vi så for denne stigning.

 

Allan Hausmann:

Først vil jeg kommenterer, Alle kan deltage, ældre som svage, vi finder altid en lille tjans. Der er aldrig nogen der er blevet nægtet at hjælpe til. Så brugte vi sidste år 2008, 4.248 kr. Imod 65.142 kr. forrige år på reparationer.

 

D-37:

Det er ikke pligtigt at komme til pligtarbejde – men burde være en pligt at komme til generalforsamlingen.

 

For: 50

Imod:40

Blanke 1

Ugyldige 2

                                                                                                     

Forslag 3)

 

Bestyrelsen stiller forslag om at, gebyrafgiften skal stige fra 350,- kr. til 500,- kr.                  

 

For 65

Imod 23

Blank

Ugyldige                                                                                                                                                                                

Forslag 4)

 

Bestyrelsen stiller forslag til ændring af ordensreglerne:

Pkt. 7.2.H

Alle haveslanger skal frakobles, hverdag efter endt brug

 

For 73

Imod 14

Blank

Ugyldig                                                                                                         


6)
Valg til bestyrelsen:

 

G-8: kasserer Lis Frank, Modtager ikke genvalg

 

D-44: Karina Bobsin, er valgt til kasserer for 2 år

 

D-72: Peter Jørgensen, Modtager ikke genvalg

 

F-26: Flemming Christensen, valgt til bestyrelsesmedlem for 2 år

Stemmer: 65

 

G-13: Arne Nielsen, er valgt som bestyrelsesmedlem for 1 år

Stemmer 74

 

F-57: Knud Jensen, blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Stemmer 55

 

Suppleant: E-64: John Krogsøe Jensen, for 1 år

stemmer 38

 

Suppleant: G-28: Michael Larsen, for 1 år, enstemmigt valgt via fuldmagt.                                                                                                                   

Revisor: F-68: Henning Jensen, genvalgt for 2 år

 

4) Evt:
 

 

C14-15 Edel Nielsen: Hvordan går det med skiltene i området?

 

Allan Hausmann: Kommunen har dette ansvar, og de er ikke lige til at få i tale

 

Tak for en behagelig aften, og god ro og orden. Tak for støtten til vores forslag, Det giver Bestyrelsen lidt frier hænder, til at gøre godt med.

Og stor tak til E-42 for at melde sig, til at tage skralde turen. Men husk nu at overholde reglerne for skrald. Så han ikke kommer til skade eller vi får en bøde fra kommunen, for sortering af skrald.

Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og God Sommer til alle.     

 

Pbv.

Referent : Karina Bobsin

Referat fra 2008

Referat af generalforsamlingen for N/F Råmosen, afholdt 29-05-2008 i Grantoftens selskabslokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
    Valg af referent
    Valg af stemmeudvalg

2. Bestyrelsen aflægger beretning V/ Formanden

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse    (regnskab vedlagt)

4: Forelæggelse af driftsbudget for 2009 til godkendelse    (budgetforslag vedlagt)

5. Forslag til behandling.

6. Valg til bestyrelsen.

6. A. Valg af formand, Allan Hausmann modtager genvalg.

6. B. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter.

På valg for 2 år, Sanne Sølvhøj modtager genvalg.
På valg for 2 år, Flemming Møller modtager genvalg.
På valg for 1 år

7. Valg af revisor.

På valg for 2 år, Lene Nielsen modtager genvalg 
På valg for 1 år

8. Eventuelt.

 

1.   Valg af dirigent, valg af referent og valg af stemmeudvalg

 

Michael blev valgt som dirigent

Michael takkede for valget og gjorde opmærksom på at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og af hensyn til ref. vil blive optaget på bånd.

Der er 109 stemmeberettigede til stede.

Valg til stemmeudvalg: Birgitte D47, Gitte D72, Lars D34

 

2.   Formandens beretning

 

”Jeg vil gerne byde velkommen til vores generalforsamling 2008.

Som I sikkert alle ved, er vi noget bag efter, da vores generalforsamling efter vores vedtægter skal være afholdt inden 1. april.

Dette har vi desværre ikke kunnet overholde, fordi vi fik et nyt dataprogram.

Der var visse problemer med opstarten af programmet, og vi måtte vente en del til på at der kom en konsulent ud.

Det tog også en del tid at få indskrevet alle lejere på ny. Dette er noget vi i bestyrelsen er meget kede af, for det betyder at vi kommer bagud med alt, lige fra indbetaling til pligtarbejdet. Vi beklager dette meget overfor vores lejere.

 

På et tidspunkt blev der sat et brev op på vores WC’er. Vedkommende havde taget kontakt til Ballerup Kommune, for meget venligt at fortælle dem, at vi ikke havde afholdt vores generalforsamling endnu. Vedkommende kom ikke ned til os for at høre hvorfor vi ikke overholder tiden, men skriver til Ballerup Kommune og sætter et brev op uden at stå ved, hvem man er, dette er under al lavmålet.

Alle kan til enhver tid lægge en skrivelse i vores postkasse eller få den sat op i vores opslags skabe, også selv om det ikke er noget positivt om bestyrelsen.

 

Det virker lidt som om det er kommet på mode at skrive til Ballerup Kommune.

Vi har en lejer, som fik brev om at rengøre sin have. Lejeren skriver til kommunen, at han føler sig forfulgt af bestyrelsen.

Kommunen skriver til bestyrelsen, som skal redegøre for, hvorfor vi er efter vores lejer.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at det er kommunen der har pålagt os at skrive til lejeren, fordi kommunen ikke mente han levede op til vores ordensregler. Han får medhold i kommunen, men som den gode lejer han er, stopper det ikke her.

Herefter tager han kontakt til et lille firma, som kører en form for juridisk bistand. Dette firma er så gode, at de meget hurtigt finder ud af at vores generalforsamling sidste år var ulovlig.

 

Dette lille firma mener at vi skal vælge formand og kasserer hvert år på vores generalforsamling. Dette bruger vi en tid på, desværre gør det, at vi ikke selv kan overholde de tidsfrister vi giver vores lejer, og vores advokat foreslår at vi lader sagen ligge p.t., men hvis problemet fortsætter, starter sagen op på ny. Jeg håber meget at vores lejer vil fremlægge sin sag i aften.

 

Som om dette ikke var nok, fik bestyrelsen også en anmeldelse for den jord der lå nede ved foreningshuset.

Dette gjorde, at vi måtte have en snak med kommunens Miljøafd.

Jorden lå der så længe fordi vi ville prøve, ikke at køre hele græsplænen

op, når vi skulle lægge det op på volden. Som I nok husker var sidste sommer en meget regnfuld sommer.

 

Vi har nu fået lagt jorden op som en forlængelse af den gamle jordvold. Det er herefter vores mening, at den vold ved foreningshuset og forneden af hovedvejen skal plantes til med blomster, så det hele året fremstår pænt.

 

Bestyrelsen efterlyser folk, som vil hjælpe med at få den nye del af foreningshuset op og stå. Vi har p.t. for kr. 12.000,00 brædder liggende hos B.T. Trælast. De er betalt, men vi mangler hjælpere, så hvis der er nogen der vil hjælpe må de meget gerne sige til.

 

Omkring vores bålplads:

 

Pladsen er ment som en hjælp til vores lejere som ikke har bil, men vi skal igen og igen ned og have fat i lejere som ikke ved, at metal ikke kan brænde, ligesom tagpap ikke må komme på bålet. Vær sød og hjælpe os med at beholde vores bålplads. Hvis I ser nogen der kommer noget på, som ikke hører til der, så sig det til dem, så vi ikke bliver nødt til at lukke vores bålplads igen.

 

Sct. Hans festen var som altid godt besøgt, og igen i år var der masser af flotte gaver, fra alle vores sponsorer. Vi delte lotteriet i to omgange et til spisningen og et til efter bålet var tændt.

Dette gjorde at de af vores lejere, der havde valgt at spise i deres haver, også fik en chance for at deltage i vores lotteri.

Aftenen gik fint med levende musik leveret af Flemming.

Optændingen af bålet viste sig at være en større opgave. Vi fik i løbet af aftenen en hel del vand, men til sidst lykkedes det da at få lidt ild i det, og aftenen forløb fint.

 

Sidste år fik vi en ny græsslåmaskine, vi var glade for dette køb, men vi fik desværre en meget stor reparationsregning på den nye maskine. Oppe i bagområdet var der en eller flere lejere der mente at det er OK bare at smide de store sten fra haven ud i græsset. Dette gjorde at vores maskine gik i stykker. Hele maskinens indmad blev ødelagt, dette koster vores lejere kr. 37.000,00 at alt skulle skiftes. Bestyrelsen henstiller meget kraftigt til vores lejere, at de ikke smider sten ud på græsset.

 

Vores store Nibbi gik i stykker først på året. Først gik ledningsnettet, derefter gik motoren, OK, det var en gammel motor, omkring 15-20 år. Bestyrelsen valgte ikke at få den lavet, da vi har en Nibbi mere. Jeg foreslog bestyrelsen at købe den af foreningen, frem for at den bare skulle smides ud.

Bestyrelsen uden mig fremlagde et forslag, det gik ud på at jeg kunne købe den, hvis jeg betalte de knap kr. 6.500,00, som foreningen havde brugt på den i år. Derudover har jeg bekostet kr. 28.000,00 på en ny motor. Foreningen har fået lov at bruge den, når de har brug for det.

 

 

Vi har i løbet af året haft nogle problemer med vores nabo hønseforeningen. P.g.a. en enkelt lejer, som rendte rundt i vores haver for at fange sine duer. Vi har påtalt dette til formanden og til Ballerup Kommune. Såfremt der i år også er problemer vil vi gå helt til tops med sagen.

 

Igen i år har der været en del indbrud.

Hvor vi førhen så, at de bryder ind i vores huse, så har vi denne gang oplevet en helt meningsløs ødelæggelse af vores indbo.

Jeg skal henstille til vores lejere, som er udsat for indbrud, at de ringer til politiet.

Sidste år havde vi over 30 indbrud, men kun 9 havde ringet til politiet og politiets holdning var, at hvis vi ikke selv gad gøre noget ville de heller ikke bruge ressourcer på det.

Så hvis I skulle være så uheldige at få indbrud, ring til politiet med det samme, også selv om I ikke har forsikring på huset. Bestyrelsen vil også gerne have besked, så vi kan prøve at komme den i forkøbet.

 

Til sidst vil jeg gerne takke min bestyrelse for et stort arbejde og vores maskinfolk for igen i år at holde vores områder så flot”. Tak.

 

Ingen kommentarer udover at en lejer mente at der skulle tælles stemmer.

 

98 for

 8 mod

 3 hverken for/imod

 

3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 

Allan fremlagde det reviderede regnskab.

Hvis vi starter på udgiftsiden kan vi se, at vi i 2007, modsat 2006 har en stor stigning i brændstof/olie, dette skyldes at vi hvert 2. år fylder diesel i vores tank. Vedligeholdelsen af maskiner er også steget.

 

Igen i 2007 er der en stigning på vandet, derfor en stor opfordring til at bruge vand med omtanke.

 

Hvis vi ser på Sct. Hans festen er der bogført kr. 11.903,00 i forhold til 2006 hvor der kun blev bogført ca. kr. 4.000,00, dette skyldes, at vi i år har bogført al indkøb på Sct. Hans festen. Hvor vi plejer kun at bogføre forbrug og indtægt. Vi skal flytte nogle af de penge op under generalforsamling/bestyrelsesmøder.

 

En lejer ville vide hvorfor det var Allan der fremlagde regnskabet og ikke en af revisorerne, Allan gjorde opmærksom på, at kassereren var ny og at det aldrig er revisoren der fremlægger regnskabet, men kassereren.

 

Et underskud på kr. 46.698,00 er vendt til et overskud på Kr. 11.243,00

 

Edel C14/C15

Havde set sedlen der var hængt op på toilettet vedr. pensionistleje og ville gerne have en forklaring på, hvorfor pensionisterne skal betale kr. 50,00 i leje i stedet for kr. 20,00 pr. år?.

 

Allan svarede at det er korrekt, at vi kun skal opkræve de kr. 20,00, men vi fremsatte forslag på generalforsamlingen sidste og det blev besluttet at hæve lejen til kr. 50,00 med kommunens billigelse.

 

Lejer A62/A65

Ville gerne vide hvorfor der er to konti vedr. rengøring af toiletter, Allan forklarede at den konto, hvor der var brugt kr. 3.937,00 var rep. af toiletter, hvorimod den konto der var brugt 8.500 er rengøringen af toiletterne.

 

E65

Spurgte hvorfor der var en konto vedr. Sct. Hans fest, og en konto vedr. indkøb af drikkevarer.

De kr. 11.903,00 var indeholdt det samlede indkøb til Sct. Hans fest, derudover

At der står et beløb på kr. 4.272,00 har ikke noget med Sct. Hans at gøre, men vedrører pligtarbejde, møder m.v. 

 

93 for

 7 imod

 9 for/imod

 

4.   Forelæggelse af driftsbudget for 2008

 

Der har indsneget sig en fejl i driftsbudgettet, idet lejeindtægten er kr. 57.000 og ikke kr. 37.000 overskuddet forventes derfor at blive kr. 24.550 og ikke kr. 4.550 som er skrevet i driftsbudgettet.

 

Driftsbudgettet er ca. tal, og der er ikke de store ændringer i forhold til sidste år, det ligner det vi plejer at komme med. Der er justeret lidt i forhold til regnskabet sidste år.

 

En lejer bemærkede, at vi fylder på vores tank hvert andet år, og spurgte hvordan kan vi så sætte det på driftsbudgettet for næste år?

 

Taget til efterretning.

 

E76

Det kunne være en rar ting, at man samtidig med at man får et driftsbudget at man også får at vide hvad det indebærer at skulle af med dels kontingent, haveleje og pligtgebyr så havde man lettere ved at forholde sig til hvad det drejer sig om.

 

Allan svarede, at budgetforslaget med de småjusteringer der er, ikke indebærer nogen stigninger.

 

98 for

6 mod

5 for/imod

 

5.   Forslag til behandling

 

Bestyrelsen har modtaget 5 forslag.

 

Forslag nr. 1:

Have E41/E52

 

Forslag om midler (penge) til toiletter

 

Vores toiletbygninger er efterhånden meget slidte og ikke særligt indbydende for såvel lejere som gæster.

Midler afsættes til indvendig maling af toiletter, opsætning af bræddeloft samt håndsæbedispensere på væg, ligeledes trænger toiletbygninger til maling og udskiftning af udvendig træværk.

Arbejdet kunne udføres ved pligtarbejde eller som lønnet frivilligt arbejde fra lejere.

 

Fuld opbakning fra bestyrelsen.

Vi kan ikke gå i gang med det nu, men vi kan se hvad der er i pligtbeholdningen i løbet af efteråret og evt. tage et til to toiletter i år og herefter sætte af på budgettet til renovering.

 

E76

Jeg kan ikke se andet end, at vedligeholdelsen af toiletterne hører under bestyrelsens arbejde og mener ikke det er noget der skal komme som et forslag på generalforsamlingen.

 

Allan – jeg tror ikke der er nogen her i forsamlingen der mener at vi i bestyrelsen skal ordne toiletterne.

Vi har skiftet 2 toiletter i år og vi skifter løbende når tingende går i stykker.

 

F14

Toiletterne behøver ikke være så fint og fornemt med bræddelofter og lign.

 

E76

Undskyldte han udtrykte sig forkert, men mente det er bestyrelsens korporlige arbejde at sørge for at toiletterne bliver holdt ved lige.

 

Allan - vi tager det som en venlig henstilling til bestyrelsen om at gøre noget ved toiletterne.

 

109 for

0 Imod

0 for/imod

 

 

Forslag nr. 2:

Have E41 / E52

 

Forslag om støjfri tider i sommermånederne (maj-august)

 

Vi er godt nok en nyttehaveforening, men vi er også mange der nyder socialt samvær i haverne. Jeg foreslår derfor et forbud af havemaskiner lørdag efter kl. 15.00 og søndage/helligdage efter kl. 13.00. Der har tidligere været en ”vis hensyn” kutyme, men den bliver ikke efterlevet mere.

 

Forslaget blev trukket af forslagsstiller

 

Forslag nr. 3

Have E41/E52

Orientering fra bestyrelsen.

 

Vi mangler generelt orientering fra bestyrelsens arbejde og hvad der sker i foreningen. Orienteringen kan ske på de udmærkede opslagstavler og vil forhindre en masse rygtespredning m.v. Jeg foreslår derfor at bestyrelsen 3-4 gange om året orienterer om foreningen på disse tavler. Jeg ved der er en hjemmeside, men ligeledes der, mangler der opdateringer.

 

Allan: Vi har ikke været gode til at orientere og det skal helt klart blive bedre. Med hensyn til opslag er det helt klart taget til efterretning.

 

C15

Det er et genialt forslag med orientering, jeg har virkelig savnet det i det her situation hvor der har stået det her på dørene.

Det er svær at finde hjemmesiden og på Ballerups kommunes liste over foreninger står det ikke korrekt.

 

Allan svarede at vi tager det op snarest.

 

109 For

0 Imod

0 For/imod

 

Forslag nr. 4

Have F52

 

F52 havde stillet følgende forslag via sin advokat:

”På vegne af min klient Ib Larsen fremsætter jeg hermed i henhold til §9 i gældende vedtægter for N/F Råmosen forslag om ændring af vedtægterne, idet gældende”

 

§5. Havens vedligeholdelse m.m.

Lejeren af en nyttehave er pligtig at holde denne i en ordentlig og sømmelig stand, ligesom lejeren er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelige, som bestyrelse eller generalforsamling eller den offentlige myndighed m.fl. måtte fastsætte.

 

Foreslås ændret til:

 

§5. Havens vedligeholdelse m.m.

Lejeren af en nyttehave er pligtig at holde denne i en ordentlig og sømmelig stand, jf. ordensreglerne. Lejeren er ligeledes pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelige, som generalforsamlingen eller en offentlig myndighed måtte fastsætte.

 

Baggrunden for ændringsforslaget er, at gældende bestemmelse giver en siddende bestyrelse mulighed for – alene med henvisning til bestemmelsen – at fremsætte urimelige krav over for en lejer, som i yderste konsekvens må se sit lejemål opsagt.

 

2 For

86 Imod

21 For/imod

 

Forslag nr. 5

Have C14 / C15

 

Vi i afd. C vil gerne have et stort skilt ved indkørslen, hvor det er muligt at se, hvor man er henne, dette er også for at evt. taxa og ambulance kan orientere sig. For tiden står der et meget lille skilt med nr. 50.

Endvidere at skiltet med hastighedsbegrænsning sættes op igen.

 

De skilte der står ved alle vore indkørsler er skilte som kommunen har sat op.

 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.

 

A62/A65

 

Er det muligt at ansøge kommunen om at ansøge om et større skilt?

 

Allan: Vi prøver at ansøge kommunen om et større skilt.

 

109 For

0 Imod

0 For/imod

 

6.   Valg til bestyrelsen

 

Allan blev genvalgt som formand

 

109 For

0 Imod

0 For/imod

 

Flemming Møller blev valgt for 2 år

Susanne Sølvhøj blev valgt for 2 år

Karina Bobsin blev valgt for 1 år

 

Som suppleanter blev valgt:

1. suppleant Peter D72

2. suppleant Joan Wind A62/A65

 

7.   Valg af revisor

 

Lene Nielsen valgt for 2 år

Henning Jensen valgt for 1 år

 

Revisorsuppleanter:

1. suppleant Henrik F14

2. suppleant Jan E41

 

8.   Evt.

 

Der kan ikke stilles forslag og der kan ikke vedtages noget, men ellers er ordet frit.

 

En lejer foreslog, at man i stedet for at sende girokort ud, kunne man dele dem ud og dermed spare nogle portopenge.

 

Lene

Forslaget med at udlevere faktura på generalforsamlingen kan ikke anbefales, hvis der er en prisændring kan man ikke udlevere faktura førend det er vedtaget.

 

En lejer mente vi får leje fra hønseforeningen og hvor er det i givet fald konteret på vores regnskab?

 

Allan svarede m.h.t. duerne at det er meget irriterende og bestyrelsen har flere gange været nede og tilkendegive overfor den samme person at han ikke må gå ind i vores haver.

 

M.h.t. girokortene har Lene fuldstændig ret, fordi vi ikke kan vide om der er ændringer.

 

Vi modtager ikke penge fra hønseforeningen, men vi har til gengæld mistet omkring kr. 5.000,00 for vedligeholdelse af haverne.

 

E76

Vil gerne høre om det er muligt at vande mere end 1 ad gangen, hvis to personer vander samtidigt kommer der næsten ikke vand ud af hanen.

 

F14

Er der ikke nogle gode håndværkere der kommer og giver en hånd med til bygning af foreningshuset.

 

Vedr. foreningshuset vil bestyrelsen sætte meget stor pris på, at der er lejere der vil være med til at få bygget tilbygningen.

 

E67

Kommenterede på spørgsmålet vedr. det manglende vand.

 

Allan sagde at der er 4 bar tryk på vandet herude, men problemet skyldes hovedhanerne der står ved vejen.

 

Allan sluttede af med at sige:

I en haveforening som vores med 383 haver kan det ikke undgås, at vi har en meget forskellig opfattelse af tingene, generelt synes jeg det går godt, men det jeg kan være ked af, er at bestyrelsen bruger så mange timer på, nogle få elementer, der laver ævl og kævl.

 

Til alle andre ønskede Allan en god sommer.